Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 ноември 2012 г.

Рибарство: Комисията предлага план за действие за опазването на морските птици

Европейската комисия прие днес план за действие за решаване на проблема със случайното улавяне на морски птици в риболовните съоръжения. Според научните данни всяка година в риболовните съоръжения се улавят голям брой видове морски птици, сред които албатроси, вълнолюбкови птици, буревестници, гагарки, морски патици, птици гмурци и други. Предприетите досега мерки за предотвратяване оплитането на морските птици в риболовните съоръжения се оказват неефикасни. Новият план за действие определя ръководна рамка за свеждане на случайния улов на морски птици до възможния минимум. Той разглежда главно риболова с парагади и статични рибарски мрежи, защото е известно, че морските птици най-често се оплитат в тях, макар че са обхванати и други съоръжения като тралове и мрежи гъргър. Той съдържа широк спектър от елементи, включени в 30 препоръчителни действия, които представляват комбинация от задължителни и незадължителни мерки. Тези правила ще се прилагат за риболовните кораби на ЕС, във и извън водите на ЕС, както и за съдове извън ЕС, с дейност във водите на ЕС.

Планът е съставен в съответствие с целите и принципите на настоящата реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР): той настоява за управление на екосистемите, т.е. за включване на всички части на екосистемата. Планът също така предлага регионален подход „отдолу-нагоре“, при който на държавите членки и заинтересованите страни се възлага повече отговорност за въвеждането на подходящи мерки за отстраняване на проблемите в областта на рибарството.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви:За нас предложеният днес план за действие е платформа за предоставяне на ясна и пълна представа за текущото положение и за необходимите стъпки в посока последователно и ефективно управление, което да сведе до минимум случайното улавяне на морски птици.

Предложените в плана 30 действия са комбинация от задължителни и незадължителни мерки. Конкретните краткосрочни действия включват:

  • по-бързо прилагане на онези мерки от областта на управлението на рибарството, които целят защитата на морските птици в специалните защитени зони (СЗЗ), определени с Директивата за птиците;

  • въвеждане на мониторинг върху по-голям брой риболовни райони, за които информацията относно случайното улавяне на морски птици липсва или е неясна;

  • прилагане на доказали ефективността си мерки за намаляване на нежеланите последствия (например използването на парагади с въдици, на които има серпентини за сплашване на птиците и на акустични устройства или използването на парагади с тежести), при риболова с парагади във води на ЕС и извън ЕС, където се улавят най-много птици;

  • стимулиране на изследванията за разработване на практически и ефикасни мерки за намаляване на нежеланите последствия особено при риболова със статични мрежи.

В по-дългосрочен план целта е мерките за намаляване на нежеланите последствия и за наблюдение да се включат в новите ръководни рамки за технически мерки и събиране на данни, разработвани в контекста на реформата на ОПОР и да се осигури съответното необходимо финансиране по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Някои от тези мерки ще бъдат въведени на равнище ЕС, докато други трябва да бъдат приложени на доброволен принцип от държавите членки или трябва да бъдат приети от регионалните организации за управление на рибарството (РОУР), в риболовните райони извън водите на ЕС. Планът за действие предвижда действия, които могат да бъдат непосредствено осъществени и други, за които е нужен по-дългосрочен ангажимент въз основа на наличните доказателства и научните становища. Успехът на плана зависи от колективния принос на държавите членки, рибарите и неправителствените организации.

Контекст

Много често риболовът засяга и морските птици, предизвиквайки случайно смъртта им в мащаби, които представляват сериозна заплаха за много популации на морски птици и които оказват неблагоприятно влияние върху производителността и рентабилността на риболовните дейности.

Според занижените оценки на Международния съвет за изследване на морето (ICES) повече от 200 000 морски птици умират всяка година в резултат на контакт с риболовния флот на ЕС, във водите на ЕС и извън тях. Природозащитният статус на най-малко 49 вида морски птици, които попадат случайно в мрежите, предизвиква сериозна загриженост. Сред тях са балеарският буревестник, сивият буревестник, средиземноморският буревестник и средиземноморската чайка, които биват случайно улавяни при риболова с парагади във водите на ЕС, както и стелеровата гага, червеногушият и черногушият гмуркач, ушатият гмурец и малкият нирец, които се улавят случайно при риболова със статични мрежи, основно в Балтийско море.

Настоящите ръководни мерки за защита на морските птици се съдържат в широк набор от законодателни инструменти в областта на рибарството и опазването на околната среда, както и в редица международни конвенции и споразумения. Те обаче се оказват до голяма степен неефективни за намаляване на случайния улов на морски птици, освен в някои отделни случаи в отдалечени райони като Антарктика и Фолкландските острови. Поради това Комисията смята, че са необходими повече действия за решаването на този проблем.

Пълният списък на предложените действия и повече информация намерите на адрес: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

За контакт :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar