Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 november 2012

Milieu: De EU wil het voortouw nemen in de inspanningen om zwerfvuil op zee te verminderen

Zwerfvuil op zee vormt wereldwijd een ernstige bedreiging voor het zee- en kustmilieu. De verontreiniging van mariene habitats met vuilnis en andere afvalstoffen zorgt voor steeds meer ecologische, economische, esthetische en gezondheidsproblemen. Overeenkomstig de afgelopen zomer in Rio aangegane verbintenissen om zulke verontreiniging en de gevolgen ervan voor mariene ecosystemen te verminderen, vestigt de Europese Commissie de aandacht op dit mondiale probleem.

Milieucommissaris Janez Potočnik: “Op de Rio+20-top hebben de wereldleiders zich ertoe verbonden het zwerfvuil op zee uiterlijk in 2025 aanzienlijk te verminderen. De Europese Commissie wil het voortouw nemen in deze inspanning en nauw samenwerken met de lidstaten, regionale zeeverdragen en belanghebbenden om tot gecoördineerde initiatieven te komen om het probleem aan te pakken".

Om deze kwestie onder de aandacht te brengen en tot bezinning aan te zetten, publiceert de Commissie een document waarin een overzicht wordt gegeven van de wetgeving, het beleid en de strategieën van de EU die betrekking hebben op dit probleem en waarin lopende en geplande initiatieven op dit gebied worden vermeld. Dit overzicht kan worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm.

Zwerfvuil op zee is afkomstig van diverse bronnen en kan voor wel 80 % uit kunststof bestaan. Kunststoffen breken doorgaans slecht af in het mariene milieu. Het kan honderden jaren duren voor ze volledig zijn verdwenen. In het overzichtsdocument wordt geconcludeerd dat het beleid inzake water, efficiënt gebruik van hulpbronnnen en afval, het beleid inzake de bescherming van de natuur en het mariene milieu alsook scheeps- en haveninfrastructuurgerelateerde wetgeving stuk voor stuk een belangrijke rol hebben te spelen bij het aanpakken van het probleem, maar dat de uitvoering ervan beter moet.

In het verleden werden inspanningen bemoeilijkt door een gebrek aan betrouwbare informatie over de exacte omvang en aard van het probleem. Aangezien de beschikbare informatie is verbeterd, zou dit probleem nu echter ten dele moeten zijn opgelost. In het kader van de uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie moesten de lidstaten uiterlijk op 15 oktober 2012 een initiële beoordeling van de staat van hun mariene wateren indienen en hun omschrijving van "goede ecologische toestand" en de ter verwezenlijking daarvan door hen vastgestelde streefcijfers meedelen. De Commissie is bezig met het analyseren van de verslagen van de lidstaten en wil haar beoordeling in 2013 publiceren.

Niet alle lidstaten waren in staat tijdig verslag uit te brengen. Een geactualiseerd overzicht van de verslagen van de lidstaten vindt u hier:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Volgende stappen

Het document over zwerfvuil op zee zal, samen met verscheidene lopende proefprojecten en de informatie die in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie van de lidstaten verkregen is, belangrijke input vormen wanneer de Commissie zich als bijdrage aan de op de Rio+20-top gedane verbintenissen buigt over de mogelijkheid om een voor de hele EU geldend reductiestreefdoel in te voeren.

De Commissie zal nu de lidstaten, derde landen, regionale zeeverdragen, belanghebbenden en andere belangstellende partijen raadplegen over de beste manier om maatregelen tegen zwerfvuil op zee te nemen. Deze raadpleging wordt in april 2013 in Berlijn afgesloten met een gezamenlijk door het Duitse ministerie van Milieu en de Europese Commissie georganiseerde internationale conferentie over de preventie en het beheer van zwerfvuil in Europese zeeën. De Duitse minister van Milieu Altmaier en Commissaris Potočnik zullen deelnemen aan dit evenement inzake regionale actieplannen voor de zeeën van Europa dat tot doel heeft met een praktisch instrumentarium voor maatregelen te komen.

Achtergrond

De milieueffecten van zwerfvuil op zee treffen mariene fauna het hardst, maar oefenen ook extra druk uit op de nu al kwetsbare mariene ecosystemen en kunnen een gevaar voor de menselijke gezondheid vormen. Ook het toerisme ondervindt nadeel van zwerfvuil op zee en de verwijdering van afval op de kust kost kustgebieden in Europa vele miljoenen euro's.

Op grond van de kaderrichtlijn mariene strategie dienen de lidstaten maatregelen te nemen om hun mariene wateren uiterlijk in 2020 in een "goede milieutoestand" (GMT) te doen verkeren. Daartoe moet als eerste stap in de tenuitvoerlegging een initiële beoordeling worden gemaakt (artikel 8) waarin de grootste bedreigingen voor de Europese zeeën worden aangewezen. Daarnaast moeten de lidstaten hun omschrijving van 'goede milieutoestand' (artikel 9) omzetten in concrete criteria aan de hand waarvan de monitoringgegevens kunnen worden beoordeeld. Tot slot moeten de lidstaten nationale milieudoelen vaststellen (artikel 10) die hun ambitieniveau weerspiegelen. Zwerfvuil op zee is een van de elf kwalitatief beschrijvende elementen die de lidstaten in overweging moeten nemen bij de vaststelling van de GMT. Al deze werkzaamheden moeten worden verricht in samenwerking tussen de landen die de vier Europese zeeën – het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee – delen.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar