Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 ноември 2012 г.

Околна среда: ЕС се стреми да бъде лидер в усилията за намаляване на отпадъците в моретата

Отпадъците в моретата са сериозна заплаха за крайбрежната и морската среда в целия свят. Морските местообитания са замърсени с отпадъци от човешка дейност и с други видове отпадъци, които създават все повече проблеми, свързани с околната среда, икономиката, здравето и естетиката. В съответствие с поетите в Рио де Жанейро през лятото на тази година ангажименти за намаляване на степента и последиците от подобно замърсяване на морските екосистеми, Европейската комисия повишава осведомеността за този глобален проблем.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „На срещата на върха за Земята „Рио+20“ световните лидери поеха ангажимент за значително намаляване на отпадъците в моретата до 2025 г. Европейската комисия възнамерява да бъде лидер в тези усилия, като работи в тясно сътрудничество със страните членки, регионалните морски конвенции и заинтересованите лица за разработване на съгласувани инициативи за справяне с проблема“.

За да повиши осведомеността и насърчи размисъла, Комисията публикува обзор на съответното законодателство, политики и стратегии на ЕС по този проблем, посочвайки текущите и бъдещите инициативи в областта. Обзорът е достъпен на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

До 80 % от отпадъците в моретата са пластмаси, като произходът им е различен. Пластмасата може да издържи вероятно стотици години в морската околна среда. В документа се прави заключение, че политиките за водата, ресурсната ефективност и отпадъците, политиките за опазване на морската среда и природата, както и свързаното с корабите и пристанищната инфраструктура законодателство играят роля в справянето с този проблем, но прилагането им трябва да се подобри.

В миналото усилията бяха възпрепятствани от липсата на достоверна информация за точните мащаби и характер на проблема. Сега по въпроса се знае повече, така че проблемът с информацията поне частично е решен. До 15 октомври 2012 г. като част от изпълнението на Рамковата директива за морска стратегия страните членки трябваше да представят първоначална оценка на състоянието на своите морски води, определенията си за „добро екологично състояние“ и целите, които са си поставили, за да го постигнат. В момента Комисията анализира докладите на страните членки и смята да публикува оценката си през 2013 г.

Не всички държави от ЕС успяха да предадат своите доклади навреме. Актуализиран обзор на докладите на страните членки е достъпен на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Следващи стъпки

Документът за отпадъците в моретата заедно с няколко текущи пилотни проекта и събраната от страните членки по линия на Рамковата директива за морска стратегия информация за състоянието на техните морета ще бъдат от голямо значение, когато Комисията обмисля евентуална цел на равнище ЕС за намаляване на отпадъците в моретата в допълнение на ангажиментите, поети по време на „Рио+20“.

Предстои Комисията да се консултира със страните членки, регионалните морски конвенции, заинтересованите лица и други заинтересовани страни за това как да се постигне максимална ефективност на действията за намаляване на отпадъците в моретата. Кулминацията на тези консултации ще бъде Международната конференция по превенция и управление на отпадъците в европейските морета, организирана съвместно от Министерството на околната среда на Германия и Европейската комисия през април 2013 г. в Берлин. Сред участниците в проявата ще бъдат германският министър на околната среда Алтмайер и комисар Поточник. В центъра на вниманието на конференцията ще бъдат регионалните планове за действие за европейските морета, а целта е да се предложи практически инструментариум за действие.

Предистория

Последиците за околната среда от наличието на отпадъци в моретата се забелязват най-ясно при морската фауна, но те представляват също така допълнителен стрес за вече уязвими морски екосистеми и могат да се отразят на човешкото здраве. Отпадъците в моретата също така са пречка за туризма, а отстраняването на отпадъците по крайбрежието струва по няколко милиона евро годишно на крайбрежните области в Европа.

С Рамковата директива за морска стратегия от държавите членки се изисква до 2020 г. да постигнат „добро екологично състояние“ на своите морски води. Първата стъпка за постигането на тази цел е подготовката на първоначална оценка (член 8), в която са посочени основните заплахи за европейските морета. Освен това страните членки трябва въз основа на определенията си за „добро екологично състояние“ (член 9) да формулират конкретни критерии, по които да могат да бъдат оценявани данните от наблюдението. И накрая страните членки трябва да определят национални цели в областта на околната среда (член 10), показващи равнището на техните амбиции. Отпадъците в моретата са един от 11-те количествени дескриптори, които страните членки трябва да имат предвид при формулирането на определение за „добро екологично състояние“. Цялата работа трябва да бъде извършена съвместно от държавите от ЕС, които имат излаз на море – североизточната част на Атлантическия океан, Балтийско море, Средиземно море и Черно море.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar