Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. november 2012

Euroopa Parlamendi valimised: lihtsustub kandideerimine teises liikmesriigis

Täna kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku, mille tulemusena teises liikmesriigis elavatel ELi kodanikel on lihtsam kandideerida 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Ettepaneku poolt hääletas täiskogu istungil valdav osa parlamendiliikmetest (618 olid selle poolt, 23 vastu ja 14 jäid erapooletuks). Kõnealuse õigusakti eelnõuga muudetakse praeguseid eeskirju (direktiiv 93/109/EÜ), et lihtsustada menetlusi nende ELi kodanike jaoks, kes elavad teises liikmeriigis ja soovivad seal kandideerida Euroopa Parlamenti. Tegu on ühega algatustest, millega komisjon soovib edendada ja lihtsustada osalemist Euroopa Parlamendi valimistel. Kuna parlament on juba oma heakskiidu andnud, võtab nõukogu ettepaneku eeldatavasti vastu enne 2012. aasta lõppu.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding lausus: „Euroopa Parlamendi valimistel osalemine on üks peamisi viise, kuidas kodanikud saavad ELi asjades sõna sekka öelda. Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel liikmesriigis, kus nad elavad, olenemata sellest, kas neil on selle kodakondsus. Tänu meie väljapakutud muudatustele on nendel ELi kodanikel, kes on valinud elukohaks teise liikmesriigi, seal edaspidi lihtsam kasutada oma demokraatlikke õigusi, osaledes Euroopa Parlamendi valimistel.”

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta pööras komisjon tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemise määr langeb pidevalt ja et nendest osavõtt tuleb muuta ELi kodanike jaoks lihtsamaks (IP/10/1390). Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on lihtsustada menetlusi, mis ELi kodanikel tuleb läbida, kui nad elavad teises liikmesriigis ja soovivad seal kandideerida.

Lisaks teeb komisjon liikmesriikidega koostööd, et teises liikmesriigis elavad ELi kodanikud saaksid osaleda seal Euroopa Parlamendi valimistel samadel tingimustel kõnealuse liikmesriigi enda kodanikega, nagu näeb ette ELi õigus (ELi kodakondsust käsitleva aruande meede nr 18).

Taust

Kord, mille alusel ELi kodanikud saavad kasutada oma õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel elukohajärgses liikmesriigis, on sätestatud direktiivis 93/109/EÜ. 2006. aastal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku direktiivi muuta, et lihtsustada teises liikmesriigis kandideerimiseks ette nähtud menetlust ja kohandada mehhanismi, mis takistab topelthääletamist Euroopa Parlamendi valimistel. Ettepanekut käsitlevad läbirääkimised katkesid aga 2008. aastal, sest liikmesriigid ei suutnud jõuda üksmeelele, kuidas korraldada topelthääletamise takistamine.

2011. aasta oktoobris alustati komisjoni algatusel ettepaneku üle taas arutelu, keskendudes selle põhieesmärgile, milleks on lihtsustada ELi kodanike kandideerimist teistes liikmesriikides. Kavandatavate sätete kohaselt ei pea kandidaadid enam taotlema sellelt liikmesriigilt, mille kodakondsus neil on, tõendit, et neilt ei ole kandideerimisõigust ära võetud. Selle asemel peavad kandidaadid ainult esitama liikmesriigis, kus nad elavad ja soovivad kandideerida, kirjaliku kinnituse oma kandideerimisõiguse kohta ning tõenduskohustus jääb asutusele, kes vastutab selles liikmesriigis valimiste korraldamise eest.

Nõukogus on alaliste esindajate tasemel kokkulepe juba saavutatud ja nüüd on taas arvamust avaldanud parlament, kes esitas ka 2007. aastal esialgse ettepaneku kohta resolutsiooni.

Lisateave:

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar