Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012

Η Λιθουανία είναι το 15ο κράτος μέλος της ΕΕ που υπογράφει τους κανόνες ενισχυμένης συνεργασίας για παροχή βοήθειας στα διεθνή ζευγάρια

Αύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβεβαιώσει την απόφαση της Λιθουανίας να συμμετάσχει στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας που επιτρέπει στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν το δίκαιο της χώρας το οποίο θα εφαρμοσθεί στη δική τους διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού. Ο κανονισμός παρέχει στα ζευγάρια ασφάλεια δικαίου και αποτρέπει την «εσπευσμένη προσφυγή στο δικαστήριο» και την αναζήτηση του πλέον ευνοϊκού δικαιοδοτικού συστήματος («forum shopping») σε περίπτωση διαζυγίου, ενώ παράλληλα αποφεύγονται διαδικασίες συναισθηματικά και οικονομικά επαχθείς.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για να προωθήσουν κανόνες που επιτρέπουν στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν την εθνική νομοθεσία που θα εφαρμόζεται στο διαζύγιό τους. Πολίτες ερωτεύονται πέραν των συνόρων, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, αλλά τα δικαστήρια των κρατών μελών έχουν διαφορετικούς τρόπους για να αποφασίζουν ποιο είναι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο σε υποθέσεις διαζυγίου. Τα διεθνή ζευγάρια θα πρέπει να γνωρίζουν με βεβαιότητα τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή τους – πράγμα που προβλέπει και ο κανονισμός» δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. "Από τους νέους κανόνες θα επωφεληθούν εκατοντάδες χιλιάδες διεθνή ζευγάρια και είναι ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς ότι τούτο αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερα κράτη μέλη.»

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ εξέδωσαν την απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, τον Ιούλιο 2010 (IP/10/917). Κατά συνέπεια, οι 14 συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) εξέδωσαν κανονισμό του Συμβουλίου ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στις διεθνείς υποθέσεις διαζυγίου (ο λεγόμενος κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ). Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2012. Δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου.

Η Λιθουανία ήταν το πρώτο επιπλέον κράτος μέλος που κοινοποίησε την επιθυμία του να συμμετάσχει σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία (IP/12/590). Άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να το πράξουν ανά πάσα στιγμή.

Ιστορικό

Η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε ομάδα αποτελούμενη από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία και τα 27 κράτη μέλη. Οι λοιπές χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμούν (άρθρο 331 της ΣΛΕΕ).

Ο κανονισμός για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό αποσκοπεί στην προστασία των ασθενέστερων μερών στο πλαίσιο των σχετικών με το διαζύγιο διαφορών. Επιτρέπει στα διεθνή ζευγάρια να συμφωνήσουν εκ των προτέρων το δίκαιο που θα εφαρμοσθεί στη δική τους διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού. Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές δύνανται να χρησιμοποιήσουν κοινή μέθοδο για να αποφασίσουν σχετικά με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ο κανονισμός παρέχει στα ζευγάρια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, προβλεψιμότητα και ευελιξία. Τούτο συμβάλλει επίσης στην προστασία των συζύγων και των παιδιών τους από πολύπλοκες, μακροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες. Ο κανονισμός δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου, ούτε προβλέπει τη θέσπιση κανόνων που επηρεάζουν το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών.

Οι νέες λύσεις θα βοηθήσουν ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή εκείνα που ζουν μαζί σε μία χώρα άλλη εκτός της χώρας καταγωγής τους. Η ανάγκη για δράση της ΕΕ είναι σαφής: Το 2007, εκδόθηκαν πλέον του 1 εκατομμυρίου διαζύγια στα 27 κράτη μέλη, από τα οποία τα 140.000 (13%) είχαν ένα «διεθνές» στοιχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οικογενειακές υποθέσεις και κληρονομικές διαδοχές:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar