Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. marraskuuta 2012

Kalastus: komissio esittää toimintasuunnitelman merilintujen suojelemiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään toimintasuunnitelman keinoista estää merilintuja jäämästä kiinni kalastusalusten pyydyksiin. Tieteellinen näyttö osoittaa, että pyydyksiin jää kiinni joka vuosi useita eri merilintulajeja, esimerkiksi albatrosseja, ulappaliitäjiä, liitäjiä, ruokkeja, merisorsia ja sukeltajalintuja. Tähänastiset toimet merilintujen suojelemiseksi pyydyksiltä ovat olleet tehottomia. Uudessa toimintasuunnitelmassa esitetään hoitokehys, jonka avulla pyritään vähentämään merilintusivusaaliit niin alhaiselle tasolle kuin käytännössä mahdollista. Toimintasuunnitelman painopisteenä ovat pitkäsiimakalastus ja kalastus seisovalla verkolla, joiden merilintusivusaaliiden tiedetään olevan suurimmat, mutta se koskee myös muita pyydyksiä, kuten trooleja ja kurenuottia. Toimintasuunnitelma sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, jotka on esitetty 30 suositeltuna toimena, jotka ovat osittain sitovia ja osittain vapaaehtoisia. Näitä sääntöjä sovelletaan EU:n kalastusaluksiin EU:n vesillä ja niiden ulkopuolella sekä kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat EU:n vesillä.

Toimintasuunnitelman laadinnassa otettiin huomioon meneillään olevaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseen liittyvät tavoitteet ja periaatteet. Toimintasuunnitelmalla edistetään ekosysteemin hoitoa eli se kattaa kaikki ekosysteemin osatekijät. Lisäksi siinä noudatetaan alueellista “alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa”, jonka mukaan jäsenvaltioille ja sidosryhmille annetaan enemmän vastuuta niiden toimien täytäntöönpanosta, joilla torjutaan kalastukseen liittyviä ongelmia.

Tänään hyväksytty toimintasuunnitelma antaa selkeän ja kattavan kuvan tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, millaista edistystä on tapahduttava, jotta käytettävissä on johdonmukainen ja tehokas hoitokehys merilintusivusaaliiden minimoimiseksi”, totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki.

Toimintasuunnitelman 30 suositeltua tointa ovat yhdistelmä sitovia ja vapaaehtoisia toimenpiteitä. Lyhyen aikavälin erityistoimilla pyritään

  • nopeuttamaan kalastuksenhoitotoimenpiteiden toteuttamista merilintujen suojelemiseksi lintudirektiivin mukaisilla erityissuojelualueilla

  • laajentamaan seurantaa niillä kalastuksen aloilla, joilta ei ole saatavilla tietoja merilintusivusaaliista tai joilla ne eivät ole luotettavia

  • toteuttamaan hyviksi havaittuja rajoittamistoimenpiteitä (esimerkiksi lintujenkarkotussiimojen ja akustisten karkottimien tai painollisten siimojen käyttö) pitkäsiimakalastuksessa EU:n ja sen ulkopuolisilla vesillä, joilla merilintusivusaaliita saadaan eniten

  • edistämään tutkimuksen tekemistä käytännöllisten ja tehokkaiden rajoittamistoimenpiteiden kehittämisestä erityisesti seisovalla verkolla tapahtuvassa kalastuksessa.

Pitkällä aikavälillä rajoittamis- ja seurantatoimet sisällytetään osaksi uutta teknisten toimenpiteiden ja tietojenkeruun kehystä, joka laaditaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen yhteydessä. Tähän tarkoitukseen on myös osoitettava tarvittavaa rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMFF).

Vain osa näistä toimenpiteistä toteutetaan EU:n tasolla. Muut toimenpiteet jäävät jäsenvaltioiden vastuulle tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen on vahvistettava ne, jos on kyse EU:n vesien ulkopuolisesta kalastuksesta. Toimintasuunnitelmaan sisältyy sekä sellaisia toimia, jotka voidaan toteuttaa heti, että sellaisia toimia, joihin on saatavilla olevasta näytöstä ja tieteellisistä lausunnoista riippuen sitouduttava pidemmällä aikavälillä. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon onnistuminen riippuu jäsenvaltioiden, kalastajien ja valtiosta riippumattomien järjestöjen yhteisestä panoksesta.

Tausta

Kalastusalukset ja merilinnut joutuvat usein ja laajalti kosketuksiin toistensa kanssa, mikä johtaa merilintujen tahattomaan kuolevuuteen. Tämä uhkaa vakavasti useita merilintukantoja ja haittaa kalastuksen tuottavuutta ja kannattavuutta.

Kansainvälinen merentutkimusneuvoston (ICES) varovaisen arvion mukaan joka vuosi kuolee yli 200 000 merilintua sen seurauksena, että ne joutuvat kosketuksiin EU:n kalastusalusten kanssa EU:n ja sen ulkopuolisilla vesillä. Tahattomasti pyydyksiin kiinni jäävistä merilintulajeista ainakin 49:llä on huomattava suojelutarve. Näitä ovat esimerkiksi baleaarienliitäjä, nokiliitäjä, idänpikkuliitäjä ja välimerenlokki, jotka jäävät kiinni pitkäsiimakalastajien pyydyksiin EU:n vesillä, sekä allihaahka, kaakkuri, kuikka, mustakurkku-uikku ja uivelo, joiden sivusaaliita saadaan seisovalla verkolla kalastettaessa, pääasiassa Itämerellä.

Merilintujen suojelemista koskevat hoitotoimenpiteet on sisällytetty useisiin eri kalastus- ja ympäristösäädöksiin sekä moniin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin osoittautuneet hyvin tehottomiksi keinoiksi vähentää merilintusivusaaliita, lukuun ottamatta joitakin kauemmilla vesillä, kuten Antarktiksen ja Falkland-saarien ympäristössä, todettuja yksittäistapauksia. Siksi komissio katsoo, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan lisätoimia.

Kaikki ehdotetut toimet lisätietoineen ovat saatavilla verkkosivulla http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar