Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. november 2012

Miljø: EU søger at gå forrest i indsatsen for at reducere affald i havet

Affald i havet er en reel trussel mod kyst- og havmiljøet i hele verden. De marine levesteder forurenes med menneskeskabt skrald og andet affald, hvilket giver flere og flere miljømæssige, økonomiske, sundhedsmæssige og æstetiske problemer. Europa‑Kommissionen vil øge opmærksomheden om dette verdensomspændende problem i overensstemmelse med, at den på Rio-topmødet i sommer gav tilsagn om at nedbringe udbredelsen af denne forurening og dens virkninger på de marine økosystemer.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "På Rio+20-topmødet forpligtede verdenslederne sig til betydeligt at reducere affald i havet inden 2025. Europa-Kommissionen agter at gå forrest i indsatsen og arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, de regionale havkonventioner og forskellige interessenter for at udpege og udvikle fælles initiativer til at tackle problemet."

For at øge opmærksomheden og sætte gang i overvejelserne offentliggør Kommissionen en oversigt over gældende EU-lovgivning, -politik og -strategier, der vedrører dette problem. Deri omhandles også de igangværende og kommende initiativer på området. Oversigten findes på:

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Affald i havet består af op til 80 % plastic og kommer fra mange forskellige kilder. Det kan tage århundreder før plastic forsvinder fra havmiljøet I dokumentet konkluderes det, at vandpolitikker, politikker for ressourceeffektivitet og affald, politikker til beskyttelse af natur- og havmiljøet samt lovgivning vedrørende skibenes og havnenes infrastruktur alle spiller en rolle i håndteringen af problemet, men de skal implementeres bedre.

Tidligere bestræbelser har været bremset af en mangel på pålidelig information om problemets reelle omfang og karakter, men det skulle der nu være rådet bod på, efterhånden som vi får bedre viden. Som en del af gennemførelsen af havstrategirammedirektivet skulle medlemsstaterne inden den 15. oktober 2012 indgive en indledende vurdering af tilstanden af deres havområder, deres definition af en "god miljøstatus" og de mål, de har sat sig for at opnå den. Kommissionen undersøger i øjeblikket rapporterne fra medlemsstaterne og vil offentliggøre sin vurdering i 2013.

Ikke alle medlemsstaterne har kunnet indgive deres rapport til tiden. En ajourført oversigt over medlemsstaternes rapporter findes på:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Næste skridt

Sammen med flere igangværende pilotprojekter og de oplysninger, der er indsamlet i medlemsstaterne om havenes tilstand i forbindelse med havstrategirammedirektivet, bliver dokumentet om affald i havet et vigtigt input til Kommissionens overvejelser om et eventuelt reduktionsmål for hele EU som bidrag til de tilsagn, der blev givet på Rio+20.

Kommissionen vil nu høre medlemsstaterne og andre lande, regionale havkonventioner, interessenter og andre berørte parter om, hvordan man bedst viderefører arbejdet med at reducere affald i havet. Denne høring slutter med, at det tyske forbundsmiljøministerium og Europa-Kommissionen i fællesskab i 2013 arrangerer en international konference om forebyggelse og håndtering af affald i Berlin. Den tyske miljøminister Peter Altmaier og miljøkommissær Janez Potočnik vil være blandt deltagerne i denne begivenhed, som fokuserer på regionale handlingsplaner for de europæiske havområder og har til formål at frembringe praktisk anvendelige værktøjer til videre handling.

Baggrund

De miljømæssige konsekvenser af affald i havet mærkes især på havets fauna, men udgør også en ekstra stressfaktor for de allerede sårbare marine økosystemer og kan påvirke menneskets sundhed. Affald i havene hæmmer også turismen, og det koster flere millioner euro årligt at fjerne affald i kystområderne i Europa.

Havstrategirammedirektivet kræver, at medlemsstaterne opnår en "god miljøstatus" i deres havområder inden 2020. Et første skridt hen imod dets gennemførelse er udarbejdelsen af en indledende vurdering (artikel 8), som identificerer de største trusler mod de europæiske havområder. Derudover skal medlemsstaterne formulere deres definition af "god miljøstatus" (artikel 9) ved hjælp af konkrete kriterier, som overvågningsdataene kan vurderes ud fra. Endelig skal medlemsstaterne fastsætte nationale miljømål (artikel 10), som fastlægger deres ambitionsniveau. Affald i havet er en af de 11 kvalitative deskriptorer, som medlemsstaterne skal tage i betragtning ved fastsættelsen af deres gode miljøstatus. Hele arbejdet skal foretages i fællesskab af de lande, der deler de fire europæiske have, Det Nordøstlige Atlanterhav, Østersøen, Middelhavet og Sortehavet.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar