Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 16 d.

Aplinka. ES siekia itin aktyviai dalyvauti mažinant jūrų taršą šiukšlėmis

Visame pasaulyje jūrų tarša šiukšlėmis kelia rimtą grėsmę priekrantės ir jūrų aplinkai. Jūrų buveinės užterštos buitinėmis šiukšlėmis ir kitomis atliekomis, kurios kelia vis daugiau aplinkosaugos, ekonominių, sveikatos ir estetinių problemų. Laikydamasi šią vasarą Rio de Žaneire prisiimtų įsipareigojimų mažinti tokios jūrų ekosistemų taršos mastą ir poveikį, Europos Komisija didina informuotumą apie šią pasaulinę problemą.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijoje „Rio+20“ pasaulio vadovai įsipareigojo iki 2025 m. smarkiai sumažinti jūrų taršą šiukšlėmis. Europos Komisija ketina itin aktyviai dalyvauti siekiant šio tikslo ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, regioninėmis jūrų konvencijomis ir suinteresuotaisiais asmenimis nustatyti ir parengti bendras iniciatyvas šiai problemai spręsti.“

Siekdama geriau informuoti ir skatinti svarstymus, Komisija skelbia atitinkamų su šia problema susijusių ES teisės aktų, politikos bei strategijų apžvalgą ir nurodo vykdomas ir būsimas šios srities iniciatyvas. Šią apžvalgą galima skaityti adresu http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

80 proc. jūras teršiančių šiukšlių sudaro plastikas. Šiukšlės į jūrą patenka iš labai įvairių šaltinių. Paprastai plastikas jūrų aplinkoje nesuyra labai ilgai – galbūt net šimtus metų. Minėtame dokumente daroma išvada, kad sprendžiant šią problemą svarbų vaidmenį atlieka vandens, išteklių efektyvumo ir atliekų, jūrų ir gamtos apsaugos politika, taip pat su laivais ir uostų infrastruktūra susiję teisės aktai, tačiau juos reikia geriau įgyvendinti.

Anksčiau mažinti jūrų taršą šiukšlėmis trukdė patikimos informacijos apie problemos mastą ir pobūdį trūkumas. Tačiau šią problemą galima pradėti spręsti, nes atsiranda daugiau informacijos. Valstybės narės, vykdydamos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, iki 2012 m. spalio 15 d. turėjo pateikti jų teritorijose esančių jūrų vandenų būklės pradinį įvertinimą, geros aplinkos būklės apibrėžtį ir planinius rodiklius šiai būklei užtikrinti. Dabar Komisija nagrinėja valstybių narių ataskaitas ir 2013 m. ketina paskelbti savo vertinimą.

Ne visos valstybės narės ataskaitas pateikė laiku. Atnaujinta valstybių narių ataskaitų apžvalga pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Tolesni veiksmai

Svarstant galimą ES masto jūrų taršos šiukšlėmis mažinimo tikslą, kurio bus siekiama vykdant „Rio+20“ susitikime prisiimtą įsipareigojimą, Komisija iš esmės remsis keleto tęstinių bandomųjų projektų išvadomis, pateiktomis dokumente dėl jūrų taršos šiukšlėmis, taip pat valstybių narių pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą pateikta informacija apie jų jūrų būklę.

Dabar Komisija su valstybėmis narėmis ir kitomis šalimis, regioninėmis jūrų konvencijomis, suinteresuotosiomis ir kitomis šalimis konsultuosis, kaip geriausiai spręsti jūrų taršos šiukšlėmis problemą. Šias konsultacijas vainikuos Tarptautinė Europos jūrų taršos šiukšlėmis prevencijos ir tvarkymo konferencija, kurią Berlyne 2013 m. balandžio mėn. drauge organizuoja Vokietijos federalinė aplinkos ministerija ir Europos Komisija. Šiame renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama Europos jūrų regioniniams veiksmų planams ir bus siekiama suderinti praktines veiksmų priemones; jame dalyvaus Vokietijos aplinkos ministras P. Altmaieris ir Komisijos narys J. Potočnikas.

Pagrindiniai faktai

Nuo jūrų taršos šiukšlėmis labiausiai kenčia jūrų fauna, be to, šiukšlės dar labiau apsunkina ir taip pažeidžiamų jūrų ekosistemų būklę ir gali kenkti žmonių sveikatai. Jūrų tarša šiukšlėmis trukdo turizmui, o jų pašalinimas Europos priekrantės teritorijose kasmet kainuoja kelis milijonus eurų.

Jūrų strategijos pagrindų direktyva reikalaujama, kad valstybės narės iki 2020 m. užtikrintų gerą savo jūrų vandens aplinkos būklę. To siekiant pirmiausia turi būti parengtas pradinis įvertinimas (8 straipsnis), kuriuo nustatomi pagrindiniai Europos jūroms gresiantys pavojai. Be to, valstybės narės turi nustatyti konkrečius savo geros aplinkos būklės (9 straipsnis) kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti tyrimų duomenis. Galiausiai valstybės narės turi nustatyti nacionalinius aplinkos apsaugos tikslus (10 straipsnis), kurie parodytų jų užmojo mastą. Jūrų tarša šiukšlėmis – vienas iš vienuolikos kokybinių deskriptorių, kuriuos, nustatydamos gerą aplinkos būklę, turi įvertinti valstybės narės. Visą šį darbą turi bendradarbiaudamos atlikti tos šalys, kurios ribojasi su keturiomis Europos jūromis – Šiaurės Rytų Atlantu, Baltijos jūra, Viduržemio jūra ir Juodąja jūra.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar