Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 16. listopadu 2012

Rybolov: Komise navrhuje akční plán na ochranu mořských ptáků

Evropská komise dnes přijala akční plán k vyřešení problému náhodných odchytů mořského ptactva rybolovnými zařízeními. Z vědeckých důkazů vyplývá, že se do rybolovných zařízení chytí každý rok velké množství mořských ptáků, jako jsou albatrosi, buřňáci, alkouni, morčáci a potáplice. Opatření na ochranu mořských ptáků před zaplétáním do lovných zařízení, která byla přijata doposud, nebyla účinná. Nový akční plán stanoví rámec opatření, jejichž účelem je minimalizovat vedlejší úlovky mořských ptáků na prakticky nejnižší možnou míru. Plán se zaměřuje na rybolov pomocí dlouhé lovné šňůry a pevných sítí, při němž jsou, jak známo, vedlejší úlovky nejvyšší, ale vztahuje se i na ostatní zařízení, jako jsou vlečné sítě a košelkové nevody. Na základě 30 doporučených opatření zahrnuje širokou škálu prvků, která jsou kombinací závazných i nezávazných opatření. Tato pravidla budou platit pro rybářská plavidla EU ve vodách EU i mimo ně, jakož i pro ostatní plavidla působící ve vodách EU.

Plán je sestaven v souladu s cíli a zásadami probíhající reformy společné rybářské politiky: podporuje ekosystémové řízení, tj. vztahuje se na všechny složky ekosystému. Plán rovněž navrhuje regionální přístup „zdola nahoru“. Znamená to, že k realizaci opatření vhodných k řešení problémů v oblasti rybolovu bude členským státům a zúčastněným stranám svěřeno více pravomocí.

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, v této souvislosti prohlásila: „Akční plán, který jsme dnes přijali, vnímáme jako platformu nabízející jasný a ucelený přehled o současné situaci a pokroku, který potřebujeme k dosažení soudržného a účinného řízení, jež umožní minimalizovat vedlejší úlovky mořských ptáků.“

Třicet opatření, která jsou v plánu doporučena, je kombinací závazných i nezávazných opatření. Ke konkrétním krátkodobým opatřením patří:

  • rychlejší provádění opatření pro řízení rybolovu, která jsou určena k ochraně mořských ptáků na zvláště chráněných územích vymezených v rámci směrnice o ptácích;

  • provádění rozsáhlejšího sledování těch druhů rybolovu, v jejichž případě informace o vedlejších úlovcích mořských ptáků chybějí nebo jsou nespolehlivé;

  • zavedení osvědčených opatření na zmírnění problému (jako je použití šňůry plašící ptáky a akustických odpuzujících zařízení nebo použití zatěžkaných šňůr) v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru ve vodách EU i mimo ně, kde jsou vedlejší úlovky nejvyšší;

  • a podněcování výzkumu směrem k vývoji praktických a účinných opatření ke zmírnění problému, zejména při rybolovu pevnými sítěmi.

Dlouhodobým cílem je začlenit prvky zmírňování a sledování do nových rámců technických opatření a sběru údajů, která se připravují v souvislosti s reformou společné rybářské politiky, a poskytnout nezbytné finanční prostředky na jejich podporu z Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF).

Některá z těchto opatření budou provedena na úrovni EU, jiná vyžadují dobrovolná opatření ze strany členských států. Při rybolovu mimo vody EU je musí schválit regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO).

Akční plán stanoví opatření, která mohou být provedena okamžitě, i opatření, která vyžadují dlouhodobý závazek podložený dostupnými důkazy a vědeckým poradenstvím. Úspěch plánu závisí na společném úsilí členských států, rybářů a nevládních organizací.

Souvislosti

Při rybolovu dochází často a v hojné míře ke kontaktu s mořskými ptáky, což vede k jejich nechtěnému úhynu, jehož výše představuje vážné ohrožení řady ptačích populací a jež má nepříznivý vliv na produktivitu a rentabilitu rybolovu.

Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) ve svých konzervativních odhadech uvádí, že činnosti rybářského loďstva EU způsobují ve vodách EU i mimo tyto vody smrt přibližně 200 000 mořských ptáků ročně. Nejméně 49 druhů mořských ptáků, které jsou neúmyslně chytány, jsou zařazeny do kategorie „vážného ohrožení“. Patří mezi ně buřňák baleárský, buřňák temný, buřňák středomořský a racek zelenonohý, kteří jsou neúmyslně loveni při rybolovu na dlouhé lovné šňůry ve vodách EU, a kajka bělohlavá, potáplice malá a potáplice severní, potápka žlutorohá a morčák bílý, kteří jsou vedlejšími úlovky při rybolovu pevnými sítěmi, především v Baltském moři.

Stávající řídící opatření na ochranu mořských ptáků jsou obsažena v celé řadě právních předpisů týkajících se rybolovu a oblasti životního prostředí, jakož i v řadě mezinárodních úmluv a dohod. Tato opatření se však při snižování vedlejších úlovků mořských ptáků ukázala jako velmi neúčinná, s výjimkou některých ojedinělých případů ve vzdálených vodách, např. na Antarktidě a Falklandských ostrovech. Komise se proto domnívá, že k vyřešení tohoto problému je zapotřebí přijmout další opatření.

Úplný seznam navrhovaných opatření a další informace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar