Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. novembra 2012

Životné prostredie: EÚ si kladie za cieľ dosiahnuť prvenstvo v oblasti znižovania morského odpadu

Morský odpad predstavuje vážnu hrozbu pre pobrežné a morské prostredie na celom svete. Morské biotopy sú v dôsledku pôsobenia človeka kontaminované komunálnym a iným odpadom, ktorý predstavuje rastúci environmentálny, ekonomický, zdravotný aj estetický problém. Európska komisia zvyšuje povedomie o tomto celosvetovom probléme v súlade so záväzkami prijatými v Riu v lete tohto roku na zníženie výskytu a dôsledkov takéhoto znečistenia na morské ekosystémy.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Na konferencii s názvom Samit Zeme Rio +20 sa svetoví predstavitelia zaviazali dosiahnuť výrazné zníženie morského odpadu do roku 2025. Európska komisia chce stáť na čele tohto úsilia, a to v úzkej súčinnosti s členskými štátmi, regionálnymi morskými dohovormi a zainteresovanými stranami s cieľom určiť, rozvíjať a zosúladiť iniciatívy na riešenie tohto problému.“

S cieľom zvýšiť povedomie a podnietiť úvahy o tejto téme Komisia uverejňuje prehľad príslušných právnych predpisov EÚ, jej politík a stratégií, ktoré sa týkajú tohto problému, s uvedením prebiehajúcich a budúcich iniciatív v tejto oblasti. Uvedený prehľad možno nájsť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Až 80 % morského odpadu, ktorý pochádza z rôznorodých zdrojov, tvoria plasty. Tie majú tendenciu pretrvávať v morskom prostredí aj stovky rokov. Podľa záverov dokumentu zohrávajú politiky týkajúce sa vody, efektívnosti zdrojov a odpadu, politiky ochrany morského prostredia a prírody, ako aj právne predpisy súvisiace s plavidlami a infraštruktúrou prístavov svoju úlohu pri riešení problému, je však potrebné ich lepšie vykonávanie.

Úsilie vynaložené v minulosti brzdil nedostatok spoľahlivých informácií o presnom rozsahu a charaktere tohto problému. Vďaka rozšírenej vedomostnej základni by však tento problém už mal byť čiastočne vyriešený. Do 15. októbra roku 2012 mali členské štáty ako súčasť vykonávania rámcovej smernice o námornej stratégii predložiť počiatočné posúdenie stavu svojich morských vôd, svoje vymedzenie „dobrého environmentálneho stavu“ a ciele, ktoré si vytýčili na jeho dosiahnutie. Komisia v súčasnosti analyzuje správy členských štátov a má v úmysle uverejniť svoje hodnotenie v roku 2013.

Nie všetky členské štáty boli schopné predložiť správy v stanovenom termíne. Aktuálny prehľad správ členských štátov nájdete tu:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Ďalšie kroky

Dokument týkajúci sa morského odpadu spolu s niekoľkými prebiehajúcimi pilotnými projektmi a informáciami získanými od členských štátov o stave ich morí podľa rámcovej smernice o námornej stratégii budú dôležitým podkladom, keďže Komisia považuje možný cieľ zníženia znečistenia v celej EÚ za príspevok k záväzku prijatému na samite Rio +20.

Komisia bude konzultovať s členskými štátmi a inými krajinami, so stranami regionálnych morských dohovorov, zúčastnenými stranami a ostatnými zainteresovanými stranami o spôsobe, ako čo najlepšie postupovať v prípade morského odpadu. Táto konzultácia vyústi do medzinárodnej Konferencie o prevencii a riadení morského odpadu v európskych moriach, ktorú v Berlíne v apríli 2013 usporiada nemecké spolkové ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Európskou komisiou. Na tomto podujatí, ktoré sa sústredí na regionálne akčné plány pre európske moria a ktorého cieľom je predložiť praktické nástroje pre tieto opatrenia, sa zúčastní minister životného prostredia Nemeckej spolkovej republiky Peter Altmaier a člen Európskej komisie Janez Potočnik.

Súvislosti

Environmentálny vplyv morského odpadu sa najviac prejavuje na stave morskej fauny, ale predstavuje aj ďalší tlak na už aj tak krehké morské ekosystémy a môže ovplyvniť aj ľudské zdravie. Morský odpad brzdí aj cestovný ruch a odstraňovanie odpadu z brehov stojí pobrežné oblasti Európy niekoľko miliónov EUR ročne.

Rámcovou smernicou o námornej stratégii sa od členských štátov vyžaduje, aby do roku 2020 dosiahli „dobrý environmentálny stav“ svojich morských vôd. Prvým krokom pri dosahovaní tohto cieľa je príprava počiatočného posúdenia (článok 8), v ktorom sa určia hlavné hrozby pre európske moria. Okrem toho musia členské štáty premietnuť vymedzenie „dobrého environmentálneho stavu“ (DES, článok 9) do konkrétnych kritérií, podľa ktorých možno monitorovacie údaje posúdiť. Členské štáty musia napokon stanoviť národné ciele v oblasti životného prostredia (článok 10), ktorými sa stanoví ich cieľová úroveň. Morský odpad je jedným z jedenástich kvalitatívnych deskriptorov, ktoré musia členské štáty zvážiť pri určovaní DES. Všetka táto práca sa musí urobiť v spolupráci s tými krajinami, ktoré sa delia o štyri európske moria, severovýchodnú časť Atlantického oceánu, Baltské more, Stredozemné more a Čierne more.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar