Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. novembra 2012

Študija poziva k večjemu poudarku na digitalni pismenosti in podjetništvu v šolah

Novo poročilo Evropske komisije navaja, da je pri pripravi mladih na današnji trg dela bistveno poučevanje informacijskih tehnologij (IT), podjetništva in državljanskih kompetenc, vendar na splošno šole tem medpodročnim spretnostim še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti v primerjavi z osnovnimi spretnostmi, kot so pismenost, matematika in znanost. Del problema izvira iz težav z ocenjevanjem. Samo 11 evropskih držav (flamska skupnost v Belgiji, Bolgarija, Estonija, Irska, Francija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovenija in Finska) ima standardizirane postopke za ocenjevanje državljanskih kompetenc, namenjenih razvoju kritičnega razmišljanja ter aktivne udeležbe v šoli in družbi. V nobeni od 31 držav, ki so sodelovale v raziskavi (27 držav članic EU, Hrvaška, Islandija, Norveška in Turčija), tovrstno testiranje ne obstaja za podjetniške spretnosti in spretnosti IT. Poročilo opisuje tudi napredek pri poučevanju šestih od osmih ključnih kompetenc, ki so na ravni EU opredeljene za vseživljenjsko učenje na področju znanja, spretnosti in odnosov.

„Evropska unija bo lahko ostala konkurenčna in izkoristila priložnosti gospodarstva znanja, samo če bodo imeli otroci in mladi potrebne spretnosti, tudi medpodročne,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „Ta študija kaže, kje so možne izboljšave, predvsem pa kaj je treba storiti, da bodo imeli mladi več priložnosti. Jutri bom uradno predstavila pobudo Ponovni razmislek o izobraževanju, ki vsebuje konkretne predloge v ta namen.“

Medpodročne spretnosti se običajno poučujejo kot del drugih predmetov in nacionalni učni načrti v večini držav zajemajo IT, podjetništvo in državljanske kompetence. Vendar se razmere v posameznih državah razlikujejo. V devetih državah (Nemčija, Nizozemska, Italija, Grčija, Romunija, Irska, Danska, flamska skupnost v Belgiji in Hrvaška) ne obstaja izrecno podjetniško izobraževanje na primarni ravni, medtem ko se digitalna pismenost poučuje v osnovni šoli povsod, razen na Hrvaškem.

Poučevanje digitalne pismenosti kot del znanosti, matematike in jezikov je v šolah še vedno presenetljivo neobičajno. Poročilo kaže, da bodo šole z vključitvijo IT, podjetništva ali državljanskih kompetenc v osrednje predmete morda morale spremeniti način poučevanja ter določiti dogovorjene učne rezultate in ustrezne metode ocenjevanja.

Poročilo vsebuje analitične ugotovitve za oblikovalce politik ter podpira pristop iz nove strategije Evropske komisije z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju, ki naj bi bila sprejeta 20. novembra. Ta strategija opisuje ukrepe, ki jih morajo države članice sprejeti, da bodo sistemi izobraževanja in usposabljanja lahko zagotovili spretnosti, ki so potrebne na sodobnem delovnem mestu.

Ozadje

Na ravni EU je bilo v letu 2006 opredeljenih osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje na področju znanja, spretnosti in odnosov. Te so: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, učenje učenja, kulturna zavest in izražanje.

Te kompetence so v družbi znanja bistvene za zadovoljitev potreb trga dela, socialne kohezije in aktivnega državljanstva. Cilj je zagotoviti večjo prožnost in prilagodljivost ter zadovoljstvo in motivacijo. Poročilo opisuje napredek pri poučevanju teh kompetenc in predlaga ukrepe, ki bodo zagotovili, da se bodo ponudniki izobraževanja in usposabljanja odzvali na spreminjajoče se potrebe po spretnostih. Kompetenci učenje učenja ter kulturna zavest in izražanje v poročilu nista zajeti.

Poročilo združuje informacije iz zadnjih sedmih poročil mreže Eurydice ter zajema obvezno in srednje splošno izobraževanje v 31 evropskih državah. Referenčno leto je leto 2011–2012.

Eurydice

Poročilo za Komisijo pripravlja mreža Eurydice, ki jo sestavlja 38 nacionalnih enot iz 34 držav (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Švica in Turčija). Mrežo Eurydice usklajuje in vodi Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Celotno poročilo v angleščini je na voljo tukaj, poudarki (v angleščini) pa so tukaj.

Evropska komisija: izobraževanje in usposabljanje

spletišče komisarke Androulle Vassiliou

komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Priloga

Slika 1: vključevanje digitalne pismenosti, državljanskih kompetenc in podjetništva v nacionalne učne načrte (primarna do višja sekundarna raven), 2011/2012

Slika 2: ocena ključnih kompetenc z nacionalnimi standardiziranimi testi (primarna in nižja sekundarna raven), 2011/2012

Slika 3: razpoložljivost učiteljev, specializiranih za poučevanje branja, v osnovnih šolah, 2011/2012


Side Bar