Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 november 2012

Milieu: de Commissie stelt een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren voor

De Commissie heeft een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren voorgesteld, een strategie om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van de mens, de economie en het milieu.

Ondanks verbeteringen de jongste jaren laat de kwaliteit van de EU-wateren nog steeds te wensen over. Ook de watervoorraad baart zorgen doordat waterschaarste zich uitbreidt in Europa en extreme gebeurtenissen zoals overstromingen in te veel lidstaten toenemen.

We moeten onze inspanningen opvoeren om het hoofd te bieden aan oude en nieuwe problemen, zoals waterverontreiniging, wateronttrekking voor de landbouw en de energieproductie, landgebruik en de effecten van de klimaatverandering. Er zijn versterkte maatregelen nodig om de EU te helpen haar watervoorraden te beschermen en efficiënter met hulpbronnen (waaronder water) om te springen.

Milieucommissaris Janez Potočnik: “Deze blauwdruk laat zien dat we goed weten met welke problemen we te maken hebben en dat we over een stevig programma beschikken om ze aan te pakken. Het is tijd om actie te ondernemen om alle vruchten van onze wetgeving te kunnen plukken en mogelijkheden te scheppen voor innovatieve oplossingen in het waterbeleid en de watersector. Er is een duurzaam evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod aan water nodig, dat rekening houdt met de behoeften van zowel mensen als van de natuurlijke ecosystemen waar zij afhankelijk van zijn”.

Een strategie voor actie

Ter verwezenlijking van de al bestaande doelstelling van de kaderrichtlijn water om uiterlijk in 2015 een goede watertoestand te bereiken, wordt in de waterblauwdruk een driesporige strategische benadering uitgestippeld:

  • Het verbeteren van de tenuitvoerlegging van het huidige EU-waterbeleid door de mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt ten volle te benutten. De invoering van waterretentiemaatregelen zoals het herstel van wetlands en uiterwaarden of de toepassing van het “de vervuiler betaalt”-beginsel verbeteren door meting, watertarifering en betere economische analyse.

  • Het versterken van de integratie van waterbeleidsdoelstellingen in andere relevante beleidsgebieden, zoals landbouw, visserij, energie uit hernieuwbare bronnen, vervoer en de cohesie- en structuurfondsen.

  • Het dichten van de hiaten in het bestaande kader, met name wat betreft de instrumenten die nodig zijn om de waterefficiëntie te verhogen. In dit verband wordt in de waterblauwdruk voorzien in de ontwikkeling van EU-normen voor het hergebruik van water en in waterrekeningen en door de lidstaten vast te stellen streefcijfers inzake waterefficiëntie.

De blauwdruk dwingt de lidstaten niet in een keurslijf, maar reikt hen veeleer een instrumentarium aan waarmee zij het waterbeheer op nationaal, regionaal en stroomgebiedniveau kunnen verbeteren.

In de waterblauwdruk wordt benadrukt dat waterbehoud niet alleen om milieubescherming, gezondheid en welzijn draait. Het draait ook om economische groei en welvaart. Het is een manier om ervoor te zorgen dat de watersector van de EU zijn groeipotentieel ten volle verwezenlijkt en dat alle economische sectoren die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van water van een zekere kwaliteit kunnen floreren en dus groei en arbeidsplaatsen kunnen creëren. De blauwdruk wordt ondersteund door het innovatiepartnerschap betreffende water dat in mei 2012 is opgezet.

Volgende stappen

De in de blauwdruk uiteengezette voorstellen worden uitgevoerd in het kader van de gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie voor de kaderrichtlijn water. Het gaat om een open en participatief proces waarbij de lidstaten, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven zijn betrokken. De tijdshorizon van de waterblauwdruk hangt nauw samen met de EU 2020-strategie en, met name, met het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik uit 2011, waarvan de blauwdruk de watermijlpaal is. De analyse die aan de blauwdruk ten grondslag ligt, bestrijkt echter een langere periode, tot 2050, en wordt naar verwachting de spil van het EU-waterbeleid op lange termijn.

Achtergrond

In 2000 is met de kaderrichtlijn water (KRW) een wettelijke basis gelegd om schoon water in heel Europa te beschermen en te herstellen en het duurzame gebruik ervan op de lange termijn te waarborgen. De algemene doelstelling van de KRW is om al het water – meren, rivieren, stromen, grondwaterlagen enz. – tegen 2015 in een gezonde toestand te doen verkeren. De verwezenlijking van de doelstellingen van het waterbeleid van de EU wordt echter in het gedrang gebracht door een aantal oude en nieuwe problemen. De blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren is de beleidsreactie van de EU op de constante uitdaging om de doelstellingen van het waterbeleid van de EU te halen. De voorstellen in de waterblauwdruk zijn het resultaat van een proces waarbij het publiek en de belanghebbenden uitgebreid zijn geraadpleegd.

Bij de voorbereiding van de blauwdruk zijn de stroomgebiedbeheersplannen van de lidstaten van de EU en het EU-beleid inzake waterschaarste en droogte beoordeeld. Tijdens de beoordeling zijn enkele lacunes in de bestaande wetgeving aan het licht gekomen alsook enkele zwakke punten in de tenuitvoerlegging ervan. Tevens is duidelijk geworden dat de doelstellingen van het waterbeleid en andere beleidsdoelstellingen soms met elkaar in botsing komen en dat daartegen iets moet worden ondernomen.

Nadere informatie:

Website van de Commissie over de blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Zie ook:

Website van de Commissie over het innovatiepartnerschap betreffende water:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:NL:PDF

MEMO/12/866

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar