Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 16. novembrī

Vide. ES tiecas uzņemties vadošo lomu centienos samazināt atkritumu izgāšanu jūrā

Atkritumu nonākšana jūrā nopietni apdraud piekrastes un jūras vidi visā pasaulē. Jūras biotopi tiek piesārņoti ar cilvēka radītiem atkritumiem un citiem mēsliem, kas rada arvien lielākas ekoloģiskas, ekonomiskas, medicīniskas un estētiskas problēmas. Eiropas Komisija uzlabos informētību par šo globālo problēmu saskaņā ar šovasar Riodežaneiro uzņemtajām saistībām samazināt šāda piesārņojuma izplatību un ietekmi uz jūras ekosistēmām.

Vides komisārs Janezs Potočniks saka: "Zemei veltītajā augstākā līmeņa sanāksmē Rio +20 pasaules līderi apņēmās līdz 2025. gadam ievērojami samazināt atkritumu daudzumu jūrā. Eiropas Komisija plāno šajos centienos uzņemties vadošo lomu, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, reģionālajām jūras konvencijām un ieinteresētajām personām, lai apzinātu un attīstītu saskaņotas iniciatīvas šās problēmas apkarošanā."

Lai uzlabotu informētību un veicinātu iedziļināšanos, Komisija publicē pārskatu par attiecīgajiem ES tiesību aktiem, politiku un stratēģiju, kas risina šo problēmu, un norāda pašreizējās un turpmākās iniciatīvas šajā jomā. Pārskats aplūkojams šeit: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm.

Līdz 80 % no jūrā sastopamajiem atkritumiem veido plastmasa, un tie nāk no visdažādākajiem avotiem. Plastmasai jūras vidē ir tendence saglabāties varbūt pat simtiem gadu. Dokumentā secināts, ka politikai ūdens, resursu efektīvas izmantošanas, atkritumu, jūras un dabas aizsardzības jomā, kā arī tiesību aktiem par kuģiem un ostu infrastruktūru ir nozīme šās problēmas risināšanā, taču ir vajadzīgs tos labāk īstenot.

Agrākos centienus apgrūtinājis tas, ka trūcis stabilas informācijas par problēmas precīziem apmēriem un raksturu. Bet tagad to vajadzētu daļēji atrisināt, jo kļūst pieejamas pilnīgākas zināšanas. Līdz 2012. gada 15. oktobrim Jūras vides stratēģijas pamatdirektīvas īstenošanas ietvaros dalībvalstīm bija jāiesniedz sākotnējais novērtējums par saviem jūras ūdeņiem, "laba vides stāvokļa" definējums un mērķi, ko tās ir noteikušas, lai šādu stāvokli panāktu. Pašlaik Komisija analizē dalībvalstu ziņojumus un plāno 2013. gadā publicēt savu novērtējumu.

Ne visas dalībvalstis spējušas iesniegt ziņojumu noteiktajā termiņā. Atjauninātu pārskatu par dalībvalstu ziņojumiem var lasīt šeit:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Turpmākie pasākumi

Dokuments par jūrā izmestajiem atkritumiem kopā ar vairākiem noritošiem izmēģinājuma projektiem un no dalībvalstīm iegūto informāciju par to jūru stāvokli saskaņā ar Jūras vides stratēģijas pamatdirektīvu būs būtisks devums, jo Komisija uzskata, ka ES mērogā noteikts atkritumu daudzuma samazināšanas mērķis būtu ieguldījums Rio +20 saistību izpildē.

Tagad Komisija apspriedīsies ar dalībvalstīm un citām valstīm, reģionālajām jūras konvencijām un iesaistītajām un ieinteresētajām personām par to, kā labāk īstenot turpmākos pasākumus jūrā izmesto atkritumu jomā. Apspriešanās kulminācija būs starptautiska konference par Eiropas jūrās izgāzto atkritumu profilaksi un apsaimniekošanu, ko 2013. gada aprīlī Berlīnē kopīgi rīkos Vācijas Federālā vides ministrija un Eiropas Komisija. Šajā pasākumā, kurā tiks aplūkoti Eiropas jūru reģionālie rīcības plāni un kura mērķis ir nākt klajā ar konkrētu rīcības pasākumu kopumu, piedalīsies arī Vācijas vides ministrs Altmaijers un Komisijas loceklis Potočniks.

Vispārīga informācija

Jūrā izmesto atkritumu ietekmi uz vidi galvenokārt izjūt jūras fauna, bet tie arī rada papildu spriedzi tā jau jutīgajām jūras ekosistēmām un var ietekmēt cilvēku veselību. Jūras piesārņojums kavē arī tūrismu, un atkritumu savākšana krastā Eiropas piekrastes teritorijām izmaksā vairākus miljonus euro gadā.

Jūras vides stratēģijas pamatdirektīva liek dalībvalstīm līdz 2020. gadam sasniegt "labu vides stāvokli" to jūras ūdeņos. Lai to paveiktu, viens no pirmajiem īstenošanas soļiem ir sagatavot sākotnējo novērtējumu (8. pants), kurā apzināts galvenais apdraudējums Eiropas jūrām. Turklāt dalībvalstīm sava "laba vides stāvokļa" definīcija (9. pants) ir jāpārvērš konkrētos kritērijos, pēc kuriem varēs novērtēt monitoringa datus. Visbeidzot, dalībvalstīm ir jānosaka valsts mērķi vides jomā (10. pants), kuros tiek atspoguļots, kādā līmenī tās apņēmušās rīkoties. Jūrā izgāztie atkritumi ir viens no vienpadsmit kvalitatīvajiem raksturlielumiem, kas dalībvalstīm ir jāņem vērā, nosakot labu vides stāvokli. Viss šis darbs jāveic, sadarbojoties tām valstīm, kurām kopīgas ir četras Eiropas jūras: Ziemeļaustrumu Atlantija, Baltijas jūra, Vidusjūra un Melnā jūra.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar