Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 16 listopada 2012 r.

Środowisko: UE zamierza być liderem działań na rzecz ograniczenia ilości odpadów w morzu

Odpady w morzu stanowią poważne zagrożenie dla środowiska morskiego i przybrzeżnego na całym świecie. Siedliska morskie są zaśmiecone przez człowieka i skażone innymi odpadami, co powoduje coraz więcej problemów ekologicznych, gospodarczych, zdrowotnych oraz estetycznych. Jako że tego lata zadeklarowano na szczycie w Rio, że zanieczyszczenie ekosystemów morskich i jego skutki zostaną ograniczone, Komisja Europejska stara się zwrócić uwagę społeczeństwa na ten ogólnoświatowy problem.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Na Szczycie Ziemi Rio+20 przywódcy z całego świata zobowiązali się, że do 2025 r. doprowadzą do znaczącego zmniejszenia ilości odpadów w morzu. Komisja Europejska zamierza odegrać pionierską rolę w tych działaniach. W tym celu będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi, regionalnymi konwencjami morskimi i zainteresowanymi podmiotami nad opracowaniem wspólnych inicjatyw służących rozwiązaniu tego problemu”.

Aby uświadomić ogółowi wagę problemu i zachęcić do jego analizy, Komisja opublikowała właśnie przegląd przepisów, działań i strategii politycznych UE, które są z nim związane. Jednocześnie przedstawiono realizowane oraz planowane inicjatywy w tej dziedzinie. Ich zestawienie znajduje się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Odpady w morzu w 80 proc. składają się z tworzyw sztucznych i pochodzą z różnych źródeł. Tworzywa sztuczne mogą pozostawać w środowisku morskim nawet przez setki lat. Z dokumentu wynika, iż ważną rolę w rozwiązywaniu tego problemu mogą wprawdzie odegrać działania polityczne w zakresie gospodarki wodnej, oszczędnego gospodarowania zasobami, odpadów oraz ochrony środowiska morskiego i przyrody, jak również prawodawstwo dotyczące żeglugi i infrastruktury portowej, należy jednak udoskonalić ich wdrażanie.

Podobne działania w przeszłości utrudniał brak rzetelnych informacji o dokładnym zakresie i charakterze zjawiska. Teraz jednak częściowo rozwiązano ten problem, ponieważ zasoby wiedzy są stale poszerzane. W związku z wdrażaniem dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej państwa członkowskie miały do 15 października 2012 r. przedstawić wstępną ocenę stanu swoich wód morskich, definicję „dobrego stanu środowiska”, jaką stosują, oraz poziomy docelowe przyjęte w celu osiągnięcia takiego stanu. Obecnie Komisja analizuje sprawozdania państw członkowskich, a w 2013 r. opublikuje ich ocenę.

Nie wszystkie państwa członkowskie przedłożyły sprawozdania w terminie. Aktualny przegląd sprawozdań państw członkowskich znajduje się na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm.

Dalsze działania

Dokument dotyczący odpadów w morzu – wraz z szeregiem projektów pilotażowych i informacjami o stanie mórz przedstawionymi przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej – będzie miał duże znaczenie przy podejmowaniu przez Komisję decyzji o ewentualnym wprowadzeniu ogólnounijnego docelowego poziomu zmniejszenia ilości odpadów w morzu w związku z zobowiązaniem podjętym na szczycie Rio+20.

Komisja zorganizuje wkrótce konsultacje w sprawie najlepszych rozwiązań dotyczących odpadów w morzu, w których wezmą udział państwa członkowskie i inne kraje, regionalne konwencje morskie oraz zainteresowane strony. Konsultacje zakończą się międzynarodową konferencją dotyczącą zapobiegania odpadom oraz ich ograniczenia w morzach europejskich, którą w kwietniu 2013 r. zorganizują wspólnie w Berlinie niemieckie federalne ministerstwo ds. środowiska oraz Komisja Europejska. W tym wydarzeniu, którego zasadniczym tematem będą regionalne plany działania na rzecz mórz Europy oraz opracowanie praktycznego zestawu narzędzi służących do wspierania działań, wezmą udział niemiecki federalny minister ds. środowiska Peter Altmeier oraz komisarz Janez Potočnik.

Kontekst

Oddziaływanie odpadów w morzu najbardziej dotyka faunę morską, ale stanowi również dodatkowe obciążenie dla wrażliwych ekosystemów morskich i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Ponadto odpady w morzu zniechęcają turystów, a ich usuwanie z wybrzeży Europy kosztuje co roku wiele milionów euro.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej państwa członkowskie muszą do 2020 r. osiągnąć „dobry stan środowiska” wód morskich. W tym celu należy przede wszystkim opracować ocenę wstępną (art. 8), aby określić największe zagrożenia dla mórz europejskich. Ponadto państwa członkowskie mają ująć swoją definicję „dobrego stanu środowiska” (art. 9) w konkretne kryteria, zgodnie z którymi można oceniać wyniki monitorowania. Ponadto państwa członkowskie muszą określić krajowe cele środowiskowe (art. 10), stanowiące poziom, który zamierzają osiągnąć. Odpady w morzu należą do jedenastu wskaźników jakości, które państwa członkowskie muszą wziąć pod uwagę przy określaniu dobrego stanu środowiska. Powyższe zadania należy realizować we współpracy między państwami, które leżą nad czterema morzami europejskimi: północno-wschodnim Atlantykiem, Morzem Bałtyckim, Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar