Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. novembra 2012

Životné prostredie: Komisia predstavuje koncepciu na záchranu európskych vôd

Komisia spustila koncepciu na záchranu európskych vodných zdrojov, stratégiu s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a životného prostredia.

Napriek zlepšeniam dosiahnutým za posledné roky vody EÚ nemajú najlepšiu kvalitu. Rovnaké obavy sa týkajú jednak množstva vody, jej nedostatku v Európe, ako aj mimoriadnych udalostí (ako sú záplavy), ktorých počet sa zvyšuje v čoraz vyššom počte členských štátov.

Musíme zvýšiť úsilie pri riešení starých a vynárajúcich sa problémov vrátane znečistenia vody, odberu vody pre poľnohospodárstvo a na výrobu energie, využívania pôdy a vplyvov zmeny klímy. Na pomoc EÚ pri ochrane jej vodných zdrojov a na zvýšenie účinnosti využívania zdrojov (vrátane vody) sú potrebné posilnené opatrenia.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti povedal: „Z tejto koncepcie vyplýva, že sme dobre pochopili podstatu problémov, ktorým musíme čeliť a že máme pevnú platformu na ich riešenie. Nastal čas na prijatie krokov s cieľom v plnej miere využiť prínosy našej legislatívy a na vytvorenie príležitostí na inovačné riešenia v oblasti politiky týkajúcej sa vody a v odvetví vodného hospodárstva. Treba dosiahnuť udržateľnú rovnováhu medzi dopytom po vode a jej ponukou a pritom zohľadniť potreby ľudí, ako aj prírodné ekosystémy, od ktorých závisia.“

Akčný plán

Na dosiahnutie už existujúceho cieľa rámcovej smernice o vode Water Framework Directive, ktorým je do roku 2015 dosiahnuť dobrý stav vôd, sa v koncepcii na záchranu vôd vytyčuje trojstranný strategický prístup:

  • Zlepšenie vykonávania súčasnej politiky EÚ týkajúcej sa vodného hospodárstva prostredníctvom plného využívania príležitostí, ktoré poskytujú platné právne predpisy. Napríklad prijímaním vyššieho počtu opatrení na prirodzené zadržiavanie vody, ako je obnova mokradí a zátopových území alebo dôkladnejšie dodržiavanie zásady „platí znečisťovateľ“ prostredníctvom meraní, stanovenia cien vody a lepšej hospodárskej analýzy.

  • Zvýšená integrácia cieľov politiky v oblasti vôd do ostatných relevantných oblastí politiky, ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo, energia z obnoviteľných zdrojov, doprava a kohézne a štrukturálne fondy.

  • Zaplnenie medzier v súčasnom rámci, najmä vo vzťahu k nástrojom potrebným na zvýšenie účinnosti využívania vodných zdrojov. V tejto súvislosti sa v koncepcii na záchranu vôd predpokladá, že si členské štáty stanovia ciele týkajúce sa účtovnej evidencie za vodu a jej racionálneho využívania a že sa vypracujú normy EÚ týkajúce sa opätovného využívania vôd.

V koncepcii sa neplánuje jednotný scenár pre všetkých, skôr sa navrhuje súbor nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu členské štáty zlepšiť správu vodných zdrojov na národnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni povodí.

V koncepcii na záchranu vôd sa zdôrazňuje, že nejde iba o ochranu životného prostredia, zdravie či dobré podmienky. Ide aj o hospodársky rast a prosperitu. Je to spôsob, ako zaistiť, aby odvetvie vodného hospodárstva EÚ v plnej miere rozvinulo svoj rastový potenciál a aby mohli prosperovať všetky odvetvia hospodárstva, ktoré závisia od dostupnosti vody určitej kvality, a aby tak vytvárali príležitosti na rast a nové pracovné miesta. Túto koncepciu podporuje projekt Innovation Partnership on Water, ktorý sa začal v máji 2012.

Ďalšie kroky

Realizácia návrhov uvedených v koncepcii bude vychádzať zo Spoločnej vykonávacej stratégie rámcovej smernice o vode. Ide o proces s otvorenou účasťou zahŕňajúci členské štáty, mimovládne organizácie a podniky. Časový horizont koncepcie na zachovanie vôd úzko súvisí s projektom Európa 2020, a najmä s plánom z roku 2011 Resource Efficiency Roadmap ako jeho významná etapa v oblasti ochrany vodných zdrojov. Analýza na podporu koncepcie však zahŕňa dlhšie časové obdobie až do roku 2050 a očakáva sa, že bude politiku EÚ v oblasti vôd ovplyvňovať počas dlhého obdobia.

Súvislosti

Rámcovou smernicou o vode (Water Framework Directive) sa v roku 2000 stanovil právny základ na ochranu a obnovu čistej vody v celej Európe a na zabezpečenie jej dlhodobého a udržateľného využívania. Všeobecným cieľom rámcovej smernice o vode je zabezpečiť do roku 2015 dobrý stav všetkých vôd, či už ide o jazerá, rieky, potoky či kolektory podzemnej vody. Dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti vôd však ohrozujú mnohé staré i objavujúce sa problémy. Koncepcia na záchranu európskych vodných zdrojov je politickou odpoveďou EÚ na pretrvávajúci problém pri dosahovaní cieľov politiky EÚ v oblasti vôd. Návrhy koncepcie na zachovanie vôd sú výsledkom procesu, ktorý zahŕňa rozsiahle konzultácie s verejnosťou a zainteresovanými stranami.

Pri príprave koncepcie sa posudzovali plány členských štátov týkajúce sa správy povodí a politika EÚ týkajúca sa nedostatku vody a sucha. Vďaka posudzovaniu sa odhalili niektoré zostávajúce medzery v súčasnej legislatíve v oblasti vôd, ako aj významné slabé stránky pri jej vykonávaní. Takisto sa identifikovali konflikty medzi politikou v oblasti vôd a ostatnými politickými cieľmi, ktoré treba riešiť.

Viac informácií nájdete na:

webovej stránke Komisie týkajúcej sa koncepcie na zachovanie európskych vodných zdrojov:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Pozri aj:

webovú stránku Komisie týkajúcu sa partnerstva v oblasti inovácií zameraných na vodné hospodárstvo:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar