Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. novembrī

Vide: Komisija iepazīstina ar Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu

Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu – tā ir stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt labas kvalitātes ūdens pieejamību pietiekamā apjomā, lai apmierinātu iedzīvotāju, tautsaimniecības un vides aizsardzības vajadzības.

Par spīti pēdējo gadu laikā veiktajiem uzlabojumiem ES ūdens kvalitāte nav laba. Vienlīdz liela problēma ir ūdens resursu kvantitāte, jo Eiropā aizvien izplatītāks kļūst ūdens trūkums, un pārāk daudzās dalībvalstīs biežāk vērojamas ekstremālas parādības, piemēram, plūdi.

Mums jāpastiprina savi centieni, lai atrisinātu vecās un jaunās problēmas, tostarp ūdens piesārņojumu, ūdens ieguvi lauksaimniecības un elektroenerģijas ražošanas vajadzībām, zemes izmantošanu un klimata pārmaiņu radīto ietekmi. Lai palīdzētu aizsargāt ES ūdens resursus un veidotu resursu (arī ūdens) ziņā efektīvāku Eiropu, ir jāveic stingrāki pasākumi.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Konceptuālais plāns apliecina, ka mēs labi izprotam problēmas, ar kurām saskaramies, un ka mums ir stabila platforma šo problēmu risināšanai. Ir pienācis laiks rīkoties, lai pilnībā izmantotu ES tiesību aktu sniegtās priekšrocības un radītu iespējas saistībā ar novatoriskiem risinājumiem ūdens resursu politikā un ūdenssaimniecības nozarē. Mums ir jāizveido ilgtspējīgs līdzsvars starp ūdensapgādes pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu, ņemot vērā gan iedzīvotāju vajadzības, gan tās, kas rodas saistībā ar dabīgajām ekosistēmām, no kuru pakalpojumiem iedzīvotāji ir atkarīgi.”

Rīcības stratēģija

Lai īstenotu jau spēkā esošās Ūdens pamatdirektīvas mērķi līdz 2015. gadam panākt labu ūdens resursu stāvokli, Ūdens aizsardzības konceptuālajā plānā ir paredzēta trīspakāpju stratēģiska pieeja:

  • uzlabot esošās ES ūdens resursu politikas īstenošanu, pilnībā izmantojot pašreiz spēkā esošo tiesību aktu piedāvātās iespējas. Piemēram, intensīvāk veikt dabīgās ūdensaiztures pasākumus, piemēram, atjaunot mitrzemes un palienes vai uzlabot principa „piesārņotājs maksā” īstenošanu, mērot patēriņu, īstenojot ūdens cenu politiku un veicot efektīvāku ekonomikas analīzi;

  • pastiprināt ūdens resursu politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās, piemēram, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, atjaunojamās enerģijas un transporta jomā, kohēzijas politikas fondos un struktūrfondos;

  • novērst nepilnības esošajā regulējumā, it īpaši saistībā ar instrumentiem, kuri jāizmanto, lai palielinātu ūdens izmantošanas efektivitāti. Šajā sakarībā Ūdens aizsardzības konceptuālais plāns paredz dalībvalstīs noteikt mērķus attiecībā uz ūdens resursu pārskatiem un ūdens izmantošanas efektivitāti un izstrādāt ES ūdens atkārtotas izmantošanas standartus.

Konceptuālajā plānā nav ierosināts viens visām situācijām pielāgots risinājums; drīzāk tas ir instrumentu kopums, ko dalībvalstis var izmantot, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu valsts, reģionālā un upju baseinu līmenī.

Ūdens aizsardzības konceptuālajā plānā uzsvērts, ka ūdens resursu saglabāšana ir vajadzīga ne tikai vides un cilvēka veselības aizsardzībai un labklājībai; tā ir vajadzīga arī tautsaimniecības izaugsmei un ekonomikas uzplaukumam. Šādi var nodrošināt, lai ES ūdenssaimniecības nozarē pilnībā tiktu izmantots tās izaugsmes potenciāls un lai visas tautsaimniecības nozares, kas ir atkarīgas no noteiktas kvalitātes ūdens resursu pieejamības, varētu veiksmīgi attīstīties, tādējādi nodrošinot izaugsmi un radot nodarbinātības iespējas. Konceptuālo plānu atbalsta Inovācijas partnerība ūdens jomā, kas tika uzsākta 2012. gada maijā.

Turpmākie pasākumi

Konceptuālajā plānā izklāstīto priekšlikumu īstenošana būs atkarīga no Ūdens pamatdirektīvas Kopējās īstenošanas stratēģijas. Tas ir atvērts process, kurš paredz līdzdalību un kurā ir iesaistītas gan dalībvalstis, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī uzņēmumi. Ūdens aizsardzības konceptuālā plāna termiņi ir cieši saistīti ar stratēģiju „Eiropa 2020” un, jo īpaši, 2011. gada Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu, kurā konceptuālais plāns ir svarīgs ūdens resursu politikas dokuments. Tomēr konceptuālajā plānā izmantotā analīze attiecas uz ilgāku laika periodu, līdz pat 2050. gadam, un paredzams, ka tā tiks izmantota ES ūdens resursu politikas ilgtermiņa īstenošanas pamatā.

Pamatinformācija

2000. gadā ar Ūdens pamatdirektīvu tika izveidots juridiskais pamats tīra ūdens aizsardzībai un atjaunošanai visā Eiropā un ūdens ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai ilgtermiņā. Galvenais ŪPD mērķis: līdz 2015. gadam panākt visu ūdensobjektu – piemēram, ezeru, upju, strautu un pazemes ūdeņu – labu stāvokli. Tomēr ES ūdens resursu politikas mērķus apdraud vairākas vecas un jaunas problēmas. Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns ir ES politikas dokuments, kas sagatavots, reaģējot uz problēmām, ar kurām nepārtraukti jāsaskaras ES ūdens resursu politikas mērķu īstenošanā. Ūdens aizsardzības konceptuālā plāna priekšlikumu sagatavošanas procesā notika plaša apspriešanās ar sabiedrību un ieinteresētajām personām.

Gatavojot šo konceptuālo plānu, tika izvērtēji ES dalībvalstu upju baseinu apsaimniekošanas plāni un ES ūdens trūkuma un sausuma novēršanas politika. Novērtējums atklāja dažas joprojām pastāvošas nepilnības pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos ūdens resursu politikas jomā, kā arī būtiskus trūkumus to īstenošanā. Tajā arī apzinātas neatbilstības starp ūdens resursu politikas un citu politikas jomu mērķiem, kuras turpmāk jānovērš.

Papildu informācija

Komisijas tīmekļa vietne, kas veltīta Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālajam plānam:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Skatīt arī

Komisijas tīmekļa vietni, kas veltīta Inovācijas partnerībai ūdens jomā:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar