Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 16. novembra 2012

Rybolov: Komisia navrhuje akčný plán na ochranu morského vtáctva

Európska komisia dnes schválila akčný plán na boj proti problému, ktorý predstavuje mimovoľný odchyt morských vtákov rybárskymi zariadeniami. Existujú vedecké dôkazy o tom, že sa do rybárskych zariadení každý rok chytí veľké množstvo morských vtákov, ako sú albatrosy, rúrkonosce, víchrovníky, alky, potápače a potáplice. Doterajšie opatrenia, ktoré mali zabrániť zamotávaniu sa morských vtákov do rybárskeho výstroja, sú neúčinné. V novom akčnom pláne sa vytyčuje organizačný rámec s cieľom obmedziť mimovoľný odchyt morského vtáctva na čo najnižšie možné úrovne. Akčný plán je zameraný na rybolov prostredníctvom lovných šnúr a statických sietí, pretože je známe, že pri tomto druhu rybolovu je mimovoľný odchyt morských vtákov najväčší. Pozornosť sa však venuje aj iným typom výstroja, ako sú vlečné siete a vakové siete. Akčný plán prináša celý rad prvkov obsiahnutých v 30 odporúčaných krokoch, ktoré sú kombináciou záväzných a nezáväzných opatrení. Tieto pravidlá sa budú uplatňovať na rybárske plavidlá EÚ vo vodách EÚ aj mimo nej, ako aj na plavidlá, ktoré z EÚ nepochádzajú, ale pôsobia v jej vodách.

Plán bol vypracovaný v súlade s cieľmi a zásadami prebiehajúcej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva: slúži na podporu ekosystémového riadenia, t. j. vzťahuje sa na všetky zložky ekosystému. Komisia sa v pláne prikláňa k regionálnej stratégii zdola nahor. Znamená to, že sa členským štátom a zainteresovaným stranám zverí väčšia zodpovednosť za realizáciu vhodných opatrení na riešenie problémov vyskytujúcich sa v oblasti rybného hospodárstva.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki uviedla: „Akčný plán, ktorý sme dnes prijali, ponímame ako platformu poskytujúcu jasný a celkový obraz o súčasnej situácii a pokroku potrebnom na dosiahnutie koherentného a účinného spravovania, vďaka ktorému sa zníži mimovoľný odchyt morského vtáctva.

Odporúčaných 30 krokov, ktoré plán obsahuje, predstavujú záväzné aj nezáväzné opatrenia. Medzi špecifické krátkodobé kroky patrí:

  • rýchlejšie zavedenie riadiacich opatrení pre rybolov zameraných na ochranu morského vtáctva na osobitne chránených územiach (SPA), ktoré boli vymedzené podľa smernice o vtáctve;

  • realizácia rozsiahlejšieho monitorovania rybolovu v prípade chýbajúcich alebo neistých informácií o vedľajších úlovkoch pozostávajúcich z morských vtákov;

  • zavedenie osvedčených zmierňovacích opatrení (ako využívanie lán na strašenie vtákov a zariadení na akustické odrádzanie alebo využívanie zaťažených lán) pri rybolove pomocou lovných šnúr vo vodách EÚ aj mimo nej tam, kde je mimovoľný odchyt morského vtáctva najvyšší;

  • podporovanie výskumu, pokiaľ ide o vývoj praktických a účinných zmierňovacích opatrení najmä pri love statickými sieťami.

Z dlhodobejšieho hľadiska je cieľom plánu začleniť prvky týkajúce sa zmierňovacích opatrení a monitorovania do nových rámcov pre technické opatrenia a zhromažďovanie údajov, ktoré sa pripravujú pri príležitosti reformy SPRH, a zároveň poskytnúť potrebné finančné prostriedky na ich podporu z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF).

Niektoré uvedené opatrenia sa zavedú na úrovni EÚ, iné si budú vyžadovať dobrovoľné konanie zo strany členských štátov a v rybolovných oblastiach mimo vôd EÚ ich budú musieť schváliť regionálne organizácie pre riadenie rybolovu (RFMO). V akčnom pláne sa počíta s opatreniami, ktoré sa môžu zaviesť okamžite, ako aj s opatreniami, ktoré si vyžadujú dlhodobé záväzky na základe dostupných dôkazov a vedeckých odporúčaní. To, či bude plán úspešný, závisí od spoločného úsilia členských štátov, rybárov a MVO.

Súvislosti

V dôsledku častého a rozšíreného vzájomného pôsobenia rybolovu a morského vtáctva dochádza k úhynu morských vtákov, čo vážne ohrozuje ich populácie a negatívne vplýva na produktivitu a ziskovosť rybolovu.

Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) triezvo odhaduje, že v dôsledku rybolovných činností rybárskej flotily EÚ vo vodách EÚ a vodách mimo nej ročne zahynie viac ako 200 000 jedincov morských vtákov. Minimálne 49 druhov morských vtákov, ktoré tvoria náhodné úlovky, je klasifikovaných ako vážne ohrozených. Patrí sem víchrovník baleársky, víchrovník tmavý, víchrovník hnedastý a čajka ostrovná, ktoré sa lovia náhodne pri rybolove lovnými šnúrami vo vodách EÚ, ako aj kajka malá, potáplica malá a potáplica stredná, potápka a potápač malý, ktoré sa lovia náhodne pri rybolove statickými sieťami, hlavne v Baltskom mori.

Súčasné riadiace opatrenia na ochranu morského vtáctva sú súčasťou mnohých právnych predpisov v oblasti rybného hospodárstva a životného prostredia, ako aj početných medzinárodných dohovorov a dohôd. Tieto opatrenia sa však pri redukovaní mimovoľného odchytu morského vtáctva vo veľkej miere preukázali ako neúčinné až na niekoľko ojedinelých prípadov v ďalekých moriach, ako sú vody Antarktídy alebo Falklandských ostrovov. Komisia sa preto domnieva, že na odstránenie tohto problému je nevyhnutné podniknúť ďalšie kroky.

Úplný zoznam navrhovaných opatrení, ako aj ďalšie informácie možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

Kontaktné osoby :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar