Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. listopadu 2012

Životní prostředí: EU hodlá stát v čele úsilí o omezení odpadků v moři

Odpadky v moři vážně ohrožují pobřežní a mořské prostředí na celém světě. Mořská stanoviště jsou znečišťována odpadky vyprodukovanými člověkem i jinými odpady, jež rostoucí měrou představují problémy pro oblast životního prostředí, hospodářství, zdraví a jsou problémem i z hlediska estetického dojmu. Na tento celosvětový problém Evropská komise upozorňuje, a to v souladu se závazky přijatými letos v létě v Riu, které se týkají snížení výskytu a dopadů tohoto znečištění na mořské ekosystémy.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Na summitu Země Rio + 20 se světoví političtí představitelé zavázali, že se jim do roku 2025 podaří významným způsobem omezit odpadky v moři. Evropská komise hodlá stát v čele tohoto úsilí a bude úzce spolupracovat s členskými státy, regionálními úmluvami pro mořské prostředí a zúčastněnými stranami s cílem určit a rozvíjet dojednané iniciativy, jež se zaměřují na řešení daného problému.“

Pro zvýšení informovanosti a k podnícení úvah na toto téma Komise zveřejňuje přehled příslušných právních předpisů EU, politik a strategií týkajících se tohoto problému a uvádí v něm i probíhající a budoucí iniciativy v dané oblasti. Tento přehled je k dispozici na této internetové straně: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Odpadky v moři jsou z 80 % tvořeny plasty, které pocházejí z řady různých zdrojů. Plasty podle všeho přetrvávají v mořském prostředí po značně dlouhou dobu, případně i stovky let. V daném dokumentu se učinil závěr, že na řešení problému se dílem podílejí politiky týkající se vody, využívání zdrojů a odpadová politika, námořní politika a politika týkající se ochrany přírody, jakož i právní předpisy v souvislosti s uspořádáním lodí a infrastrukturou přístavu, ovšem že tyto politiky i předpisy je třeba lépe provádět.

Dřívější úsilí v této oblasti brzdil nedostatek spolehlivých informací o přesném rozsahu a povaze problému. To by však již mělo být zčásti vyřešeno, neboť k dispozici jsou již lepší poznatky. Coby součást provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí měly členské státy povinnost předložit do 15. října 2012 počáteční posouzení stavu svých mořských vod, svoji definici „dobrého stavu prostředí“ a cíle, které si pro dosažení tohoto stavu určily. Zprávy členských států Komise v současnosti analyzuje a své posouzení má v úmyslu zveřejnit v roce 2013.

Ne všechny členské státy byly schopny předložit zprávy ve stanovené lhůtě. Aktuální přehled zpráv členských států naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Další kroky

Dokument o odpadcích v moři společně s několika probíhajícími pilotními projekty a informacemi získanými od členských států o stavu jejich moří podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí budou představovat důležité podklady, neboť Komise považuje cíl týkající se možného omezení odpadů v moři v celé EU za příspěvek k závazku přijatému na summitu Rio + 20.

S členskými státy a dalšími zeměmi, regionálními úmluvami pro mořské prostředí, zúčastněnými stranami a dalšími zainteresovanými subjekty Komise nyní povede konzultace o tom, jak nejlépe rozvíjet opatření týkající se odpadků v moři. Vyvrcholením těchto konzultací bude mezinárodní konference o prevenci vzniku odpadků v evropských mořích a o nakládání s nimi, kterou společně uspořádá v dubnu 2013 v Berlíně německé spolkové ministerstvo životního prostředí a Evropská komise. Této akce, která se měla zaměřit na regionální akční plány pro evropská moře a na vypracování praktického souboru nástrojů pro opatření, se mimo jiné zúčastní i německý ministr životního prostředí Altmaier a komisař Potočnik.

Souvislosti

Environmentální dopady odpadků v moři lze pocítit především u mořských živočichů, ale představují i dodatečnou zátěž pro beztak křehké mořské ekosystémy a mohou mít vliv i na lidské zdraví. Odpadky v moři též omezují cestovní ruch, přičemž odstraňování odpadků z pobřeží stojí pobřežní oblasti v Evropě několik milionů EUR ročně.

Podle Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí musí členské státy dosáhnout „dobrého stavu prostředí“ svých mořských vod do roku 2020. Pro tento účel je prvním krokem při provádění příprava počátečního posouzení (článek 8), v němž jsou určeny hlavní hrozby pro evropská moře. Kromě toho musí členské státy převést svou definici „dobrého stavu prostředí“ (článek 9) na konkrétní kritéria, podle nichž lze údaje ze sledování posuzovat. Závěrem musí členské státy stanovit vnitrostátní environmentální cíle (článek 10), v nichž je uvedena úroveň daných cílů. Odpadky v moři jsou jedním z jedenácti kvalitativních deskriptorů, jež musí členské státy vzít v potaz při určování dobrého stavu prostředí. Celou tuto činnost je nutno provádět za spolupráce zemí, jež se rozkládají u čtyř evropských moří, severovýchodního Atlantského oceánu, Baltského moře, Středozemního moře a Černého moře.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Kontaktní osoby :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar