Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 ноември 2012 г.

Околна среда: Комисията представя план за опазване на водните ресурси на Европа

Комисията стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество и качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда.

Въпреки подобренията през последните години, по отношение на качеството на водата в ЕС има още какво да се желае. Не по-малка загриженост буди и нейното количество — както поради увеличаващия се недостиг на вода в Европа, така и поради зачестилите екстремни природни явления (например, наводнения) в редица държави членки.

Трябва да задълбочим усилията си, за да се справим със старите и новите предизвикателства, включително замърсяването на водите, водочерпенето за земеделски цели и за енергопроизводство, земеползването и последиците от изменението на климата. Нужни са засилени мерки, за да се подпомогне ЕС при опазването и по-ефективното потребление на водните и останалите ресурси.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Планът показва, че разбираме добре същината на проблемите, пред които сме изправени, и разполагаме със стабилна платформа за тяхното преодоляване. Време е да предприемем действия за пълно оползотворяване на преимуществата на нашето законодателство и да създадем възможности за новаторски решения в политиката в областта на водите и водния отрасъл. Необходимо е да се постигне устойчиво равновесие между търсенето и предлагането на вода, като се отчетат потребностите както на хората, така и на природните екосистеми, от които те зависят.“

Стратегия за действие

За да се постигне до 2015 г. добро състояние на водите, което е залегнало като цел в действащата Рамкова директива за водите, в Плана за опазване на водните ресурси се набелязва тристепенен стратегически подход:

  • Подобрено прилагане на настоящата политика на ЕС в областта на водите чрез пълноценно използване на възможностите, предоставени от действащото законодателство, например: засилено внедряване на мерки за естествено задържане на водите, като възстановяване на влажните зони и заливните равнини или подобрено прилагане на принципа „замърсителят плаща“ чрез измерване на потреблението на вода, ценообразуване и по-добър икономически анализ.

  • Засилено интегриране на целите на политиката в областта на водите в други области на политиката, като селското стопанство, рибарството, енергията от възобновяеми източници, транспорта, Кохезионния и структурните фондове.

  • Попълване на пропуските в действащата нормативна уредба, особено по отношение на инструментите, необходими за повишаване на ефективността на водоползването. В Плана за опазване на водните ресурси се предвижда държавите членки да определят цели по отношение на сметките за вода и нейното ефективно потребление, а на равнището на ЕС да се разработят стандарти за повторно използване на водата.

Планът предлага не универсални решения, а набор от инструменти, които държавите членки могат да използват за подобряване на управлението на водите на национално и регионално равнище, както и на равнището на отделни речни басейни.

В него се подчертава, че опазването на водните ресурси засяга не само околната среда, здравето и благосъстоянието, а и икономическия растеж и просперитета. То е начин да се осигури разгръщането на пълния потенциал на водния сектор в ЕС, както и напредъкът на всички стопански сектори, които зависят от наличието на вода с определено качество, като така се създават икономически растеж и работни места. Планът се ползва с подкрепата на създаденото през май 2012 г. Европейско партньорство за иновации в сферата на водите.

Какво предстои

Изпълнението на съдържащите се в плана предложения ще изхожда от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите. То е отворен процес с множество участници, които включват държавите членки, както и предприятия и неправителствени организации. Периодът на осъщестяване на Плана за опазване на водните ресурси е тясно свързан със стратегията на ЕС „Европа 2020“, и по-специално с приетата през 2011 г. Пътна карта за ефективно използване на ресурсите, по отношение на която планът е крайъгълен камък в областта на водите. Въпреки това анализът, на който се основава планът, обхваща по-дълъг период от време — до 2050 г. — и се очаква политиката на ЕС в областта на водите да се ръководи от него в дългосрочна перспектива.

Контекст

През 2000 г. с Рамковата директива за водите (РДВ) се създаде правна основа за опазване и възстановяване на чистотата на водите в Европа и за гарантиране на тяхното дългосрочно и устойчиво използване. Общата цел на РДВ е до 2015 г. да се приведат в добро състояние всички води — например езера, реки, потоци и подземни води. Постигането на целите на политиката на ЕС в областта на водите обаче е застрашено от някои стари и нови предизвикателства, отговор на които дава Планът за опазване на водните ресурси на Европа. Съдържащите се в него предложения са плод на процес, който включваше широки обществени консултации и консултации със заинтересованите страни.

При подготовката му беше извършена оценка на плановете за управление на речните басейни на държавите членки на ЕС, както и на политиката на ЕС по отношение на недостига на вода и на засушаванията. Оценката разкри някои пропуски в действащото законодателство в областта на водите, както и значителни слабости в прилагането му. Между целите на политиката за водите и целите на други политики бяха констатирани несъответствия, които трябва да бъдат отстранени.

За повече информация:

Уебсайт на Комисията, посветен на Плана за опазване на водните ресурси на Европа:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Вижте също:

Уебсайт на Комисията, посветен на партньорството за иновации в сферата на водите:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

MEMO/12/866

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar