Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. novembra 2012

Komisia varovala tretie krajiny, že nedostatočne bojujú proti nezákonnému rybolovu

Európska komisia zintenzívnila svoj boj proti nezákonnému rybolovu na celom svete a varovala osem krajín nepatriacich do EÚ, že im hrozí, že ich Komisia označí za krajiny nespolupracujúce pri boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Týmito krajinami sú Belize, Kambodža, Fidži, Guinea, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu. Dnešné rozhodnutie je prvým svojho druhu a je zdôraznením toho, že tieto krajiny nevynakladajú v boji proti nezákonnému rybolovu dostatočné úsilie. Uvádzajú sa v ňom konkrétne nedostatky, ako napr. chýbajúci dialóg alebo neexistencia opatrení na riešenie nedostatkov pri monitorovaní a kontrole rybolovného hospodárstva a dohľade nad ním, a navrhujú sa nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. Rozhodnutie v tejto fáze neobsahuje žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. Všetkých osem krajín bolo v tomto duchu upovedomených, pričom dostali primeraný čas na reagovanie a na prijatie opatrení na nápravu situácie. Komisia zároveň navrhla pre každú z týchto krajín akčný plán. Ak by sa situácia nezlepšila, EÚ môže prijať ďalšie kroky, ktoré by mohli zahŕňať obchodné opatrenia, ako napr. zákaz predaja rybolovných výrobkov do EÚ.

Európska komisárka Maria Damanakiová zodpovedná za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo uviedla: „Tento zoznam nie je čiernou listinou, ale žltou kartou. Chceme, aby tieto krajiny boli v boji proti nezákonnému rybolovu našimi partnermi. Chceme, aby zlepšili svoje právne systémy a systémy kontroly, ako to požadujú medzinárodné predpisy. Chceme však zároveň vyslať do sveta signál, že EÚ nemieni tolerovať nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Takýto rybolov je trestnou činnosťou, ktorá ničí živobytie rybárskych komunít a drancuje zásoby rýb. Musíme s ním skoncovať, a to za každú cenu.“

Boj proti nezákonnému rybolovu tvorí súčasť snahy EÚ zaistiť udržateľné využívanie morí a v nich sa nachádzajúcich zdrojov. EÚ, ako najväčší svetový dovozca rýb, má v úmysle zatvoriť svoje trhy pred nezákonne lovenými rybami. Komisia sa domnieva, že osem identifikovaných krajín si zatiaľ neplní svoje povinnosti vlajkových, pobrežných, prístavných alebo trhových štátov v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, ako napr. Dohovor OSN o morskom práve alebo Dohoda OSN o populáciách rýb. Tieto krajiny musia napríklad zmeniť a doplniť svoje právne rámce tak, aby obsahovali ustanovenia o boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ďalej zlepšiť kontrolné a monitorovacie opatrenia, resp. zaujať proaktívnu úlohu pri dodržiavaní medzinárodných právnych predpisov.

Rozhodnutie Komisie je výsledkom dôkladnej analýzy a je v ňom zohľadnená aj úroveň rozvoja každej z týchto krajín. Prijatie tohto rozhodnutia nasleduje po dlhom období neformálnych diskusií s danými krajinami. Znamená začiatok formálneho postupu dialógu a spolupráce s týmito krajinami s cieľom vyriešiť zistené nedostatky.

Súvislosti

Dnešné rozhodnutie vychádza z nariadenia EÚ o boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 20101. Tento kľúčový nástroj v boji proti nezákonnému rybolovu má za cieľ umožniť prístup na trhy EÚ len tým rybárskym výrobkom, o ktorých legálnosti príslušný vlajkový alebo vyvážajúci štát vydal osvedčenie.

Odhaduje sa, že hodnota nezákonne, nenahlásene a neregulovane vylovených rýb predstavuje celosvetovo asi 10 miliárd EUR ročne a údajne predstavuje až 19 % nahlásenej hodnoty vylovených rýb. Nezákonne sa každoročne vyloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá minimálne 15 % svetových úlovkov. Odhaduje sa, že 16 % všetkých rýb vylovených z morí a dovážaných do EÚ sa loví nezákonne2.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar