Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT LT TR

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Küpros, 16. november 2012

2012. aasta ettevõtlusauhinna võitjad: kõige kaitsetumaid ühiskonna liikmeid innustatakse hakkama ettevõtjateks

Täna kuulutati välja kuuenda Euroopa ettevõtlusauhinna võitja, kelleks osutus Ühendkuningriigi organisatsiooni Outset loodud ainulaadne idufirmade toetussüsteem, millega aidatakse ühiskonna kõige haavatavamatesse rühmadesse kuuluvatel isikutel luua ise endale töökoht ja alustada füüsilisest isikust ettevõtjana. Küpros, Rootsi, Itaalia, Portugal ja Türgi said samuti auhinnatud kui uute ja innovatiivsete lahenduste pakkujad ettevõtluse arendamisel kohalikul tasandil.

Auhinnatseremoonia, mille korraldasid üheskoos Euroopa Komisjon, eesistujariik Küpros ja Regioonide Komitee, leidis aset Küprosel. Sel aastal võistles riiklikes voorudes konkursilepääsu eest 402 projekti, mille hulgast 57 valiti konkureerima Euroopa tasandil. Osalesid kõik 27 ELi liikmesriiki, üks ühinev riik (Horvaatia) ja kaks konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga ühinenud riiki (Serbia ja Türgi). Lisateabe saamiseks võitnud projektide kohta vt MEMO/12/870.

Euroopa Komisjoni asepresident, tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Sel aastal konkureerinud projektide märkimisväärsed tulemused on tõestuseks, et just praegu on otsustav aeg ettevõtluse arendamiseks Euroopas. Ettevõtlusega tegelemine võib inimeste ja kogukondade käekäiku tõeliselt muuta. Oluline on tunnustada Outseti-taoliste, uutele ettevõtetele stardiplatvormi rajavate organisatsioonide väärtust. Praeguses majanduskliimas on selliseid algatusi veelgi rohkem vaja. Seepärast on mul praegu töös ettevõtluse arendamise tegevuskava, milles kavandatakse konkreetsed meetmed innustamaks senisest suuremal arvul eurooplasi iseendale tööandjaks hakkama.”

Täielik teave auhindade, žürii ja kaastööd teinud isikute kohta

Väikeettevõtlusalgatus „The Small Business Act

Euroopa 2012. aasta ettevõtlusauhinna kuus võitjat on:

Žürii peaauhind: majandusarengut ja äritegevust toetav organisatsioon

Ettevõtlustahte edendamine ja kasvatamine tööturult kõrvalejäänute seas (Ühendkuningriik). Organisatsiooni Outset eesmärk on kasvatada kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete usku oma võimesse alustada väikeettevõtlusega. Programmi algusest peale on Outset tegelenud üle 6000 inimesega. Neist 673 on asutanud ettevõtte ja loonud ühtekokku 890 töökohta.

Ettevõtlusvaimu edendamine

Ettevõtlikkuse edendamine naiste seas, lihtsustades nende juurdepääsu rahastamisallikatele (Küpros). Naisettevõtjate loodud naiste pangaühistu võimaldab rahastamisallikatele kergemini juurde pääseda. Projekti algusest peale on Küprose ettevõtluses tegevate naiste osa kasvanud 2001. aasta 12%-lt praeguse 28%ni.

Investeeringud oskustesse

Teadmussiire ja digitaalne visualiseerimine (Rootsi). Campus i12 visualiseerimispark on mitmesuguseid kutsekoolituskursusi pakkuv keskus, mis loodi digitaalse visualiseerimise klastri ja ettevõtluse edendamiseks maal asuvas sõjaväelise taustaga alevikus Eksjös. Alates keskuse loomisest juulis 2009 on partnerettevõtete arv enam kui kahekordistunud, ulatudes üle 100, ja mis kõige tähtsam – õppurid on rohkem valmis ise ettevõtjaks hakkama.

Ärikeskkonna parandamine

Linnakeskkonnas VKE-de tegevust takistavate probleemide lahendamine (Itaalia). FaciliTO on Torino omavalitsuse loodud mudel, mille abil võimaldatakse raskustesse sattunud linnaosades VKE-dele konsultatsioone ja rahastamist. FaciliTO poole on pöördunud üle 200 ettevõtte ja neist 93 on saanud ka rahalist toetust.

Ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine

Koostöö Douro veinide eksportimiseks (Portugal). Viie Douro piirkonna veinide väiketootja koostöö, mis seisneb teabe vahetamises ja üksteise toetamises oma veinitoodangu kvaliteedi pideva parandamise eesmärgil, et saaks välja töötada kaubamärgi ja viia Douro veinid maailmaturule. Tulemuseks oli piirkonna veinitootjate ekspordimahu kasv 134%.

Vastutustundlik ja kaasav ettevõtlus

Puuetega inimeste toetamine töökohal (Türgi). Türgi ja Hollandi ühisprojekt „Disabled at Work” seisneb tööalase koolituse ja mentoriprogrammi pakkumises puuetega inimestele nende abistamiseks töökohal. Koolitust sai 194 ja tööd leidis 65 inimest.

Lisaks vääris žürii poolt äramärkimist kolm innovatiivset projekti:

  • ettevõtlusvaimu kasvatamine laste seas (Madalmaad). De Tortelduinen B.V. algatatud projektis osales üle 500 kümne- kuni viieteistaastast last Groningeni piirkonnast, kes rajasid aia, et ise aedvilja kasvatada ja ettevõtlusoskusi arendada;

  • e-aruandluskeskkond (Eesti). E-aastaaruanne annab Eesti ettevõtjatele võimaluse esitada oma majandusaasta aruanne äriregistri e-aruandluskeskkonnas. See on toonud kokkuhoidu üle 4,5 miljoni euro;

  • vastutustundlikule ettevõtlusele ühtse lähtealuse kujundamine (Leedu). Projekti GATES algatas ÜRO Arenguprogrammi Leedu organisatsioon, et luua ühtne lähtealus vastutustundlikule ettevõtlusele. Koolitust ja tuge pakuti üle 500 VKE-le. Projektis on tänaseks osalenud üle 2500 inimese üle 500st VKE-st Leedus.

Taust

2006. aastal loodud Euroopa ettevõtlusauhinnaga tunnustatakse tulemuslikku ja innovatiivset tegevust ettevõtluse arendamisel nii ELis kui ka konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga ühinenud riikides. Auhind antakse silmapaistvate tulemuste eest ettevõtluse ja väikeettevõtluse edendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Auhinnale on selle loomisest saadik kandideerinud üle 2000 projekti, mis on kaasa aidanud kokku üle 10 000 uue ettevõtte rajamisele.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar