Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 19. novembra 2012

Štúdia vyzýva školy, aby kládli väčší dôraz na zručnosti v oblasti IT a podnikania

Výučba zručností v oblasti IT, podnikania a občianstva zohráva v príprave mladých ľudí na súčasný trh práce zásadnú úlohu. Napriek tomu, podľa najnovšej tlačovej správy Európskej komisie všeobecne platí, že školy týmto prierezovým zručnostiam ešte stále nevenujú dostatočnú pozornosť v porovnaní so základnými zručnosťami z gramotnosti, matematiky a vedy. Časť tohto problému spočíva v ťažkostiach s hodnotením. Napríklad len 11 európskych krajín (Belgicko [Flámske spoločenstvo], Bulharsko, Estónsko, Írsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovinsko a Fínsko) štandardizovalo postupy na hodnotenie občianskych zručností, ktoré majú za cieľ rozvíjať kritické myslenie a aktívnu účasť v školách a v spoločnosti. Pokiaľ ide o zručnosti v oblasti podnikania a IT, v 31 krajinách, ktoré sa zúčastnili na prieskume (27 členských štátov, Chorvátsko, Island, Nórsko a Turecko), testovanie tohto druhu neexistuje. Správa takisto opisuje pokrok vo výučbe šiestich z ôsmich kľúčových kompetencií určených na úrovni EÚ v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na rôzne poznatky, zručnosti a postoje.

„Len ak naše deti a mladých ľudí vyzbrojíme nevyhnutnými zručnosťami vrátane prierezových zručností zaistíme, aby Európska únia bola naďalej konkurencie schopná a využila všetky možnosti znalostnej ekonomiky,“ uviedla európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.Táto štúdia poukazuje na to, kde je priestor na zlepšenie a najmä na to, čo musíme urobiť, aby sme našej mládeži vytvorili viac príležitostí. Politická iniciatíva pod názvom „Prehodnotenie vzdelávania“, ktorú zajtra zahájim, prinesie konkrétne návrhy, ktoré by sa v tomto smere mali podniknúť.

Prierezové zručnosti sa obvykle vyučujú ako súčasť iných predmetov a vnútroštátne učebné osnovy vo väčšine krajín pokrývajú vedomosti v oblasti IT, podnikania a občianstva. Existujú však medzi nimi rozdiely. Deväť krajín (Nemecko, Holandsko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Írsko, Dánsko, Belgicko [Flámska komunita] a Chorvátsko) nezahŕňajú výučbu podnikania na prvom stupni vzdelania, zatiaľ čo základné školy sa venujú výučbe digitálnych spôsobilostí vo všetkých krajinách okrem Chorvátska.

Je prekvapujúce, že využívanie digitálnych technológií pri výučbe prírodnej vedy, matematiky a jazykov ešte stále nie je pre školy bežným javom. Správa ukazuje, že začlenenie výučby IT, podnikania a občianskej náuky do základných predmetov môže prinútiť školy, aby zmenili spôsob vyučovania a tiež zaviedli dohodnuté výsledky vyučovania a vhodné metódy hodnotenia žiakov.

Správa poskytuje tvorcom politík analytické dôkazy a zároveň podporuje prístup schválený Európskou komisiou v rámci novej stratégie „Prehodnotenie vzdelávania“, ktorá sa má prijať zajtra (20. novembra). Táto stratégia popisuje opatrenia, ktoré by mali členské štáty prijať s účelom zaistiť, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy zabezpečovali získanie zručností, ktoré si vyžaduje moderné zamestnanie.

Všeobecné súvislosti

V roku 2006 sa na úrovni EÚ stanovilo 8 kľúčových kompetencií (Eight key competences) na celoživotné vzdelávanie v oblasti rôznych poznatkov, zručností a postojov. Patria sem: komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích jazykoch, matematická spôsobilosť a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálna gramotnosť, spoločenské a občianske schopnosti, zmysel pre iniciatívnosť a podnikanie, schopnosť učiť sa, kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Tieto schopnosti sú v spoločnosti založenej na vedomostiach kľúčové v záujme lepšieho plnenia potrieb trhu práce, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva. Zámerom je zaistiť väčšiu pružnosť a prispôsobivosť, ako aj spokojnosť a motiváciu. Správa popisuje pokrok vo výučbe týchto schopností a navrhuje opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy vedeli reagovať na meniace sa požiadavky týkajúce sa rozličných zručností. Schopnosť učiť sa, kultúrne povedomie a vyjadrovanie neboli do správy zahnuté.

Správa zoskupuje informácie získané z najnovších správ siete Eurydice a zahrňuje povinné vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie druhého stupňa v 31 európskych krajinách. Referenčným rokom je rok 2011 – 2012.

Sieť Eurydice

Správu pre Komisiu vypracovala sieť Eurydice, ktorú tvorí 38 národných oddelení v 34 krajinách (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko). Túto sieť koordinuje a riadi Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Viac informácií

Úplné znenie správy dostupné v anglickom jazyku nájdete na tejto internetovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php.

Hlavné body (v anglickom jazyku) môžete nájsť na tejto internetovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN_HI.pdf.

Európska komisia : Education and training

Androulla Vassiliou's website

Androulla Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU @VassiliouEU

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Príloha

Obrázok č. 1: Začlenenie digitálnych, občianskych a podnikateľských zručností do vnútroštátnych školských osnov (prvého až sekundárneho stupňa vzdelávania), 2011 – 2012

Obrázok č. 2: Kľúčové schopnosti hodnotené prostredníctvom národných štandardizovaných testov (prvého až nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania), 2011 – 2012

Obrázok č. 3: Dostupnosť učiteľov osobitne špecializovaných na výučbu čítania na základných školách, 2011 – 2012


Side Bar