Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. novembrī

Lietuva ir 15. ES dalībvalsts, kas paraksta noteikumus par ciešāku sadarbību, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

Eiropas Komisija rīt apstiprinās Lietuvas lēmumu pievienoties ciešākas sadarbības procedūrai, saskaņā ar kuru starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Atbilstošā regula sniedz pāriem tiesisko noteiktību un novērš „apsteigšanas sacīkstes” un labvēlīgākas tiesas izvēles iespēju laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanā, vienlaikus ļaujot izvairīties no emocionāli un finansiāli smagiem tiesas procesiem.

,,Pirmo reizi ES vēsturē dalībvalstis izmantoja ciešākas sadarbības procedūru, lai virzītu uz priekšu noteikumus, saskaņā ar kuriem starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas gadījumā. Cilvēki iemīlas neatkarīgi no robežām vai valstspiederības, taču dalībvalstu tiesas atšķirīgi lemj par to, kuras valsts tiesību akti tiek piemēroti laulības šķiršanas gadījumos. Starptautiskiem pāriem ir jābūt skaidrībai par to, kādus noteikumus piemēro viņu situācijā – un to nodrošina šī regula”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. ,,Jaunie noteikumi palīdzēs simtiem tūkstošu starptautisko pāru, un ir iepriecinoši redzēt, ka to atzīst aizvien vairāk dalībvalstu.”

ES valstu valdības 2010. gada jūlijā pieņēma Padomes lēmumu, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (IP/10/917). Tā rezultātā sadarbībā iesaistītās 14 valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Spānija) pieņēma Padomes regulu, kurā ietverti sīki izstrādāti noteikumi par to tiesību aktu izvēli, kas piemērojami starptautisku laulību šķiršanai (tā sauktā „Romas III regula”). Regula stājās spēkā 2012. gada 21. jūnijā. Tā neietekmē valstu tiesību aktus, kas reglamentē šķiršanos vai laulību.

Lietuva bija pirmā turpmākā dalībvalsts, kas paziņoja par savu vēlmi piedalīties šajā ciešākajā sadarbībā (IP/12/590). Citas dalībvalstis, kas vēlas piedalīties, var iesaistīties sadarbībā jebkurā laikā.

Vispārīga informācija

Ciešāka sadarbība ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas dalībvalstis, īstenot pasākumus, ja vienošanos nevar panākt visas 27 dalībvalstis. Citas ES valstis saglabā tiesības iesaistīties ciešākā sadarbībā, kad to vēlas (LESD 331. pants).

Regulas par tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, mērķis ir aizsargāt vājāko pusi šķiršanās strīdu gadījumos. Tā atļauj starptautiskiem pāriem jau iepriekš vienoties par to, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas vai laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespēj vienoties, tiesneši var izmantot kopīgu formulu, lai izlemtu, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami. Regula nodrošina pāriem lielāku tiesisko noteiktību, paredzamību un elastīgumu. Tā arī palīdz aizsargāt laulātos un viņu bērnus pret sarežģītām, ilgām un emocionāli smagām procedūrām. Regula neietekmē valstu tiesību aktus, kas reglamentē šķiršanos vai laulību, un tajā arī nav paredzēts pieņemt noteikumus, kas skar materiālo ģimenes tiesību normas dalībvalstīs.

Jaunie risinājumi palīdz laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts. Vajadzība pēc ES rīcības ir acīm redzama – 27 dalībvalstīs 2007. gadā tika šķirts vairāk nekā 1 miljons laulību, un 140 000 (13 %) no tām ietvēra ,,starptautisku” elementu.

Papildu informācija

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Eiropas Komisija – Ģimenes un mantojuma lietas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar