Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2012

Litauen är det femtonde EU-medlemslandet som deltar i det fördjupade samarbetet för att hjälpa internationella par

I morgon kommer EU-kommissionen att bekräfta Litauens beslut att ansluta sig till förfarandet för utökat samarbete som gör det möjligt för internationella par att välja vilket lands lag som ska tillämpas vid en skilsmässa eller separation. Förordningen ger paren rättssäkerhet och förebygger ”kapplöpning till domstol ” (dvs. att en av makarna försöker hinna först med att väcka talan, så att målet ska regleras av en viss lag som skyddar hans eller hennes egna intressen) eller ” forum shopping” (dvs. makarna väljer en domstol i en medlemsstat som har fördelaktigare regler, lägre domstolskostnader, snabbare förfarande osv.) och undviker samtidigt känslomässigt svåra och kostsamma förfaranden.

– För första gången i EU:s historia har medlemsstaterna utnyttjat det fördjupade samarbetsförfarandet som tillåter dem att gå vidare med regler som ger internationella par möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras skilsmässa, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika EU:s rättvisekommissionär. Människor blir förälskade över gränserna, oavsett nationalitet, men medlemsstaternas domstolar har olika metoder för att avgöra vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på skilsmässor, fortsatte hon. Internationella par måste vara säkra på vilka regler som gäller i deras situation – vilket är vad förordningen föreskriver. De nya bestämmelserna kommer att gynna hundratusentals internationella par, och det är uppmuntrande att se att fler och fler medlemsstater är medvetna om detta, tillade hon.

EU:s regeringar antog rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad i juli 2010 (IP/10/917). Som en följd av detta har de 14 deltagande länderna (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike) antagit en förordning med detaljerade bestämmelser om val av tillämplig lag för internationella skilsmässor (den s.k. Rom III-förordningen). Förordningen började tillämpas den 21 juni 2012. Den påverkar inte de nationella skilsmässo- och äktenskapslagarna.

Litauen var det första medlemsland som anmälde sin önskan att ansluta sig till detta utökade samarbete (IP/12/590). Övriga medlemsländer som vill delta kan ansluta sig när som helst.

Bakgrund

Ett fördjupat samarbete innebär att en grupp om minst nio medlemsländer får vidta åtgärder själva, om de 27 medlemsländerna inte kan uppnå enighet kring en fråga. De övriga EU-länderna har rätt att ansluta sig till det fördjupade samarbetet när de så önskar (artikel 331 i EUF-fördraget).

Förordningen om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad syftar till att skydda den svagare parten i en skilsmässa. Den gör det möjligt för internationella par att i förväg komma överens om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Om paret inte kan komma överens finns det gemensamma regler som domstolarna kan använda för att avgöra vilken lands lagstiftning som ska tillämpas. Förordningen medför ökad rättssäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet för paren. Detta bidrar också till att skydda makar och deras barn från komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden. Förordningen påverkar inte de nationella skilsmässo- eller äktenskapslagarna. Inte heller föreskriver den att regler som påverkar medlemsstaternas materiella bestämmelser på familjerättens område ska antas.

De föreslagna EU-rättsakterna kommer att vara till hjälp för makar med olika medborgarskap och makar som bor i olika länder eller i ett annat land än sitt hemland. Det är uppenbart att åtgärder måste vidtas på EU-nivå: År 2007 beviljades mer än en miljon skilsmässor i de 27 medlemsländerna, varav 140 000 (13 %) hade ett ”internationellt” inslag.

Mer information

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

EU-kommissionen – frågor om familje- och arvsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webbsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar