Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 november 2012

EU går i främsta ledet för att minska nedskräpningen av haven

Marint avfall är ett allvarligt hot mot kust- och havsmiljön i hela världen. Marina livsmiljöer förorenas av skräp från människor och av annat avfall, vilket skapar växande miljö- och hälsoproblem och ekonomiska och estetiska problem. EU-kommissionen vill höja medvetandet om detta globala problem, i linje med åtagandena vid toppmötet i Rio i somras om att minska förekomsten och effekterna av sådana föroreningar i marina ekosystem.

– På Rio+20-toppmötet åtog sig världens ledare att väsentligt minska det marina avfallet fram till 2025. EU-kommissionen vill gå i främsta ledet och samarbeta nära med medlemsstaterna, parterna i regionala havskonventioner och andra intressenter för att identifiera och utforma samordnade initiativ och lösa detta problem, säger miljökommissionären Janez Potočnik.

I syfte att höja medvetandet och stimulera till debatt offentliggör kommissionen en översikt av relevant EU-lagstiftning och EU-politik på detta område samt en uppräkning av pågående och framtida initiativ på detta område. Översikten finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Marint avfall består upp till 80 % av plast och kommer från många olika källor. Plast bevaras i havet, möjligtvis i hundratals år. I dokumentet dras slutsatsen att politiken för vatten, resurseffektivitet och avfall, skydd av den marina miljön och naturskydd samt lagstiftningen för fartyg och hamninfrastruktur har en roll att spela för att lösa detta problem, men att genomförandet av politiken och lagstiftningen behöver förbättras.

Tidigare insatser har hindrats av brist på tillförlitlig information om hur omfattande detta problem är. Detta problem borde nu delvis vara löst i takt med att kunskapen förbättras. Som ett led i genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi skulle medlemsstaterna senast den 15 oktober 2012 lämna en inledande bedömning av det aktuella miljötillståndet i deras marina vatten, fastställa vad som är ”god miljöstatus” och meddela vilka mål de ställt upp för att uppnå detta. Kommissionen analyserar nu dessa rapporter från medlemsstaterna och avser att offentliggöra sin bedömning 2013.

Inte alla medlemsstater har lämnat sin rapport i tid. En aktuell översikt över medlemsstaternas rapporter finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Nästa steg

Dokumentet om marint avfall, flera pågående pilotprojekt och informationen från medlemsstaterna om deras havsstatus enligt ramdirektivet om en marin strategi kommer att vara viktiga bidrag när kommissionen överväger möjliga EU-omfattande minskningsmål, som ett bidrag till åtagandena under Rio+20-toppmötet.

Kommissionen kommer nu att samråda med medlemsstaterna och andra länder, parterna i regionala havskonventioner och andra intressenter om hur insatserna mot marint avfall ska drivas vidare. Detta samråd kulminerar i en internationell konferens om förebyggande och hantering av marint avfall i europeiska hav, som ska organiseras i Berlin i april 2013 av det tyska miljöministeriet och EU-kommissionen. Tysklands miljöminister Peter Altmaier och kommissionsledamot Janez Potočnik kommer att delta i detta evenemang, som inriktas på regionala handlingsplaner för europeiska hav och syftar till att skapa praktiska instrument för detta problemområde.

Bakgrund

Miljökonsekvenserna av marint avfall uppstår främst för det marina djurlivet men även för redan sårbara marina ekosystem och kan inverka på människors hälsa. Marint avfall hämmar också turismen, och uppstädningen längs Europas kuster kostar flera miljoner euro per år.

Enligt ramdirektivet om en marin strategi ska medlemsstaterna uppnå ”god miljöstatus” i sina marina vatten senast 2020. Det första steget är att göra en inledande bedömning (artikel 8) som identifierar de främsta hoten mot Europas hav. Medlemsstaterna måste också omsätta sin definition av ”god miljöstatus” (artikel 9) i konkreta kriterier för bedömning av de uppgifter som inhämtas från övervakningen. Slutligen ska medlemsstaterna fastställa nationella miljömål (artikel 10) som anger deras ambitionsnivå. Marint avfall är en av de elva kvalitativa deskriptorer som medlemsstaterna måste beakta när de fastställer god miljöstatus. Allt detta måste ske i samarbete mellan de länder som har kust längs de fyra europeiska haven nordöstra Atlanten, Östersjön, Medelhavet och Svarta havet.

Mer information

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar