Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL FI ET PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 november 2012

Den digitala agendan: Teknik-vd:ar och ledare sparkar igång EU:s nya styrelse för molntjänster

Styrelsen i det nya Europeiska partnerskapet för molntjänster (ECP) sammanträdde i dag för första gången, i Bryssel. De sparkade där igång en process där offentliga myndigheter och näringslivet ska samarbeta för att bidra till en digital inre marknad för molntjänster i EU, i enlighet med den europeiska strategin för molntjänster. I synnerhet ska partnerskapet förstärka den offentliga sektorns köpkraft för att forma den framväxande marknaden för molntjänster. Styrelsens ordförande är Toomas Hendrik Ilves, Estlands president. Styrelsen sammanför teknik-vd:ar och företrädare ör den offentliga förvaltningen med uppgifter inom it-upphandling. Den ska ge strategisk vägledning åt vice ordföranden Neelie Kroes (se fullständig medlemsförteckning i bilagan).

– Jag efterlyser den här typen av återkoppling på högsta nivå så att alla i EU kan upptäcka fördelarna med molntjänster så snabbt som möjligt. President Ilves och styrelseledamöterna kommer att ge konkret, praktisk rådgivning så att vi kan få fart på det europeiska partnerskapet för molntjänster, sade Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Under sin styrelses ledning ska det europeiska partnerskapet för molntjänster sammanföra offentliga myndigheter och industrikonsortier för att genomföra upphandlingsinsatser i ett skede före utsläppande på marknaden. Partnerskapet ska utveckla upphandlingskrav som sedan ska tillämpas av de deltagande medlemsstaterna och offentliga myndigheterna så att de kommer till insats i hela EU.

I dag diskuterade och antog styrelsen sina mål för 2013-2014 (se uttalandet). Huvudsakligen ska styrelsen öka allmänhetens medvetenhet och kartlägga praktiska lösningar på hur man kan undanröja faktiska och upplevda hinder för molntjänsters spridning inom den offentliga sektorn. Öppenheten för molntjänster och deras spridning ska bli en politisk prioritering. Dessutom har styrelsen beslutat att stödja kommissionens arbete med standardisering och certifiering av molntjänster, och att identifiera gränsöverskridande och kompatibla pilotprojekt för molntjänster som kan starta till 2014 i särskilt viktiga områden inom näringslivet och det offentliga livet, som elektronisk identitetsteknik, smarta städer, e-hälsa, e-utbildning, forskning och tjänster för digitalt innehåll, utgående från pågående pilotprojekt i stor skala.

Bakgrund

Det här är en nyckelåtgärd i den EU-strategi för datormolnet som Europeiska kommissionen antagit tidigare i år.

Styrelsens huvuduppgifter är att ge strategisk rådgivning till ECP och vägledning för eventuella nya ECP-initiativ. detta kan bland annat omfatta översyn och rådgivning i genomförandefrågor och rekommendationer för framtida åtgärder för genomförande, införande och forskning. Utöver partnerskapets direkta verksamhet kan styrelsen också yttra sig och lägga fram rekommendationer i fråga om annan politik och andra åtgärder som läggs fram i strategin för molntjänster.

Styrelsen, ordföranden och styrelsens ledamöter har utsetts av vice ordförande Neelie Kroes. Den sammanträder två eller tre gånger per år och kan rådgöra med organ och experter från näringslivet, högskolorna och den offentliga förvaltningen.

På genomförandenivå har en preliminär budget på 10 miljoner euro redan avsatts för ett upphandlingsprojekt i skedet före utsläppande på marknaden i sjunde ramprogrammets (forskningsramprogrammets) IKT-temaområde. Ansökningsomgången för detta projekt offentliggjordes den 9 juli 2012.

Länkar

Europeiska partnerskapet för molntjänster

Uttalande från styrelsen

Strategi för molntjänster

Arbetsbeskrivning för styrelsen för Europeiska partnerskapet för molntjänster

Videon ”The Clikkers and the Cloud”

Ansökningsomgång sjunde ramprogrammet (Se sidan 109 i dokumentet)

Hash Tag: #cloudstrategy

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie på Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilaga: Medlemmar i styrelsen för Europeiska partnerskapet för molntjänster

Toomas Hendrik Ilves, Chair of Steering Board, President of Estonia

Léo Apotheker, former CEO of SAP AG and HP

Thierry Breton, Chairman and CEO of ATOS

Bernard Charles, President and CEO of Dassault Systèmes

Christian Fredrikson, President and CEO of F-Secure Corporation

Michael Gorriz, CIO of Daimler AG and President of EuroCIO

Jim Hagemann-Snabe, Co-CEO of SAP AG

Matthew Key, Chairman and CEO of Telefonica Digital

Pierre Nanterme, CEO of Accenture

Karl-Heinz Streibich, CEO, Chairman of the Management Board and Group Executive Board of Software AG

Hans Vestberg, President and CEO of Ericsson

Werner Vogels, Vice President and Chief Technology Officer of Amazon.com

Katarina de Brisis, Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, Deputy Director General of the Department of ICT policy and public sector reform

Aitor Cubo Contreras, Deputy Director General of Programs, Studies and Promotion of Electronic Administration, Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Jérôme Filippini, ICT Corporate Director for France, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État

Maarten Hillenaar, Government CIO and Director of the central government ICT-policy department, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Reinhard Posch, CIO and Chair of the Austrian e-Government DIGITAL:AUSTRIA, Austrian Federal Government

Andrzej Ręgowski, Vice-Minister, Polish Ministry of Administration and Digital Affairs


Side Bar