Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. november 2012

Leedu kirjutab 15. liikmesriigina alla rahvusvaheliste abielupaaride abistamiseks mõeldud tõhustatud koostöö eeskirjadele

Homme kinnitab Euroopa Komisjon Leedu otsust ühineda tõhustatud koostöö menetlusega, mis võimaldab rahvusvahelistel abielupaaridel valida, kumma riigi õigust nad soovivad oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada. Määrus tagab abielupaaridele õiguskindluse ja välistab nn võidujooksu kohtusse (s.t abikaasad üritavad pöörduda kohtusse enne, kui seda on jõudnud teha teine abikaasa) ja meelepärase kohtualluvuse valimise, hoides samal ajal ära emotsionaalselt keerulised ja rahaliselt kulukad menetlused.

„ELi liikmesriigid kasutasid esimest korda tõhustatud koostöö menetlust, et arendada edasi eeskirju, mille kohaselt saavad rahvusvahelised abielupaarid lahutuse korral valida, millise riigi õigust kohaldada. Inimesed armuvad piiriüleselt, hoolimata kodakondsusest, kuid liikmesriikide kohtutel on erinevad viisid otsustada, kumma riigi õigust lahutuste suhtes kohaldada. Rahvusvahelised abielupaarid soovivad kindlalt teada, milliseid eeskirju nende olukorras kohaldatakse – seda kõnealune määrus reguleeribki,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Uutest eeskirjadest on kasu sadadele tuhandetele rahvusvahelistele abielupaaridele ning on julgustav näha, et üha enamad liikmesriigid seda tunnistavad.”

ELi liikmesriikide valitsused võtsid 2010. aasta juulis vastu nõukogu otsuse, millega lubatakse tõhustatud koostööd lahutuste ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (IP/10/917). Selle tulemusena võttis 14 tõhustatud koostöös osalevat liikmesriiki (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari) vastu nõukogu määruse, mis sisaldab rahvusvaheliste abielupaaride lahutuste suhtes kohaldatava õiguse valimise üksikasjalikke eeskirju (nn Rooma III määrus). Määrust hakati kohaldama 21. juunist 2012. Määrusel ei ole mingit mõju liikmesriikide perekonnaõigusele.

Leedu avaldas esimese täiendava liikmesriigina soovi osaleda nimetatud tõhustatud koostöös (IP/12/590). Ka ülejäänud liikmesriigid võivad soovi korral tõhustatud koostööga igal ajal ühineda.

Taust

Tõhustatud koostöö menetluse kohaselt võivad vähemalt 9 liikmesriiki ühiselt meetmeid võtta ka siis, kui kõik 27 liikmesriiki ei ole suutnud kokkulepet saavutada. Ülejäänud ELi liikmesriikidele jääb õigus igal ajal ühineda (ELi toimimise lepingu artikkel 331).

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust käsitleva määruse eesmärk on kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. See annab rahvusvahelistele abielupaaridele võimaluse eelnevalt valida, millist õigust nad soovivad oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada. Kui abielupaar ei jõua kohaldatava õiguse valikul kokkuleppele, saab kohtunik ühise korra alusel otsustada, millise riigi õigust oleks kõige asjakohasem kohaldada. Määrus tagab abielupaaridele senisest suurema õiguskindluse, prognoositavuse ja paindlikkuse. Samuti aitab see kaitsta abikaasasid ja lapsi keeruka, aeganõudva ja raske menetluse eest. Määrusel ei ole mingit mõju liikmesriikide lahutus- ega perekonnaõigusele, samuti ei nähta selles ette liikmesriikide materiaalõiguslikku perekonnaõigust mõjutavate eeskirjade vastuvõtmist.

Uued lahendused aitavad abielupaare, kes on eri kodakondsusest või kes elavad eri riikides või koos väljaspool koduriiki. Kuna 2007. aastal toimus 27 liikmesriigis üle ühe miljoni lahutuse, millest 140 000 (13 %) olid rahvusvahelise mõõtmega, on vajadus ELi meetme järele ilmne.

Lisateave:

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Euroopa Komisjon – perekonnaküsimused ja pärimisasjad:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar