Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. novembra 2012

Okolje: Komisija predstavila načrt za varovanje evropskih voda

Komisija je pripravila načrt za varovanje evropskih vodnih virov, tj. strategijo za zagotavljanje, da je na voljo dovolj kakovostne vode za potrebe ljudi, gospodarstva in okolja.

Kakovost voda EU je kljub izboljšavam v zadnjih letih nezadovoljiva. Prav tako zaskrbljujoča pa je količina vode, saj se v Evropi pomanjkanje vode in izredni dogodki (kot so poplave) povečujejo v preveč državah članicah.

Povečati moramo naša prizadevanja za soočanje s starimi in novimi izzivi, vključno z onesnaženjem voda, odvzemom vode za kmetijstvo in proizvodnjo energije, rabo zemljišč in vplivi podnebnih sprememb. Potrebni so okrepljeni ukrepi, da bi EU lahko zaščitila svoje vodne vire in postala bolj gospodarna z viri (vključno z vodo).

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ta načrt kaže, da imamo dobro razumevanje za probleme, s katerimi se soočamo, in trdno platformo za spopadanje z njimi. Prišel je čas, da sprejmemo ukrepe za uresničitev vseh koristi naše zakonodaje in ustvarimo priložnosti za inovativne rešitve na področju vodne politike in vodnega gospodarstva. Potrebno je trajnostno ravnovesje med povpraševanjem po vodi in oskrbo z njo ob upoštevanju potreb ljudi in naravnih ekosistemov, od katerih je odvisno naše preživetje.“

Strategija ukrepov

Za izpolnitev cilja že obstoječe okvirne direktive o vodah glede dobrega stanja voda do leta 2015 načrt o vodah določa tristopenjski strateški pristop:

  • Izboljšati izvajanje obstoječe vodne politike EU in v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja sedanja zakonodaja. Na primer s povečanjem uporabe ukrepov naravnega zadrževanja vode, kot so obnova mokrišč in poplavnih površin, ali izboljšanjem izvajanja načela „onesnaževalec plača“ z merjenjem, cenovno politiko za vodo in boljšo gospodarsko analizo.

  • Povečati vključevanje ciljev vodne politike v druga pomembna področja politike, kot so kmetijstvo, ribištvo, obnovljivi viri energije, promet ter strukturni in kohezijski skladi.

  • Zapolniti vrzeli sedanjega okvira, zlasti v povezavi z orodji, ki so potrebna za povečanje učinkovitosti rabe vode. V zvezi s tem načrt o vodah predvideva, da države članice določijo načrte računov za vodo in vodne učinkovitosti, ter da se razvijejo standardi EU za ponovno uporabo vode.

Načrt ne predlaga ozkega okvira z eno samo rešitvijo za vse, temveč nudi zbirko orodij, ki jih države članice lahko uporabijo za boljše upravljanje voda na nacionalni in regionalni ravni ter na ravni povodja.

Načrt o vodah poudarja, da pri ohranjanju voda ne gre le za varstvo okolja, zdravje in dobro počutje. Gre tudi za gospodarsko rast in blaginjo. To je način za zagotovitev, da vodna industrija EU v celoti razvije svoj potencial rasti in da lahko vsi gospodarski sektorji, ki so odvisni od razpoložljivosti voda določene kakovosti, pri tem uspevajo z ustvarjanjem rasti in delovnih mest. Načrt temelji na partnerstvu za inovacije v zvezi z vodo, ki se je začelo maja 2012.

Naslednji koraki

Izvajanje predlogov, opisanih v načrtu, bo temeljilo na skupni strategiji izvajanja okvirne direktive o vodah. To je odprt in participativen proces, ki vključuje države članice, nevladne organizacije in podjetja. Časovni načrt za vode je tesno povezan s strategijo 2020 EU in zlasti načrtom o učinkoviti rabi virov 2011, za katerega je načrt mejnik na področju voda. Vendar zajema analiza, ki podpira načrt, daljše obdobje do leta 2050 in pričakuje se, da bo dolgoročno usmerjala vodno politiko EU.

Ozadje

Leta 2000 je bil z okvirno direktivo o vodah določen pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po vsej Evropi ter zagotavljanje njihove dolgoročne in trajnostne rabe. Splošni cilj okvirne direktive o vodah je, da se do leta 2015 zagotovi dobro stanje vseh voda, na primer jezer, rek, potokov in podtalnice. Vendar doseganje ciljev vodne politike EU ogrožajo številni stari in novi izzivi. Načrt za varovanje evropskih vodnih virov je odgovor politike EU na trajni izziv doseganja ciljev vodne politike EU. Predlogi za vodni načrt so rezultat procesa, ki je vključeval obširno javno posvetovanje in posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.

Pri pripravi načrta se ocenjujejo načrti upravljanja povodij držav članic EU ter politika EU o pomanjkanju vode in sušah. Ocena je razkrila nekatere obstoječe vrzeli v sedanji zakonodaji o vodah ter precejšnje pomanjkljivosti pri njenem izvajanju. Opredelila je tudi nasprotja med vodno politiko in drugimi cilji politike, ki jih je treba obravnavati.

Več informacij:

Spletna stran Komisije o načrtu za varovanje evropskih vodnih virov:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Glej tudi:

Spletna stran Komisije o partnerstvu za inovacije v zvezi z vodo:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar