Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 16 d.

Komisija palankiai vertina Pasaulio sveikatos organizacijos konferencijos rezultatą – pasirašytas protokolas, kuriuo siekiama sustabdyti neteisėtą prekybą tabako produktais

Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos (FCTC) šalių priimtas Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako produktais panaikinimo yra svarbiausias laimėjimas, pasiektas Seulo (Pietų Korėja) konferencijoje, kuri baigsis rytoj. Protokolas pasirašytas lapkričio 12 d., dėl jo ES ir jos valstybių narių vardu derėjosi Europos Komisija. Protokolu šalys įpareigojamos diegti veiksmingas priemones, skirtas panaikinti neteisėtai tabako produktų gamybai ir prekybai jais, dėl kurių ES ir valstybės narės kasmet patiria apie 10 mlrd. EUR nuostolių. Be to, veiksmingomis kovos su neteisėta gamyba ir prekyba priemonėmis užtikrinama, kad būtų geriau vykdomos tabako kontrolės teisės aktuose nustatytos apsaugos priemonės, pvz., sudedamųjų dalių kontrolės ar ženklinimo.

„Neteisėta prekyba tabako produktais kelia pasaulinę grėsmę, todėl reikia imtis tarptautiniu lygmeniu derinamų veiksmų. Dėl to man labai malonu, kad Europos Komisija, šio protokolo derybininkė, prisidėjo prie to, kad šios derybos būtų sėkmingos. Protokolas – svarbi išsamios tabako kontrolės politikos dalis ir jis bus labai naudingas išgyvendinant neteisėtą prekybą tabako produktais“, – teigė už kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta.

Protokole pateiktos tabako produktų tiekimo kontrolės nuostatos. Reikalaujama, kad visos įmonės ir asmenys, dalyvaujantys tabako ir tabako produktų tiekimo grandinėje ir gaminantys tabako produktų gamybos įrenginius, atliktų išsamų savo klientų patikrinimą, kad prekyba su šiais klientais atitiktų teisėtą poreikį.

Be to, protokole numatyta per 5 metus nuo šio protokolo įsigaliojimo dienos sukurti visiems tabako produktams taikomą pasaulinę buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemą. Vienas iš šios sistemos elementų – išskirtiniai identifikavimo ženklai, kurie padės nustatyti srautų nukreipimo vietą ir suteiks galimybę stebėti ir kontroliuoti tabako produktų judėjimą.

Protokole numatytas ir įpareigojimas laisvosios prekybos zonose įgyvendinti veiksmingas tabako ir tabako produktų kontrolės priemones. Nebebus leidžiama eksportuojant tabaką iš laisvosios prekybos zonos maišyti tabako ir ne tabako produktus.

ES turėtų būti viena iš pirmųjų protokolą pasirašiusių ir ratifikavusių šalių.

BENDROJI INFORMACIJA

Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija (FCTC) siekiama visame pasaulyje kuo labiau sumažinti dėl tabako gaminių vartojimo mirštančių ir sergančių žmonių skaičių. FCTC numatyta daugybė priemonių, įskaitant reikalavimą, kad šalys taikytų tabako gaminių reklamos, rėmimo ir skatinimo apribojimus, reglamentuotų tabako produktų įpakavimą, ženklinimą ir kiekį, užtikrintų griežtą rūkymo kontrolę viešose vietose ir pasinaudotų mokesčių ir kainų nustatymo priemonėmis, kad sumažėtų tabako gaminių vartojimas. Šią sutartį ratifikavo 176 šalys, įskaitant Europos Sąjungą ir visas jos valstybes nares, ir tai viena iš plačiausiai palaikomų iš iki šiol priimtų Jungtinių Tautų sutarčių.

2007 m. FCTC šalių konferencijoje nuspręsta įsteigti tarpvyriausybinę derybų instituciją, kuri derėtųsi dėl protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako produktais. Komisijos įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) buvo pagrindinė derybų dėl protokolo derybininkė, remiama Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (už FCTC koordinavimą atsakinga tarnyba). 2007 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo įgaliojo Komisiją derėtis dėl protokolo.

Šalių konferencijoje buvo aktyviai diskutuojama dėl daug kitų svarbių klausimų: naujų gairių dėl tabako gaminių paklausai sumažinti skirtų kainų ir mokesčių nustatymo priemonių, atnaujintų gairių dėl tabako gaminių sudedamųjų dalių ir pranešimų apie sudedamąsias dalis teikimo, dokumento apie ekonomiškai perspektyvias tabako auginimo alternatyvas ir kt.

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano tel. +32 2 296 64 70


Side Bar