Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 november 2012

Fiske: kommissionen föreslår en handlingsplan till skydd för havsfåglar

I dag antog Europeiska kommissionen en handlingsplan för att ta itu med den oavsiktliga fångsten av havsfåglar i fiskeredskap. Forskningen har visat att ett stort antal fågelarter, bland annat albatrosser, petreller, liror, alkor, dykänder och lommar, varje år fångas i fiskeredskap. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda havsfåglar mot att fastna i fiskeredskap har varit verkningslösa. I den nya handlingsplanen presenteras förvaltningsregler som så långt det är praktiskt möjligt ska minska bifångsten av havsfåglar. Handlingsplanen är främst inriktad på fiske med långrev och fasta nätredskap, där bifångsten är störst, men planen tar också upp andra fiskeredskap som trål och snörpvad. Planen omfattar en mängd olika punkter i 30 rekommenderade åtgärder som kombinerar bindande och frivilliga insatser. Reglerna ska gälla för fiskefartyg från EU både i EU-vatten och utanför, men också för fartyg från andra länder än EU som fiskar i EU:s vatten.

Planen har utvecklats i enlighet med målen och principerna i den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Den främjar förvaltning av ekosystem, dvs. den beaktar alla aspekter av ekosystemen. Den bygger dessutom på en regional ”bottom up-strategi” som ger medlemsstaterna och andra berörda parter större ansvar för att vidta lämpliga åtgärder för att hantera fiskerifrågor.

–Vi ser den här handlingsplanen som en plattform som ska ge en klar och tydlig bild av dagsläget och av vad som återstår att göra om vi vill uppnå en samstämmig och effektiv förvaltning som minimerar bifångsten av havsfåglar, säger Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske.

De trettio rekommenderade insatserna i planen kombinerar bindande och frivilliga insatser. Bland de specifika insatserna på kort sikt märks bland annat

  • snabbare genomförande av fiskeriförvaltningsåtgärder för att skydda havsfåglar inom särskilda skyddsområden som utsetts inom ramen för fågeldirektivet,

  • mer omfattande övervakning av fisken där uppgifter om bifångster av havsfåglar saknas eller är osäkra,

  • genomförande av beprövade förebyggande åtgärder (som revar med färgade remsor, ljudskrämmare eller revar med sänken) i långrevsfiske i EU-vatten och andra vatten där bifångsterna är högst,

  • forskning om utvecklingen av konkreta och verkningsfulla begränsande åtgärder, särskilt för fiske med fasta nätredskap.

På längre sikt vill vi integrera förebyggande och övervakning i de nya regler för tekniska åtgärder och uppgiftsinsamling som för närvarande utvecklas i samband med reformen av EU:s fiskeripolitik. Vi vill också tillhandahålla tillräckliga medel för detta genom Europeiska havs- och fiskerifonden.

En del av dessa åtgärder kommer att vidtas på EU-nivå, medan andra kräver frivilliga insatser från medlemsstaternas sida eller måste godkännas av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för fisken utanför EU:s vatten. I handlingsplanen ingår både åtgärder som kan vidtas omedelbart, och sådana som kräver en längre satsning grundad på tillgängliga uppgifter och forskningsrön. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras framgångsrikt är att medlemsstater, fiskare och icke-statliga organisationer alla bidrar aktivt.

Bakgrund

Fiske och havsfåglar kan påverka varandra på många sätt. Bland annat medför det att havsfåglar oavsiktligt dödas i en utsträckning som medför ett allvarligt hot mot många havsfågelbestånd och som dessutom har negativ inverkan på fiskets produktivitet och lönsamhet.

Enigt Internationella havsforskningsrådets försiktiga uppskattningar dödas över 200 000 havsfåglar varje år till följd av EU:s fiskeflottas verksamhet i EU-vatten och andra vatten. Minst 49 av de havsfågelarter som oavsiktligt fångas klassas som arter med högt skyddsvärde. Hit hör balearlira, grå lira, levantlira och rödnäbbad trut som oavsiktligt fångas vid långrevsfiske i EU-vatten, men också alförrädare, smålom och storlom, svarthakedopping och salskrake, som oavsiktligt fångas vid fiske med fasta nätredskap, främst i Östersjön.

I dag ingår åtgärder för att skydda havsfåglar i en mängd olika fiske- och miljörättsakter, men också i olika internationella konventioner och avtal. Hittills har de emellertid varit ganska verkningslösa när det gäller att minska bifångsterna av havsfåglar, utom i vissa enstaka fall i avlägsna vatten som Antarktis och Falklandsöarna. Därför anser kommissionen att det krävs ytterligare insatser för att få bukt med detta problem.

En fullständig förteckning över de insatser som föreslås, och en detaljerad redogörelse finns på: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar