Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. novembra 2012

Litva sa ako 15. členský štát EÚ pripojí k posilnenej spolupráci na pomoc medzinárodným manželským párom

Európska komisia zajtra potvrdí rozhodnutie Litvy pristúpiť k posilnenej spolupráci, v rámci ktorej si medzinárodné manželské páry budú môcť zvoliť právny poriadok určitej krajiny, ktorý sa uplatní pri ich rozvode a rozluke. Toto nariadenie predstavuje pre páry právnu istotu a zabraňuje unáhlenému obracaniu sa na súdy, ako aj špekulovaniu pri voľbe súdu pri rozvodovom konaní, a zároveň páry uchráni od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

„Po prvýkrát v histórii EÚ využili členské štáty posilnenú spoluprácu ako prostriedok na vytvorenie pravidiel, ktoré by umožnili medzinárodným manželským párom vybrať si právny poriadok istej krajiny, ktorý sa bude uplatňovať pri ich rozvode. Láska nepozná žiadne hranice, nepozerá sa na štátnu príslušnosť. Súdy v členských štátoch však rozhodujú o tom, ktorý právny poriadok sa má použiť pri rozvodovom konaní, nejednotne. Medzinárodné manželské páry potrebujú istotu v otázke, ktoré predpisy sa vzťahujú na ich situáciu – a to je presne to, čo týmto nariadením docielime,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Tento nový predpis bude prínosom pre mnohé medzinárodné páry. Je potešujúce, že stále viac členských štátov sa k tomu pripája.“

Vlády členských štátov prijali rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, v júli 2010 (IP/10/917). Následne prijalo 14 zúčastnených krajín (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko) nariadenie Rady, ktoré obsahuje podrobné pravidlá o voľbe rozhodného práva pri rozvodoch medzinárodných manželských párov (nazývané aj nariadenie Rím III). Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 21. júna 2012. Na vnútroštátne rodinné právo alebo pravidlá týkajúce sa rozvodu nemá toto nariadenie žiadny vplyv.

Litva bola prvým z nezúčastnených členských štátov, ktorý oznámil, že sa chce zapojiť do tejto posilnenej spolupráce (IP/12/590). Ďalšie členské štáty, ktoré by sa chceli pripojiť, tak môžu kedykoľvek urobiť.

Súvislosti

Posilnená spolupráca umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov vykonávať opatrenia, na ktorých sa všetkých 27 členov nedokázalo dohodnúť. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa pripojiť k takejto posilnenej spolupráci, keď si to želajú (článok 331 ZFEÚ).

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode a rozluke je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa páry nevedia dohodnúť, sudcovia použijú jednotnú úpravu na prijatie rozhodnutia o právnom poriadku určitej krajiny, ktorý sa potom bude uplatňovať. Nariadenie tak pre páry predstavuje vyšší stupeň právnej istoty, predvídateľnosti a flexibility. Prispieva aj k ochrane partnerov a detí pred komplikovanými, zdĺhavými a emočne zaťažujúcimi postupmi. Nariadenie nemá žiaden vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo, ani nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Tieto nové riešenia pomáhajú párom s rozdielnou štátnou príslušnosťou, párom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo párom, ktoré žijú v inej ako domovskej krajine. Pre opatrenie na úrovni EÚ sú pádne dôvody: v roku 2007 došlo v 27 členských štátoch k viac ako 1 miliónu rozvodov, z ktorých 140 000 (13 %) malo „medzinárodný“ prvok.

Ďalšie informácie

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Európska komisia – Rodinné záležitosti a dedenie:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar