Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 ноември 2012 г.

Европейски избори: по-лесно кандидатиране в друга страна от ЕС

Гражданите на ЕС, живеещи в друга държава членка, вече ще могат по-лесно да участват като кандидати за депутати в изборите за Европейски парламент през 2014 г. Предложението на Комисията бе прието на пленарно заседание на Европейския парламент днес с огромно мнозинство (618 гласа „за“, 23 гласа „против“ и 14 въздържали се). Целта на проекта за законодателство е да се опрости процедурата за кандидатиране на граждани на ЕС, живеещи извън собствената си страна, за европейски депутати чрез промяна на действащите правила (Директива 93/109/ЕО) Това е една от инициативите на Комисията за насърчаване и улесняване на участието в европейските избори. След като бе одобрено от Европейския парламент, сега се очаква предложението да бъде прието от Съвета преди края на 2012 г.

Участието в европейските избори е един от най-важните начини, по които гражданите могат да накарат ЕС да чуе техния глас“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието. Всеки гражданин на ЕС има право да избира и да бъде избиран на европейските избори, независимо от това дали живее в собствената си страна или в друга страна от ЕС. Предлаганата от нас реформа ще помогне на гражданите на ЕС, упражняващи правото си да живеят където и да е в Съюза, да упражняват също така и демократичните си права по време на европейските избори“.

В своя Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г. Комисията повдигна въпроса за постоянно намаляващото участие в европейските избори и необходимостта от улесняване на участието на гражданите на ЕС в тези избори (IP/10/1390). Един от начините за постигане на тази цел е опростяване на процедурата за кандидатиране като европейски депутати на граждани на ЕС, живеещи в различна от родната си страна.

Комисията също така работи с държавите членки, за да гарантира, че гражданите на ЕС, пребиваващи в страна от Съюза, различна от родната им страна, могат да участват в европейските избори при същите условия като гражданите на съответната държава в съответствие с правото на ЕС (действие 18 от Доклада за гражданството).

Контекст

В Директива 93/109/ЕО са определени правилата, даващи възможност на гражданите на ЕС да се възползват от правото си да избират и бъдат избирани на изборите за Европейски парламент в страната от ЕС, в която живеят. През 2006 г. Европейската комисия предложи да измени тази директива, за да опрости процедурата за гражданите, кандидатиращи се за депутати в държава, различна от тяхната, и за да реформира механизма с цел предотвратяване на двойното гласуване на европейските избори. Тъй като държавите членки не успяха да постигнат единодушно съгласие по правилата за двойното гласуване, преговорите по предложението бяха прекратени през 2008 г.

По инициатива на Комисията дискусиите бяха подновени през октомври 2011 г., като вниманието бе насочено към основната част от предложението — опростяването на процедурите за кандидатиране на граждани от друга страна от ЕС. На кандидатите за депутати вече няма да се налага да се връщат в родната си държава, за да получат сертификат, удостоверяващ, че не са изгубили правото си да участват в изборите като кандидати. Вместо това, когато се кандидатират в държавата, в която пребивават, те ще трябва да представят декларация в този смисъл, а доказателствената тежест ще пада върху изборния орган на държавата на пребиваване.

След постигане на съгласие на равнище Корепер в Съвета сега предложението се разглежда отново в Европейския парламент (след първоначалното му разглеждане там през 2007 г.).

За повече информация

Европейска комисия – гражданство на ЕС

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar