Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 november 2012

Större inriktning på IT och entreprenörsanda i skolorna behövs, enligt ny rapport

Undervisning i IT, entreprenörsanda och medborgarfärdigheter är en förutsättning för att förbereda ungdomarna inför dagens arbetsmarknad, men i regel ägnar skolorna fortfarande för lite tid åt dessa övergripande färdigheter jämfört med grundläggande färdigheter som läs- och skrivkunnighet, matematik och naturvetenskap, visar en ny rapport från EU-kommissionen. En del av problemet har sitt upphov i bedömningssvårigheter. Exempelvis har bara elva europeiska länder (den flamländska språkgemenskapen i Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Finland) standardiserade rutiner för bedömning av medborgarfärdigheter, dvs. utveckling av kritiskt tänkande och aktiv delaktighet i skola och samhälle. Ingen sådan testning finns för entreprenörsanda och IT-färdigheter i de 31 länder som deltog i undersökningen (EU:s 27 medlemsländer samt Kroatien, Island, Norge och Turkiet). I rapporten redovisas också framstegen med att undervisa i sex av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande som fastställts på EU-nivå i fråga om kunskaper, färdigheter och inställningar.

– Bara om vi förser barn och ungdomar med nödvändiga färdigheter, däribland övergripande färdigheter, kan vi se till att EU bevarar sin konkurrenskraft och tar vara på kunskapsekonomins möjligheter, Rapporten visar var det finns utrymme för förbättringar och framför allt vad vi måste göra för att skapa möjligheter för våra ungdomar. En ny syn på undervisning, ett initiativ som jag lägger fram i morgon, innehåller konkreta förslag på det, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Övergripande färdigheter lärs normalt ut som en del av andra ämnen, och de nationella läroplanerna i de flesta länder omfattar IT, företagande och medborgarskap. Det finns dock skillnader: nio länder (den flamländska språkgemenskapen i Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Rumänien och Kroatien) tar inte uttryckligen upp entreprenörsanda på grundskolenivån, medan digitala färdigheter tas upp i grundskolan i alla länder utom Kroatien.

Det är fortfarande ovanligt att skolorna lär ut digitala färdigheter som en del av naturvetenskap, matematik och språk. Rapporten visar att ett inarbetande av undervisningen i IT, entreprenörsanda och medborgarskap i kärnämnena förutsätter att skolorna lägger om sin undervisning och att man enas om lärresultat och lämpliga bedömningsformer.

Rapporten ger underlag för politiska beslutsfattare och stöder upplägget i EU-kommissionens nya strategi En ny syn på utbildning som ska antas i morgon (den 20 november). Dessutom skisseras de åtgärder som EU-länderna behöver vidta för att se till att utbildningssystemen tillhandahåller de färdigheter som det moderna arbetslivet kräver.

Bakgrund

På EU-nivå fastställdes 2006 åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande i form av kunskaper, färdigheter och inställningar. De är kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiska färdigheter och grundläggande färdigheter inom naturvetenskap och teknik, digitala färdigheter, sociala färdigheter och medborgarfärdigheter, initiativförmåga och entreprenörsanda, studieteknik samt kulturell medvetenhet och kulturellt uttryck.

Dessa färdigheter är nödvändiga i den kunskapsbaserade ekonomin för att tillmötesgå arbetsmarknadens krav, trygga den sociala sammanhållningen och främja ett aktivt medborgarskap. Upplägget går ut på ökad flexibilitet och anpassningsförmåga och större tillfredsställelse och motivation. I rapporten redovisas framsteg med att lära ut dessa färdigheter. Dessutom föreslås åtgärder för att se till att skolor reagerar på ändrad efterfrågan på färdigheter. Studieteknik och kulturell medvetenhet och kulturellt uttryck ingick inte i rapporten.

i rapporten sammanställs uppgifter från sju färska rapporter från nätverket Eurydice. Den omfattar obligatorisk grundskola och allmän gymnasieutbildning i 31 europeiska länder för läsåret 2011/2012.

Eurydice

Rapporten har sammanställts för kommissionens räkning av nätverket Eurydice, som består av 38 nationella enheter i 34 länder (förutom EU-länderna medverkar Kroatien, Island, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet). Eurydice samordnas och förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Mer information

Hela rapporten på engelska, valda delar på engelska.

EU-kommissionen: utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga

Figur 1: Integration av IT-, medborgar- och entreprenörsfärdigheter i nationella läroplaner (grundskola och gymnasium) 2011/12

Figur 2. Nyckelkompetenser som bedöms med nationella standardiserade prov (grundskola) 2011/12

Figur 3. Tillgång till specialiserade lärare för läskunnighet i grundskolan 2011/12


Side Bar