Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. novembra 2012

Okolje: EU v ospredju prizadevanj za zmanjšanje morskih odpadkov

Morski odpadki resno ogrožajo obalno in morsko okolje po vsem svetu. Morski habitati so onesnaženi s smetmi, ki jih odvrže človek, pa tudi drugimi odpadki, kar povzroča čedalje večje okoljske, gospodarske, zdravstvene in estetske probleme. Evropska unija ozavešča javnost o tem svetovnem problemu v skladu z zavezami za zmanjšanje pojavnosti in vplivov takšnega onesnaževanja na morske ekosisteme, ki jih je letos poleti sprejela na vrhu v Riu.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Svetovni voditelji so se na vrhu o okolju Rio +20 zavezali, da bodo do leta 2025 bistveno zmanjšali količino morskih odpadkov. Evropska komisija namerava biti v ospredju teh prizadevanj ter bo tesno sodelovala z državami članicami, regionalnimi konvencijami o morjih in zainteresiranimi stranmi pri opredeljevanju in oblikovanju usklajenih pobud za reševanje problema.“

Da bi povečala ozaveščenost in spodbudila razmišljanje o tem, je Komisija objavila pregled zadevne zakonodaje, politik in strategij EU, ki obravnavajo ta problem, v katerem je predstavila tudi tekoče in prihodnje pobude na tem področju. Pregled je na voljo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Do 80 % morskih odpadkov predstavlja plastika, ki izvira iz različnih virov. Plastika se v morskem okolju zelo počasi razgradi, razgradnja lahko traja tudi več stoletij. Ključne ugotovitve dokumenta so, da imajo politika o vodah, učinkovitosti virov in odpadkih, politika o varstvu morja in okolja ter zakonodaja, povezana z infrastrukturo ladij in pristanišč, pomembno vlogo pri reševanju tega problema, vendar jih je treba bolje izvajati.

Pretekla prizadevanja je oviralo pomanjkanje zanesljivih informacij o dejanskem obsegu in naravi problema, kar pa naj bi bilo zdaj delno odpravljeno, saj bo na voljo izboljšano poznavanje problema. Države članice so morale v okviru izvajanja okvirne direktive o pomorski strategiji do 15. oktobra 2012 predložiti začetno presojo stanja morskih voda, opredelitev „dobrega okoljskega stanja“ in cilje, ki so si jih zastavile za njegovo dosego. Komisija zdaj analizira poročila držav članic in namerava presojo objaviti v letu 2013.

Vse države članice niso uspele pravočasno predložiti poročila. Posodobljeni pregled poročil držav članic je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Naslednji koraki

Dokument o morskih odpadkih bo skupaj s številnimi pilotnimi projekti, ki se že izvajajo, in informacijami o stanju voda, ki so jih države članice predložile na podlagi okvirne direktive o pomorski strategiji, pomembno prispeval k možni določitvi vseevropskega ciljnega zmanjšanja, s katerim naj bi Komisija prispevala k zavezam svetovnega vrha Rio +20.

Komisija se bo posvetovala z državami članicami in drugimi državami, regionalnimi konvencijami o morjih, zainteresiranimi stranmi in drugimi interesnimi skupinami o najboljših načinih za izvajanje ukrepov v zvezi z morskimi odpadki. Posvetovanje se bo zaključilo z mednarodno konferenco o preprečevanju in upravljanju morskih odpadkov v evropskih morjih, ki jo bosta skupaj organizirala nemško zvezno ministrstvo za okolje in Evropska komisija v Berlinu aprila 2013. Med udeleženci na tem dogodku, v ospredju katerega bodo regionalni akcijski načrti za evropska morja in pri katerem naj bi se določili praktični instrumenti za ukrepanje, bosta tudi nemški minister za okolje Altmaier in komisar Potočnik.

Ozadje

Vplive morskih odpadkov na okolje je mogoče opaziti zlasti v morski favni, pomenijo pa tudi dodatno obremenitev za že tako občutljive morske ekosisteme in lahko vplivajo na zdravje ljudi. Poleg tega so morski odpadki slabi za turizem, obalna območja v Evropi pa za njihovo odstranjevanje vsako leto porabijo več milijonov evrov.

Okvirna direktiva o pomorski strategiji določa, da morajo države članice do leta 2020 vzpostaviti „dobro okoljsko stanje“ morskih voda. Da bi to dosegle, morajo najprej pripraviti začetno presojo (člen 8) in v njej določiti, kaj najbolj ogroža evropska morja. Poleg tega morajo države članice opredelitev „dobrega okoljskega stanja“ (člen 9) pretvoriti v konkretna merila, na podlagi katerih se lahko ocenijo podatki o spremljanju. Države članice morajo določiti tudi nacionalne okoljske ciljne vrednosti (člen 10), ki odražajo njihovo stopnjo prizadevanja. Morski odpadki so eden od enajstih kakovostnih deskriptorjev, ki jih morajo države članice upoštevati pri določanju dobrega okoljskega stanja. Pri tem morajo države, ki si delijo štiri evropska morja (severovzhodni Atlantik ter Baltsko, Sredozemsko in Črno morje) med seboj sodelovati.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar