Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 19. listopadu 2012

Studie vyzývá k většímu důrazu na podnikatelské dovednosti a dovednosti v oblasti IT ve školách

Výuka dovedností v oblasti IT, podnikatelských a občanských dovedností hraje v přípravě mladých lidí pro současný trh práce zásadní roli, přesto, jak vyplývá ze zprávy Evropské komise, školy obecně těmto průřezovým dovednostem stále ještě nevěnují dostatečnou pozornost ve srovnání se základními dovednostmi v oblasti gramotnosti, matematiky a vědy. Část tohoto problému spočívá v obtížném hodnocení. Například pouze 11 evropských zemí (Belgie (Vlámské společenství), Bulharsko, Estonsko, Irsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko a Finsko) standardizovalo postupy pro hodnocení občanských dovedností, které jsou zaměřeny na kritické myšlení a aktivní účast ve škole a ve společnosti. Co se týče podnikatelských dovedností a dovedností IT, v žádné z 31 zemí, které se průzkumu účastnily (27 členských států EU, Chorvatsko, Island, Norsko a Turecko) podobné testování vůbec neexistuje. Zpráva rovněž popisuje pokrok ve výuce šesti z osmi klíčových schopností, které jsou v podobě znalostí, dovedností a postojů stanoveny na úrovni EU pro celoživotního učení.

„Jen tak, že vybavíme děti a mladé lidi nezbytnými dovednostmi včetně průřezových dovedností, zajistíme Evropské unii prostředek k tomu, aby zůstala schopná konkurovat a uchopit možnosti znalostní ekonomiky,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Tato studie nám ukazuje, kde je prostor pro zlepšení a zejména, co je třeba učinit, abychom naší mládeži vytvořili více příležitostí. „Přehodnocení vzdělávání“, politická iniciativa, kterou zítra zahájím, přinese konkrétní návrhy kroků, jež je nutné v tomto směru podniknout“.

Průřezové dovednosti jsou obvykle vyučovány v rámci jiných předmětů, přičemž národní školní osnovy ve většině zemí zahrnují dovednosti v oblasti IT, podnikání a občanské nauky. Existují však rozdíly. Devět zemí (Německo, Nizozemsko, Itálie, Řecko, Rumunsko, Irsko, Dánsko, Belgie (Vlámské společenství) a Chorvatsko) výslovně vzdělávání v oblasti podnikání na primární úrovni nenabízí, nicméně všude s výjimkou Chorvatska je vyučována schopnost práce s digitálními technologiemi.

Je překvapivé, že ve školách stále ještě není běžné vyučovat schopnost práce s digitálními technologiemi jako součást vědy, matematiky a jazyků. Zpráva ukazuje, že začlenění výuky IT, podnikání nebo občanské výchovy do základních předmětů může vyžadovat, aby školy změnily způsob vyučování, jakož i zavedení dohodnutých výsledků učení a příslušných způsobů hodnocení.

Zpráva poskytuje tvůrcům politik analytické důkazy a zároveň podporuje přístup, který Evropská komise přijala v nové strategii „Přehodnocení vzdělávání“, jež má být přijata zítra dne 20. listopadu. Tato strategie popisuje opatření, která mají členské státy přijmout s cílem zajistit, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy poskytovaly dovednosti, jež vyžadují moderní pracoviště.

Souvislosti

V roce 2006 bylo na úrovni EU stanoveno osm klíčových schopností pro celoživotního učení v podobě znalostí, dovedností a postojů. Jsou to: komunikace v mateřském jazyce komunikace v cizích jazycích; matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; sociální a občanské schopnosti; smysl pro iniciativu a podnikavost; schopnost učit se; kulturní povědomí a vyjádření.

Tyto schopnosti mají ve znalostní společnosti zásadní roli při řešení potřeb trhu práce, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Účelem je zajistit větší flexibilitu a přizpůsobivost, jakož i spokojenost a motivaci. Zpráva popisuje pokrok při výuce těchto schopností a navrhuje opatření, která mají zajistit, aby poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy reagovali na měnící se požadavky ohledně schopností. Schopnost učit se, kulturní povědomí a vyjádření nebyly do této zprávy zahrnuty.

Zpráva shromažďuje informace ze sedmi nejnovějších zpráv sítě Eurydice a zahrnuje povinné a sekundární všeobecné vzdělávání v 31 evropských zemích. Referenčním rokem je rok 2011–2012.

Eurydice

Zprávu pro Komisi vypracovala síť Eurydice, kterou tvoří 38 národních oddělení ve 34 zemích (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Eurydice je koordinována a řízena Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Celé znění zprávy v anglickém jazyce naleznete zde, hlavní body (v anglickém jazyce) jsou k dispozici zde.

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Příloha

Obrázek č. 1: Začlenění dovedností práce s digitálními technologiemi, občanských a podnikatelských dovedností do národních školních osnov (primární až vyšší sekundární úroveň vzdělávání), 2011/12

Obrázek č. 2: Klíčové schopnosti hodnocené prostřednictvím národních standardizovaných testů (primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání), 2011/12

Obrázek č. 3: Dostupnost učitelů se specializací na výuku čtení v základních školách, 2011/12


Side Bar