Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. november 2012

Miljø: Kommissionen fremlægger plan for at beskytte Europas vandområder

Kommissionen har iværksat en plan med henblik på at beskytte Europas vandressourcer; en strategi, hvormed det sikres, at der er adgang til tilstrækkelige vandressourcer af god kvalitet for at opfylde behovene hos mennesker, økonomien og miljøet.

EU's vandområder har det ikke godt målt på vandkvalitet trods forbedringer i de seneste år. Vandkvantiteten giver også anledning til betænkeligheder med stadig mere udbredt vandmangel i Europa, og antallet af ekstreme vejrbegivenheder (såsom oversvømmelser) er ligeledes stigende i mange medlemsstater.

Vi må optrappe indsatsen for at håndtere gamle og nye udfordringer og herunder vandforurening, indvinding af vand til landbrug og energiproduktion, arealanvendelse og klimaændringernes konse­kvenser. Der er behov for styrkede foranstaltninger, således at EU kan beskytte sine vandressourcer og øge sin ressourceeffektivitet (og herunder vandeffektivitet).

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Denne plan viser, at vi har en god forståelse af de problemer, vi står overfor, og et solidt grundlag for at løse dem. Tiden er nu inde til at gøre en indsats for at få det fulde udbytte af lovgivningen og skabe muligheder for innovative løsninger inden for vandpolitik og vandindustri. Der er behov for en bæredygtig balance mellem vandefterspørgsel og -forsyning under hensyn til både mennesker og de naturlige økosystemer, som vi er afhængige af."

En strategi for indsatsen

Med henblik på at opfylde målsætningen i det eksisterende vandrammedirektiv om en god vandtilstand senest i 2015 indeholder vandplanen en tretrinsstrategi:

  • Gennemførelsen af EU's eksisterende vandpolitik forbedres ved fuldt ud at gøre brug af mulighederne i den gældende lovgivning. Eksempelvis øges udbredelsen af naturlige vandbindingsforanstaltninger såsom genoprettelse af vådområder og flodsletter, eller gennemførelsen af "forureneren betaler"-princippet styrkes ved forbrugsmåling, prissætning for vand og bedre økonomisk analyse.

  • Integrationen af vandpolitikkens målsætninger i andre relevante politikområder som landbrug, fiskeri, vedvarende energi, transport samt Samhørighedsfonden og strukturfondene styrkes.

  • Hullerne udfyldes i den gældende retsramme - navnlig i forbindelse med de redskaber, som er nødvendige for at styrke vandeffektiviteten. I den henseende påtænkes det i vandplanen at indføre vandregnskaber og vandeffektivitetsmål, som medlemsstaterne skal opstille, og udvikle EU-standarder for genanvendelse af vand.

Planen er ikke en spændetrøje i form af en universalløsning, men derimod foreslås en værktøjskasse, som medlemsstaterne kan anvende til at forbedre vandforvaltningen på nationalt og regionalt niveau samt på vandløbsoplandsniveau.

Det understreges i vandplanen, at bevarelse af vandressourcer ikke kun handler om miljøbeskyttelse, sundhed og velfærd. Det handler også om økonomisk vækst og velstand. Det er et middel til at sikre, at EU's vandindustri fuldt ud udvikler sit vækstpotentiale, og at alle økonomiske sektorer, der er afhængige af adgang til vand af en vis kvalitet, kan få fremgang og dermed skabe vækst og beskæftigelse. Planen støttes af innovationspartnerskab vedrørende vand, som blev lanceret i maj 2012.

Næste skridt

Gennemførelsen af de forslag, der er skitseret i planen, vil bygge på vandramme­direktivets fælles gennemførelsesstrategi. Dette er en åben og demokratisk proces, hvori medlemsstaterne, ikke-statslige organisationer og erhvervslivet deltager. Vandplanens tidshorisont hænger tæt sammen med EU's 2020-strategi og især EU's køreplan for ressourceeffektivitet fra 2011, hvori vandplanen udgør den "vandpolitiske milepæl". Den analyse, der ligger til grund for planen, omfatter en længere tidshorisont frem til 2050 og forventes at drive EU's vandpolitik på lang sigt.

Baggrund

I 2000 blev der med vandrammedirektivet etableret et retsgrundlag for beskyttelse og genoprettelse af rent vand i Europa med henblik på at sikre en bæredygtig brug af vand på lang sigt. Vandrammedirektivets overordnede målsætning er at skabe en god tilstand i alle vandområder - f.eks. søer, floder, vandløb og grundvand – senest i 2015. Men opfyldelsen af EU's vandpolitiske mål trues af en række gamle og nye udfordringer. Planen for at beskytte Europas vandressourcer er EU's politiske reaktion for at imødegå den stadige udfordring ved at virkeliggøre EU's vandpolitiske mål. Vandplanens forslag er resultatet af en proces, der indebar omfattende offentlige høringer og høringer af berørte parter.

Som optakt til planen er der foretaget en vurdering af vandområdeplanerne i EU's medlemsstater og EU's politik om vandknaphed og tørke. Vurderingen afslørede nogle tilbageværende mangler i den eksisterende lovgivning på vandområdet og væsentlige svagheder i gennemførelsen heraf. I planen påpeges også konflikter mellem vandpolitikken og andre politiske målsætninger, som må tages op.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens webside vedrørende planen for at beskytte Europas vandressourcer:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Se også:

Kommissionens webside om innovationspartnerskab vedrørende vand:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Køreplan til et ressourceeffektivt Europa:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar