Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 november 2012

EU-kommissionen varnar tredjeländer på grund av otillräckliga insatser mot olagligt fiske

EU-kommissionen har intensifierat sina insatser mot olagligt fiske världen över genom att varna åtta tredjeländer att de riskerar att identifieras som länder som anses som icke samarbetsvilliga i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Länderna i fråga är Belize, Kambodja, Fiji, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo och Vanuatu. Dagens beslut är det första i sitt slag och belyser att dessa länder inte gör tillräckligt för att bekämpa olagligt fiske. Konkreta problem identifieras, t.ex. avsaknad av dialog eller åtgärder för att rätta till brister i kontroll och övervakning av fisket. Åtgärder föreslås för att råda bot på detta. Beslutet kommer inte att i detta skede medföra några åtgärder som påverkar handeln. De åtta länderna har underrättats och fått en rimlig tid på sig för att agera och vidta åtgärder för att rätta till situationen. EU-kommissionen har också föreslagit en handlingsplan för varje land. Om situationen inte förbättras kan EU vidta ytterligare åtgärder, vilket kan innebära handelssanktioner som förbud mot försäljning av fiskeriprodukter till EU.

- Detta är ingen svart lista, men ett gult kort. Vi vill att de här länderna står vid vår sida i kampen mot det illegala fisket och att de förbättrar sina rätts- och kontrollsystem i enlighet med internationella regler. Samtidigt vill vi också signalera till resten av världen att EU inte kommer att tolerera olagligt, orapporterat och odeklarerat fiske. Det är en kriminell verksamhet som undergräver försörjningen för våra fiskesamhällen och utarmar fiskbestånden. Det måste bekämpas med alla medel, säger fiskerikommissionär Maria Damanaki.

Kampen mot det olagliga fisket är ett led i EU:s strävan att säkerställa ett hållbart utnyttjande av haven. Som världens största fiskeimportör vill EU stänga sin marknad för olagligt fångad fisk. EU-kommissionen anser att de åtta länderna i nuläget inte uppfyller sina skyldigheter som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstater enligt internationell rätt, t.ex. FN:s havsrättskonvention och FN:s avtal om fiskbestånd. Länderna måste t.ex. ändra sina regelverk för att bekämpa IUU-fiske, förbättra kontroll och övervakning och agera förebyggande i enlighet med internationella bestämmelser.

Kommissionens beslut stöder sig på en grundlig analys med beaktande av varje lands utvecklingsnivå och det har fattats efter en lång period av informella diskussioner med de berörda länderna. Nu inleds ett formellt förfarande med en dialog och samarbete med dessa länder i syfte att komma till rätta med de fastställda bristerna.

Bakgrund

Dagens beslut grundar sig på EU:s ”IUU-förordning”, som trädde i kraft 20101 och det är ett viktigt instrument i kampen mot olagligt fiske. Syftet är att det bara ska vara fiskeriprodukter som flaggstaten eller den berörda exportstaten har godkänt som lagliga som ska få tillträde till EU:s marknad.

IUU-fisket beräknas uppgå till ett värde på cirka 10 miljarder euro per år globalt och sägs utgöra 19 % av det rapporterade värdet på alla fångster. Mellan 11 och 26 miljoner ton fisk fångas olagligt varje år, vilket motsvarar minst 15 % av fångsterna i världen. Uppskattningsvis 16 % av all havsfångad fisk som importeras till EU har fångats olagligt2.

Ytterligare upplysningar

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859


Side Bar