Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. november 2012

Uuringu kohaselt peaks rohkem tähelepanu pöörama IT- ja ettevõtlusoskuste õpetamisele

Euroopa Komisjoni uue aruande kohaselt on IT-, ettevõtlus-, ja kodanikuoskuste õpetamisel väga oluline roll noorte inimeste ettevalmistamisel tööturul konkureerimiseks, ent paraku ei pöörata koolides ikka veel piisavalt tähelepanu nimetatud oskuste arendamisele, võrreldes kirjaoskuse, matemaatika ning täppis- ja loodusteaduste õpetamisega. Selle probleemi põhjus on osaliselt seotud raskustega hindamisel. Näiteks on ainult 11 Euroopa riiki (Belgia flaami kogukond, Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Malta, Poola, Sloveenia ja Soome) võtnud kasutusele ühtse menetluse hindamaks kodanikuoskusi, mille. eesmärk on arendada kriitilist mõtlemist ning aktiivset osalust kooli- ja ühiskonnaelus. Ettevõtlus- ja IT-oskuste puhul ei ole sellist hindamissüsteemi kasutusel üheski osalenud 31 riigist (27 ELi liikmesriiki, Horvaatia, Island, Norra ja Türgi). Komisjoni aruandes antakse samuti ülevaade kuue elukestva õppega seotud põhipädevuse õpetamisel tehtud edusammudest. ELi tasandil on määratletud kaheksa põhipädevust ning nendega seotud teadmised, oskused ja hoiakud.

„Ainuke viis, kuidas tagada Euroopa Liidu jätkuv konkurentsivõime ja kasutada ära teadmistepõhise majanduse pakutavaid võimalusi, on õpetada lastele ja noortele vajalikke oskusi, sealhulgas valdkonnaüleseid oskusi,“ ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou. „Uuring näitab, mida oleks vaja parandada ja mis kõige olulisem, mida me peaksime ette võtma noortele rohkemate võimaluste pakkumiseks. Selle teemaga seotud ettepanekud esitatakse hariduse ümberhindamist käsitleva poliitilise algatuse raames, mille ma kavatsen homme käivitada.“

Valdkonnaüleseid oskusi õpetatakse enamasti muude ainete osana. IT- ja ettevõtlusoskuste õpetamine ning kodanikuharidus kuuluvad enamike riikide õppekavadesse. Üldpilt on siiski üsna kirju. Üheksas riigis (Saksamaal, Madalmaades, Itaalias, Kreekas, Rumeenias, Iirimaal, Taanis, Belgia flaami kogukonnas ja Horvaatias) ei õpetata ettevõtlusoskusi eraldi ainena põhikoolis, kuid IT-oskusi õpetatakse põhikoolis kõikides riikides peale Horvaatia.

On siiski üllatav, kui paljudes koolides ei õpetata IT-oskusi osana loodus- ja täppisteaduste, matemaatika ja keelte õpetamisest. Aruandest selgub veel, et IT- ja ettevõtlusoskuste õppe ja kodanikuõpetuse lõimimiseks põhiainetesse võib osutuda vajalikuks muuta õpetamismetoodikat ning luua kokkuleppelised õpieesmärgid ja asjakohased hindamismeetodid.

Aruanne sisaldab analüütilist tõendusmaterjali poliitikakujundajatele ja toetab Euroopa Komisjoni uue hariduse ümberhindamist käsitleva strateegia raames rakendatavat lähenemisviisi, mis on kavas võtta vastu homme (20. novembril). Selles esitatakse meetmed, mida liikmesriigid peavad rakendama tagamaks seda, et haridus- ja koolitussüsteemid pakuksid kaasaegsel töökohal vajaminevaid oskusi.

Taust

2006. aastal määratleti ELi tasandil elukestvat õpet käsitlevad kaheksa põhipädevust ning nendega seotud teadmised, oskused ja hoiakud. Need on järgmised: emakeeles suhtlemine; võõrkeelne suhtlemine; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; õppimisoskus; kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Nendel pädevustel on teadmistepõhises ühiskonnas määrav tähtsus, et täita tööturu, sotsiaalse sidususe ja kodanikuaktiivsusega seotud vajadusi ja eesmärke. Põhiidee on tagada suurem paindlikkus ja kohanemine, rahulolu ja motivatsioon. Nimetatud aruandes esitatakse ülevaade nende pädevuste õpetamisel tehtud edusammudest ja pakutakse välja meetmed, mille abil tagatakse, et hariduse ja koolituse pakkujad reageerivad muutustele oskuste nõudluses. Aruandes ei käsitleta õppimisoskust ja kultuuriteadlikkust ja –pädevust.

Aruanne koondab Eurydice võrgustiku seitsmes hiljuti avaldatud aruandes esitatud teabe ning käsitleb kohustuslikku ja keskkooliharidust 31-s vaatlusaluses Euroopa riigis. Vaatlusaasta on 2011/12. õppeaasta.

Eurydice

Aruande koostas komisjonile võrgustik Eurydice, kuhu kuulub 38 riiklikku üksust, mis asuvad 34 riigis (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Serbia, Šveits ja Türgi). Teabevõrku koordineerib ja juhib ELi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus.

Lisateave:

Täieliku ingliskeelse aruandega saab tutvuda siin, põhipunktid (inglise keeles) on esitatud siin.

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Lisa

Joonis 1: Infotehnoloogilise pädevuse, kodanikuhariduse ja ettevõtlusoskuste õpetamise liitmine riiklike õppekavadega (algharidusest keskhariduseni), 2011/12

Joonis 2: Riiklike standardtestide abil hinnatud põhipädevused (alg- ja põhiharidus), 2011/12

Joonis 3: Lugemaõpetamisele spetsialiseerunud õpetajad algkoolides, 2011/12


Side Bar