Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η έκθεση για την εκπαίδευση προειδοποιεί για αυξανόμενη έλλειψη εκπαιδευτικών

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2012 – Μερικά κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και το Βέλγιο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικών στο μέλλον, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση, με τίτλο «Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ευρώπη το 2012», υποβλήθηκε στους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ στη συνεδρίασή τους σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Δείχνει ότι ο αριθμός των αποφοίτων που ειδικεύονται στην εκπαίδευση παρουσιάζει πτώση σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί εκπαιδευτικοί σήμερα πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Όμως τονίζει και ενθαρρυντικά σημεία: η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι σταθερή στα περισσότερα κράτη μέλη και τονίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει η καλύτερη εξασφάλιση κατά της ανεργίας, με πτυχιούχους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν μια θέση εργασίας γρηγορότερα σε σχέση με μη πτυχιούχους.

«Η έκθεση αυτή είναι ανεκτίμητη πηγή για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και παρέχει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές αποφάσεις. Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τους σπουδαστές μας. Για το λόγο αυτό το «Erasmus για όλους» [το νέο πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία] αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων» δήλωσε η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η στοχοθετημένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όπως η καθοδήγηση, οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και η παρακολούθηση στην τάξη, είναι τώρα πιο διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν αρκούν για να γίνει ελκυστικότερη η διδασκαλία. Η Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του επαγγέλματος δίνοντας σε 1 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για την απόκτηση πείρας στη διδασκαλία και στην κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος «Erasmus για όλους».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό του πληθυσμού με τριτοβάθμια προσόντα έχει αυξηθεί και ότι οι απόφοιτοι βρίσκουν εργασία δύο φορές πιο γρήγορα από τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων (5 μήνες σε σύγκριση με 9,8 μήνες). Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 που συνίσταται στην επίτευξη ποσοστού 40% για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υποστηρίζεται από ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία· ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη θέση εργασίας τους και ότι ορισμένα επαγγέλματα προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με άλλα·η επιλογή της κατεύθυνσης είναι, φυσικά, όλο και πιο σημαντική.

Ιστορικό

Η έκθεση με τίτλο «Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση για το 2012» υποβλήθηκε στους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ μαζί με την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» (βλ. MEMO/12/76).

Η έκθεση εκπονείται από κοινού από το δίκτυο Eurydice και την Eurostat. Εντοπίζει τις κύριες εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα την τελευταία δεκαετία, συνδυάζοντας στατιστικά στοιχεία με ποιοτικές πληροφορίες που περιγράφουν την οργάνωση, τη διαχείριση και τη λειτουργία 37 ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω των εθνικών μονάδων του δικτύου Eurydice, της Eurostat και της διεθνούς έρευνας PISA 2009 (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η προηγούμενη έκθεση «Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση» δημοσιεύθηκε το 2009.

Η έκδοση καλύπτει τομείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι 95 δείκτες στην έκθεση καλύπτουν τομείς όπως το δημογραφικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικές δομές, η συμμετοχή, οι πόροι, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα επίπεδα προσόντων και μετάβασης στην απασχόληση.

Το δίκτυο Eurydice παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές. Αποτελείται από 37 εθνικές μονάδες που εδρεύουν και στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες ΕΖΕΣ, Κροατία και Τουρκία). Ο εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες έχει αναλάβει το συντονισμό και τη διαχείριση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σημαντικότερα σημεία:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN_HI.pdf

Βιντεοσυνέντευξη για τα Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση για το 2012 με τους Brian Holmes και Andrea Puhl από τον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού της ΕΕ

Ιστοχώρος της Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Ποσοστά των μαθητών ηλικίας 15 ετών που φοιτούν σε σχολεία στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα βασικά μαθήματα, 2009

Εκπαιδευτές μαθηματικών

Εκπαιδευτές θετικών επιστημών

Εκπαιδευτές διδασκαλίας γλωσσών

Χώρες δεν συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων

Πηγή: ΟΟΣΑ, PISA, 2009.

Μέση διάρκεια της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 2009

Μήνες Μήνες

Χαμηλότερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Πηγή: Eurostat, Ενότητα ad hoc της έρευνας εργατικού δυναμικού.

Τάσεις στις ετήσιες δαπάνες για τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά μαθητή/σπουδαστή, σε ευρώ (σε χιλιάδες), το 2000 και το 2008. Τα στοιχεία δείχνουν σταθερές τιμές που προσαρμόζονται στην αγοραστική δύναμη.

2008 (Δ) (σταθερές τιμές του 2000)

2008 (Δ) (σταθερές τιμές του 2000)

2000

Πηγή: Eurostat, UOE και στατιστικές εθνικών λογαριασμών.

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απασχόληση κατά επαγγελματική κατηγορία και φύλο, 2010

Επαγγελματίες και διοικητικά στελέχη

Τεχνικοί και λοιποί επαγγελματίες ενδιάμεσης βαθμίδας

Υπάλληλοι, , εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων

Τεχνίτες, χειριστές μηχανών

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: Eurostat, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar