Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. november 2012

Keskkond: komisjon esitas Euroopa veevarude kaitsmise kava

Komisjon käivitas Euroopa veevarude kaitsmise strateegia, mille eesmärk on tagada piisavas koguses hea kvaliteediga vee kättesaadavus, et rahuldada inimeste, majanduse ja keskkonna vajadusi.

ELi vete kvaliteet on viimastel aastatel küll paranenud, kuid ei ole siiski veel hea. Samapalju muret valmistab ka vee kogus – nii Euroopas leviva veenappuse kui ka liiga paljudes liikmesriikides üha sagenevate äärmuslike sündmuste (nt üleujutused) tõttu.

Me peame hoogustama oma jõupingutusi, et lahendada vanu ja ka uusi esilekerkivaid probleeme, nagu reostus, veevõtt põllumajanduse ja energeetika vajadusteks, maakasutuse muutused ja kliimamuutuse mõju. Vaja on tugevdatud meetmeid, et EL saaks kaitsta oma veevarusid ja muutuda ressursitõhusamaks (sealhulgas ka vee tarbimise poolest).

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Esitatud kava näitab, et me saame hästi aru meid ootavatest probleemidest ja et meil on kindel alus nende lahendamiseks. On tulnud aeg võtta meetmed, et saada täit kasu meie õigustikust ja luua võimalused uudseteks lahendusteks veepoliitika ja veemajanduse sektoris. On vaja jätkusuutlikku tasakaalu vee nõudluse ja pakkumise vahel, võttes arvesse nii inimeste vajadusi kui ka looduse ökosüsteemide toimimist, millest me ju kõik sõltume.”

Strateegia meetmete võtmiseks

Varem vastuvõetud vee raamdirektiivi eesmärk on tagada vete hea seisund aastaks 2015. Veevarude kaitsmise kavas on selle saavutamiseks kasutatud kolmeastmelist lähenemisviisi:

  • Täiustada ELi praeguste veealaste õigusaktide rakendamist ja kasutada kõiki praeguse õiguse pakutavaid võimalusi. Näiteks tuleb laiemalt kasutada looduslikku veesidumist käsitlevaid meetmeid, nagu märgalade ja jõelammide taastamine või põhimõtte „saastaja maksab” rakendamise täiustamine mõõtmise, vee hinnakujunduse ja parema majandusanalüüsi kaudu.

  • Veepoliitika eesmärke on vaja rohkem integreerida muudesse poliitikavaldkondadesse, nagu põllumajandus, kalandus, taastuvenergia, transport ning ühtekuuluvus- ja struktuurifondid.

  • Täita praeguse raamistiku lüngad, eelkõige seoses meetmetega, mis on vaja võtta veekasutuse tõhususe suurendamiseks. Selleks nähakse veevarude kaitsmise kavaga ette veekontode loomine ja veekasutuse tõhususe eesmärkide püstitamine liikmesriikides ning vee taaskasutuse jaoks ELi standardite väljatöötamine.

Kavas ei ole esitatud jäika ühesugust lahendust, mis peab sobima kõigile, vaid pigem on selles esitatud vahendid, mida liikmesriigid võivad kasutada veemajanduse tõhustamiseks riigi, piirkonna ja vesikonna tasandil.

Veevarude kaitsmise kavas rõhutatakse, et vee kaitsmine ei ole üksnes keskkonnakaitse, tervise ja heaolu küsimus. See on ka majanduskasvu ja jõukuse küsimus. See on viis, kuidas tagada, et ELi veesektor kasutaks täielikult oma kasvuvõimalusi ja et kõik teatava kvaliteediga vee kättesaadavusest sõltuvad sektorid võiksid edukalt areneda, elavdada majanduskasvu ja luua töökohti. Kava toetatakse veealase innovatsioonipartnerlusega, mis käivitati mais 2012.

Edasised sammud

Kavas esitatud ettepanekute rakendamine toetub vee raamdirektiivi ühisele rakendusstrateegiale. See on avatud ja kaasav protsess, milles osalevad liikmesriigid, valitsusvälised organisatsioonid ja ettevõtjad. Veevarude kaitsmise kava ajahorisont on tihedalt seotud ELi strateegiaga „Euroopa 2020” ja eelkõige 2011. aasta ressursitõhususe tegevuskavaga, milles see kava on veega seotud verstapostiks. Kuid veevarude kaitsmise kava aluseks olev analüüs hõlmab pikemat ajavahemikku, kuni aastani 2050, ja peaks ELi veepoliitikat suunama pikka aega.

Taust

2000. aastal kehtestati vee raamdirektiiviga õiguslik alus puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks kogu Euroopas ning pikaajalise ja säästva veekasutuse tagamiseks. Vee raamdirektiivi üldeesmärk on kõigi vete (järvede, jõgede, ojade ja põhjaveekihtide) hea seisundi tagamine 2015. aastaks. ELi veepoliitika eesmärkide saavutamist takistab paraku terve rida vanu ja ka hiljuti esilekerkinud probleeme. Euroopa veevarude kaitsmise kavaga püüab EL lahendada probleeme, mis takistavad veepoliitika eesmärkide saavutamist. Veevarude kaitsmise kavas esitatud ettepanekute aluseks on protsess, mis hõlmas muu hulgas ka põhjalikke konsultatsioone üldsuse ja sidusrühmadega.

Kava ettevalmistamisel hinnati ELi liikmesriikide veemajanduskavasid ning veenappust ja põuda käsitlevat ELi poliitikat. Hindamisel selgusid mõned täitmata lüngad praegustes veealastes õigusaktides ning leiti ka olulisi puudusi õigusaktide rakendamises. Samuti tehti kindlaks vastuolusid veepoliitika ja muude poliitikasuundade eesmärkide vahel, mis tuleb kõrvaldada.

Lisateave:

Komisjoni veebisait Euroopa veevarude kaitsmise kava kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Vaata ka:

Komisjoni veebisait veealase innovatsioonipartnerluse kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar