Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. listopadu 2012

Litva je patnáctým členským státem EU, který se zapojí do posílené spolupráce na pomoc manželským párům z různých zemí

Zítra Evropská komise potvrdí rozhodnutí Litvy zapojit se do posílené spolupráce, která manželským párům pocházejícím z různých států umožní si vybrat, podle práva jakého státu bude probíhat jejich rozvod a rozluka. Nařízení párům poskytuje právní jistotu a zabraňuje nepřiměřenému spěchu při podávání žádostí u soudu nebo hledání nejpříznivější jurisdikce a zároveň umožňuje vyhnout se emocionálně a finančně náročnému řízení.

„Členské státy poprvé v historii EU používají postup posílené spolupráce na prosazení pravidel, která manželským párům pocházejícím z různých států umožní vybrat si, podle práva jakého státu bude probíhat jejich rozvod. Lidé se zamilovávají přes hranice, bez ohledu na svou státní příslušnost. Ale soudy členských států rozhodují různým způsobem o tom, jaké právo, myšleno jaké země, se uplatní na rozvod. Mezinárodní manželské páry musí mít jistotu ohledně pravidel, která platí v jejich situaci – a tu nabízí toto nařízení,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Nová pravidla budou prospěšná pro stovky tisíc mezinárodních párů a je povzbudivé, že si je toho vědomo stále více členských států.“

Vlády EU přijaly rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce, dne 12. července 2010 (IP/10/917). V důsledku toho 14 zúčastněných zemí (Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko) přijalo nařízení Rady, které obsahuje podrobná pravidla o volbě rozhodného práva pro mezinárodní rozvody (tzv. nařízení Řím III). Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 21. června 2012. Nařízení nemá žádný účinek na vnitrostátní zákony týkající se rozvodu nebo sňatku.

Litva byla prvním dalším členským státem, který oznámil své přání podílet se na této posílené spolupráci (IP/12/590). Ostatní členské státy, které mají zájem o účast, se mohou zapojit kdykoliv.

Souvislosti

Posílená spolupráce umožňuje skupině nejméně devíti států provádět opatření, jestliže se nepodařilo dosáhnout dohody na úrovni všech 27 členských států. Ostatní členské státy si ponechávají právo se k opatření připojit, pokud si to budou přát (článek 331 Smlouvy o fungování EU).

Nařízení o rozhodném právu ve věcech rozvodu a rozluky si klade za cíl chránit slabšího z partnerů v průběhu rozvodových sporů. Umožňuje mezinárodním manželským párům se předem dohodnout na tom, které právo by se použilo v případě jejich rozvodu nebo rozluky. Kdyby se manželský pár nedohodl, měli by soudci k dispozici společnou metodu pro stanovení státu, jehož právo by se použilo. Nařízení dává manželským párům větší právní jistotu, předvídatelnost a flexibilitu. Toto opatření taktéž pomáhá ušetřit manžele a jejich děti komplikovaných, zdlouhavých a bolestivých řízení. Nařízení nemá žádný účinek na vnitrostátní zákony týkající se rozvodu nebo sňatku, ani nepředpokládá přijetí pravidel, která by se týkala hmotného rodinného práva členských států.

Nová řešení pomáhají párům s různou státní příslušností – jak párům, které žijí odděleně v různých zemích, tak těm, které žijí společně v zemi, jež není jejich zemí původu. Potřeba opatření na úrovni EU je zřejmá: v roce 2007 proběhlo ve 27 členských státech více než milion rozvodů, z nichž 140 000 rozvodů (13 %) mělo „mezinárodní“ prvek.

Další informace

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Evropská komise – rodinné a dědické záležitosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní údaje:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar