Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19.11.2012

Tutkimus: tietotekniikalle ja yrittäjätaidoille pantava enemmän painoa kouluopetuksessa

Tietotekniikan sekä yrittäjä- ja kansalaistaitojen opettaminen on perusvaatimus valmennettaessa nuoria nykypäivän työmarkkinoille. Näihin monialaisiin taitoihin ei kuitenkaan kouluissa kiinnitetä yleisesti ottaen vielä tarpeeksi huomiota verrattuna lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan ja luonnontieteiden perustaitoihin. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreesta raportista. Osa ongelmasta juontaa juurensa arvioinnin ongelmallisuuteen. Esimerkiksi vain 11:ssä Euroopan maassa (Belgian flaaminkielinen yhteisö, Bulgaria, Irlanti, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Ranska, Slovenia, Suomi ja Viro) on standardoidut kansalaistaitojen arviointimenettelyt. Kansalaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua ja aktiivista osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Vastaavia menettelyjä yrittäjyyden ja tietoteknisten taitojen testaamiseen ei ole lainkaan kyselyyn osallistuneissa 31 maassa (EU:n 27 jäsenmaata, Islanti, Kroatia, Norja ja Turkki). Lisäksi raportissa esitellään edistymistä kuuden elinikäistä oppimista koskevan avaintaidon opettamisessa; EU:n tasolla on määritelty kaikkiaan kahdeksan avaintaitoa ja niihin liittyvät tiedot, taidot ja asenteet.

Ainoa tapa varmistaa, että Euroopan unioni voi pysyä kilpailukykyisenä ja hyödyntää osaamistalouden tarjoamat mahdollisuudet, on huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavat tarvittavat taidot – mukaan lukien monialaiset taidot”, sanoi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Tästä tutkimuksesta käy ilmi, missä asioissa on parantamisen varaa ja ennen kaikkea mitä meidän on tehtävä tarjotaksemme nuorille paremmat mahdollisuudet. Siihen liittyviä konkreettisia ehdotuksia esitellään koulutuksen uudelleenajattelua koskevassa politiikka-aloitteessa, jonka aion huomenna käynnistää, Vassiliou totesi.

Monialaisia taitoja opetetaan yleensä osana muita oppiaineita, ja useimmissa maissa tietotekniikka, yrittäjyyskasvatus ja kansalaistaidot sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Tilanne on kuitenkin kirjava: yhdeksässä maassa (Saksa, Alankomaat, Italia, Kreikka, Romania, Irlanti, Tanska, Belgian flaaminkielinen yhteisö ja Kroatia) yrittäjyyskasvatusta ei erikseen käsitellä alakoulun opetuksessa. Digitaaliset taidot sen sijaan sisältyvät alakoulujen opetussuunnitelmiin kaikkialla muualla paitsi Kroatiassa.

On edelleen hämmästyttävän yleistä, että kouluissa opetetaan digitaalisia taitoja luonnontieteiden, matematiikan ja kielten opetuksen yhteydessä. Raportin mukaan tietotekniikan, yrittäjyyskasvatuksen tai kansalaistaitojen opettamisen integroiminen perusoppiaineisiin saattaa edellyttää muutoksia koulujen opetustapoihin, ja lisäksi on sovittava oppimistavoitteista ja soveltuvista arviointimenetelmistä.

Raporttiin sisältyy analysoitua näyttöä poliittisia päättäjiä varten, ja se tukee Euroopan komission uutta koulutuksen uudelleenajattelua koskevaa strategiaa, joka on määrä hyväksyä huomenna (20.11.). Siinä esitetään toimia, joita jäsenmaiden on toteutettava varmistaakseen, että koulutusjärjestelmät tuottavat niitä taitoja, joita nykyaikaisilla työpaikoilla tarvitaan.

Tausta

Elinikäisen oppimisen kahdeksan avaintaitoa ja niihin liittyvät tiedot, taidot ja asenteet määriteltiin EU:n tasolla vuonna 2006. Ne ovat viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, digitaaliset taidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyys, oppimistaidot ja tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Nämä taidot ovat tietoyhteiskunnassa välttämättömiä työmarkkinoiden tarpeita sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta varten. Niiden tarkoituksena on varmistaa parempi joustavuus ja sopeutumiskyky sekä tyytyväisyys ja motivaatio. Raportissa esitellään näiden taitojen opetuksessa saavutettua edistymistä ja ehdotetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että koulutuksen tarjoajat reagoivat taitojen muuttuvaan kysyntään. Raportissa ei käsitellä oppimistaitoja eikä tietoisuutta kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuotoja.

Raportti kokoaa yhteen seitsemästä tuoreesta Eurydice-verkoston raportista saadut tiedot. Se kattaa oppivelvollisuuskoulutuksen ja toisen asteen yleissivistävän koulutuksen tutkimukseen osallistuneissa 31:ssä Euroopan maassa. Viitevuosi on lukuvuosi 2011–2012.

Eurydice

Raportin on laatinut komissiolle Eurydice-verkosto, joka koostuu 34 maassa sijaitsevista 38 kansallisesta yksiköstä. Nämä maat ovat EU:n jäsenmaat, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki. Eurydice-verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Lyhentämätön raportti englanniksi tässä, tärkeimmät kohdat englanniksi tässä.

Euroopan komissio: Education and training

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite:

Kaavio 1: Digitaali-, kansalais- ja yrittäjyystaitojen sisältyminen kansallisiin opetussuunnitelmiin (perusaste ja toinen aste) 2011/2012

Kaavio 2: Avaintaitojen arviointi standardoitujen valtakunnallisten kokeiden avulla (alempi ja ylempi perusaste), 2011/2012

Kaavio 3: Erikoistuneet lukiopettajat alemmalla perusasteella, 2011/2012


Side Bar