Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.11.12

Ympäristö: Komissiolta suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi

Komissio on julkaissut suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi. Kyseessä on strategia, jolla varmistetaan, että hyvälaatuista vettä on riittävästi saatavilla ihmisten, talouden ja ympäristön tarpeisiin.

Vaikka vesistöjen laatu on EU:ssa viime vuosina parantunut, ne eivät voi hyvin. Veden määrä on huolena sekä Euroopassa yleistyvän veden niukkuuden että liian monissa jäsenvaltioissa lisääntyvien äärimmäisten sääilmiöiden (kuten tulvien) vuoksi.

Vanhojen ja uusien ongelmien, kuten vesien pilaantumisen, vedenoton maatalouden ja energiantuotannon tarpeisiin, maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten, ratkominen edellyttää pontevampaa toimintaa. On tarpeen lujittaa toimia, jotka auttavat EU:ta suojelemaan vesivarojaan ja parantamaan resurssitehokkuuttaan (myös veden osalta).

Tämä suunnitelma osoittaa, että ymmärrämme edessämme olevat ongelmat ja voimme etsiä niihin ratkaisuja vahvalta pohjalta. On tullut aika toimia lainsäädäntömme kaikkien hyötyjen realisoimiseksi ja innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi vesipolitiikassa ja vesitoimialalla. Veden kysyntä ja tarjonta on saatava tasapainoon ottaen huomioon sekä ihmisten että ihmisten tarvisemien luonnon ekosysteemien tarpeet”, totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Toimintastrategia

Jotta päästäisiin jo voimassa olevassa vesipuitedirektiivissä säädettyyn tavoitteeseen saavuttaa veden hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, suunnitelmassa omaksutaan kolmiosainen lähestymistapa:

  • Parannetaan EU:n nykyisen vesipolitiikan toteuttamista hyödyntämällä nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet kokonaisuudessaan. Näin voidaan tehdä esimerkiksi helpottamalla nykyistä enemmän luonnon omia vedenpidättämistoimia, eli esimerkiksi kunnostamalla kosteikkoja ja tulvatasankoja, tai parantamalla ”saastuttaja maksaa” -periaatteen noudattamista mittauksen, veden hinnoittelun ja paremman taloudellisen analyysin avulla.

  • Parannetaan vesipolitiikan tavoitteiden integrointia muihin asiaankuuluviin politiikan aloihin, kuten maatalous- ja kalastuspolitiikkaan, uusiutuvaa energiaa koskevaan politiikkaan, liikennepolitiikkaan, koheesiorahastoon ja rakennerahastoihin.

  • Korjataan nykyisen kehyksen puutteet erityisesti vedenkäytön tehokkuutta parantavien välineiden osalta. Tältä osin suunnitelmassa kaavaillaankin vesitilinpitoa ja vedenkäytön tehokkuustavoitteiden asettamista jäsenvaltioissa sekä EU:n normien laatimista veden uudelleenkäytölle.

Suunnitelmassa ei esitetä kaikille sopivaa yhtä muottia, vaan pikemminkin ehdotetaan joukkoa työvälineitä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää vesihuollon parantamiseksi kansallisella, alueellisella ja vesipiirien tasolla.

Suunnitelmassa korostetaan, ettei vesivarojen säilyttäminen ole ainoastaan ympäristönsuojelu-, terveys- tai hyvinvointikysymys. Se liittyy myös talouskasvuun ja vaurauteen. Se on tapa varmistaa, että EU:n vesitoimiala hyödyntää koko kasvupotentiaalinsa ja että kaikki tietynlaatuisen veden saatavuudesta riippuvaiset talouden sektorit voivat hyvin ja luovat kasvua ja työpaikkoja. Suunnitelma saa tukea toukokuussa 2012 käynnistetystä vesialan eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta.

Seuraavat vaiheet

Suunnitelmassa esitettyjen ehdotusten toteuttaminen tukeutuu vesialan puitedirektiivin yhteiseen täytäntöönpanostrategiaan. Kyseessä on avoin ja osallistava prosessi, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöjä ja liike-elämä. Vesialan suunnitelma ajoittuu läheisesti yhteen Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti vuoden 2011 resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman kanssa. Vesialan suunnitelma on yksi etenemissuunnitelman kulmakivistä. Suunnitelman taustalla oleva analyysi kattaa kuitenkin pitkän ajanjakson vuoteen 2050 saakka, ja sen on tarkoitus ohjata EU:n vesipolitiikkaa pitkällä aikavälillä.

Taustaa

Vesipolitiikan puitedirektiivillä luotiin vuonna 2000 oikeusperusta vesien suojelulle ja veden puhtauden palauttamiselle koko Euroopassa sekä vesivarojen käytön kestävyyden varmistamiselle pitkällä aikavälillä. Vesipuitedirektiivin yleisenä tavoitteena on palauttaa kaikkien vesistöjen – järvien, jokien, purojen ja pohjavesimuodostumien – terve tila vuoteen 2015 mennessä. EU:n vesipolitiikan tavoitteiden saavuttamisen tiellä on kuitenkin useita vanhoja ja uusia haasteita. Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi on EU:n toimintapoliittinen vastaus jatkuvaan haasteeseen saavuttaa EU:n vesipolitiikan tavoitteet. Suunnitelma on tulosta prosessista, jossa kuultiin laajalti yleisöä ja sidosryhmiä.

Suunnitelmaa laadittaessa on arvioitu EU:n jäsenvaltioiden vesipiirien hoitosuunnitelmat ja veden niukkuutta ja kuivuutta koskeva EU:n politiikka. Arvioinnissa paljastui nykyisessä vesilainsäädännössä vielä olevia puutteita sekä sen täytäntöönpanossa havaittuja merkittäviä heikkouksia. Kävi myös ilmi, että on tarkasteltava vesipolitiikan ja muilla politiikan aloilla asetettujen tavoitteiden välisiä ristiriitoja.

Lisätietoja:

Euroopan vesivarojen turvaamissuunnitelmaa koskeva komission nettisivusto:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Ks. myös:

Vesialan eurooppalaista innovaatiokumppanuutta koskeva komission nettisivusto:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Resurssitehokasta Eurooppaa koskeva etenemissuunnitelma:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar