Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 november 2012

Miljö – Kommissionen presenterar strategi för att skydda Europas vatten

Kommissionen har utarbetat en strategi för att skydda Europas vattenresurser. Syftet med strategin är att se till att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet för att möta behoven hos människor, ekonomin och miljön.

Trots förbättringar under de senaste åren är kvaliteten på EU:s vatten inte bra. Lika bekymmersamt är det med vattenkvantiteten eftersom vattenbristen sprider sig i Europa och antalet extrema händelser (t.ex. översvämningar) ökar i alltför många medlemsstater.

Vi måste öka våra ansträngningar och ta oss an gamla och nya problem såsom vattenföroreningar, uttag av vatten för jordbruk och energiproduktion, markanvändning och konsekvenserna av klimatförändringen. Förstärkta åtgärder behövs för att hjälpa EU att skydda sina vattenresurser och bli mer resurseffektivt (även när det gäller vatten).

– Denna strategi visar att vi har god kunskap om problemen och en solid plattform för att råda bot på dem. Det är nu dags att vidta åtgärder så att vår lagstiftning utnyttjas på bästa sätt och skapa möjligheter för innovativa lösningar på vattenpolitikens område och inom vattenindustrin. Vad som behövs är en hållbar balans mellan tillgång och efterfrågan på vatten som tar hänsyn till behoven hos både människor och de naturliga ekosystem som de är beroende av, säger Janez Potočnik, kommissionsledamot med ansvar för miljön.

En handlingsstrategi

För att uppfylla det redan befintliga målet med ramdirektivet för vatten att uppnå god vattenstatus senast 2015, fastställs det i strategin tre strategiska tillvägagångssätt:

  • Förbättra genomförandet av EU:s nuvarande vattenpolitik genom att till fullo utnyttja de möjligheter som erbjuds genom gällande lagar. Till exempel genom att öka användningen av naturlig vattenupptagning för att återställa våtmarker och översvämningsområden eller förbättra genomförandet av principen att ”förorenaren betalar” genom mätning, vattenprissättning och bättre ekonomisk analys.

  • Öka integreringen av vattenpolitikens mål i andra relevanta politikområden som jordbruk, fiske, förnybar energi, transporter och sammanhållnings- och strukturfonderna.

  • Täppa till luckorna i det nuvarande regelverket, särskilt när det gäller verktygen för att öka vatteneffektiviteten. För detta ändamål föreslås det i vattenstrategin vattenräkenskaper och vatteneffektivitetsmål som sätts upp av medlemsstaterna och att det tas fram EU-standarder för återanvändning av vatten.

Strategin innehåller inte en universallösning som alla ska följa utan snarare en verktygslåda som medlemsstaterna kan använda för att förbättra vattenförvaltningen på nationell och regional nivå och på avrinningsområdesnivå.

I strategin betonas att när det gäller att bevara vatten så rör det sig inte bara om miljöskydd, hälsa och välbefinnande. Det handlar också om ekonomisk tillväxt och välstånd. Det är ett sätt att se till att EU:s vattenindustri till fullo utvecklar sin tillväxtpotential och att alla ekonomiska sektorer som är beroende av tillgången på vatten av en viss kvalitet kan frodas och därmed skapa tillväxt och arbetstillfällen. Strategin stöds av innovationspartnerskapet om vatten som inleddes i maj 2012.

Nästa steg

Genomförandet av de förslag som beskrivs i strategin kommer att ske med stöd av den gemensamma strategin för genomförandet av ramdirektivet för vatten. Detta är en öppen och samarbetsinriktad process där medlemsstaterna, icke-statliga organisationer och företag deltar. Tidshorisonten för vattenstrategin är nära förknippad med Europa 2020-strategin och i synnerhet med 2011 års färdplan för resurseffektivitet, för vilken vattenstrategin är en milstolpe. Analysen som ligger till grund för strategin omfattar emellertid en längre tidsram, fram till 2050, och förväntas vara det som bestämmer EU:s vattenpolitik på lång sikt.

Bakgrund

Genom ramdirektivet för vatten (vattendirektivet) fastställdes år 2000 en rättslig grund för att skydda och återställa rent vatten i Europa och säkerställa en långsiktig och hållbar vattenanvändning. Det övergripande syftet med vattendirektivet är att alla vatten – t.ex. sjöar, vattendrag och grundvattenakviferer – ska vara i ett gott tillstånd senast 2015. Men målsättningen att uppnå EU:s vattenpolitikmål hotas av ett antal gamla och nya utmaningar. Strategin för att skydda EU:s vattenresurser är EU:s politiska svar på den fortsatta utmaningen att uppnå EU:s vattenpolitikmål. Förslagen i vattenstrategin är resultatet av en process med omfattande offentliga samråd och samråd med berörda parter.

Vid arbetet med att förbereda strategin har EU-medlemsstaternas förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten och EU:s politik i fråga om vattenbrist och torka bedömts. Det konstaterades att det fanns några brister kvar i nuvarande vattenlagstiftning samt betydande brister i dess genomförande. Dessutom konstaterades konflikter mellan vattenpolitik och andra politiska mål som måste bemötas.

Mer information

Kommissionens webbplats för strategin för att skydda EU:s vattenresurser:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Se även

Kommissionens webbplats om innovationspartnerskapet för vatten:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Färdplan för ett resurseffektivt Europa:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar