Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2012

Litouwen is de 15e lidstaat die toetreedt tot de nauwere samenwerking in verband met internationale echtparen

Morgen bevestigt de Europese Commissie het besluit van Litouwen om toe te treden tot de procedure van nauwere samenwerking, waardoor internationale echtparen kunnen kiezen onder welke wetgeving hun echtscheiding of hun scheiding van tafel en bed zal vallen. De verordening biedt internationale koppels rechtszekerheid en voorkomt dat een van de partners snel naar de rechter stapt om de andere voor te zijn en de echtscheiding onder een gunstigere wetgeving te doen vallen, terwijl tegelijkertijd emotioneel en financieel zware procedures worden vermeden.

"Voor het eerst in de geschiedenis van de EU hebben lidstaten gebruik gemaakt van de procedure van nauwere samenwerking om voortgang te maken met regels waardoor internationale echtparen kunnen kiezen onder welke wetgeving hun echtscheiding zal vallen. Mensen worden verliefd over de grenzen heen, ongeacht hun nationaliteit, maar de rechtbanken van de lidstaten hebben uiteenlopende manieren om te beslissen onder welke wetgeving hun echtscheiding valt. Internationale echtparen moeten zeker zijn welke regels op hun situatie van toepassing zijn en de verordening zorgt daarvoor," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie. "Honderdduizenden koppels hebben profijt van de nieuwe regels en het is bemoedigend om te zien dat steeds meer lidstaten dit erkennen."

In juli 2010 namen de EU‑regeringen het besluit van de Raad aan houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (IP/10/917). Vervolgens namen de 14 deelnemende landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje) een verordening van de Raad aan met gedetailleerde regels inzake de keuze van het recht dat toepasselijk is op internationale echtscheidingen (verordening Rome III genoemd). De verordening trad in werking op 21 juni 2012 en heeft geen gevolgen voor het nationale echtscheidings- of huwelijksrecht.

Litouwen was de eerste lidstaat die liet weten dat hij aan deze nauwere samenwerking wenst deel te nemen (IP/12/590). Andere lidstaten die wensen deel te nemen, kunnen dat op elk ogenblik doen.

Achtergrond

Dankzij nauwere samenwerking kan een groep van ten minste negen lidstaten maatregelen nemen wanneer alle 27 lidstaten geen overeenstemming kunnen bereiken. Andere EU‑landen hebben het recht om deel te nemen wanneer zij dat wensen (artikel 331 VWEU).

De verordening betreffende het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed wil de zwakkere partner beschermen tijdens echtscheidingsgeschillen. Internationale echtparen kunnen op basis van deze verordening van tevoren beslissen onder welke wetgeving hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed zal vallen. Als het echtpaar het niet eens kan worden, kan de rechter aan de hand van een gemeenschappelijke formule beslissen welke wetgeving van toepassing zal zijn. Dankzij de verordening hebben echtparen meer rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit. Dit helpt om echtgenoten en hun kinderen te beschermen tegen gecompliceerde, langgerekte en pijnlijke procedures. De verordening heeft geen gevolgen voor het nationale huwelijks- of echtscheidingsrecht en bevat evenmin regels die gevolgen hebben voor het materiële familierecht van de lidstaten.

De nieuwe oplossingen zijn een hulpmiddel voor echtparen met een verschillende nationaliteit, echtparen die apart wonen in verschillende landen of echtparen die in een ander land wonen dan hun thuisland. Het was duidelijk dat er op EU‑niveau maatregelen moesten worden genomen: in 2007 waren er in de 27 lidstaten meer dan 1 miljoen echtscheidingen, waarvan er 140 000 (13%) een „internationaal element” hadden.

Voor meer informatie

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Europese Commissie – Familieaangelegenheden en erfopvolgingen:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Newsroom van het directoraat‑generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar