Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. novembrī

Komisija brīdina trešās valstis par nepietiekamiem pasākumiem cīņā pret nelegālu zveju

Eiropas Komisija ir pastiprinājusi rīcību, lai cīnītos pret nelegālu zveju visā pasaulē, brīdinot astoņas trešās valstis, ka tās varētu tikt noteiktas par valstīm, kuras Komisija uzskata par nesadarbīgām cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju. Attiecīgās valstis ir Beliza, Kambodža, Fidži, Gvineja, Panama, Šrilanka, Togo un Vanuatu. Šodien pieņemtais lēmums ir pirmais šāda veida lēmums un tajā ir uzsvērts, ka šo valstu pasākumi nav pietiekami, lai izskaustu nelegālu zveju. Lēmumā ir norādīti konkrēti trūkumi, piemēram, dialoga neesība vai pasākumu trūkums, lai novērstu nepilnības zvejniecību uzraudzībā, kontrolē un pārraudzībā, un tajā ierosināti koriģējoši pasākumi, lai trūkumus novērstu. Šajā posmā lēmums neparedz pasākumus, kas ietekmē tirdzniecību. Šīm astoņām valstīm tika paziņots par lēmumu un tika dots pietiekami daudz laika reaģēt un veikt pasākumus, lai situāciju mainītu. Komisija ir arī ierosinājusi rīcības plānu katrai valstij. Ja situācija neuzlabosies, ES varētu veikt papildu pasākumus, kas ietvertu tirdzniecības pasākumus, piemēram aizliegumu pārdot zvejas produktus ES.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Tas nav melnais saraksts, bet brīdinājums. Mēs vēlamies, lai šīs valstis sadarbotos cīņā pret nelegālu zveju. Vēlamies, lai tās uzlabotu tiesību un kontroles sistēmas, kā to paredz starptautiskie noteikumi. Tomēr mēs arī vēlamies brīdināt pasauli, ka ES nepieļaus NNN zveju — noziedzīgu darbību, kas apdraud zvejnieku kopienu iztikas līdzekļus un noplicina zivju krājumus. Tā ir jāizskauž ar visiem līdzekļiem."

Cīņa pret nelegālu zveju ir daļa no ES centieniem nodrošināt jūras un tās resursu ilgtspējīgu izmantošanu. ES kā pasaules lielākās zivju importētājas mērķis ir slēgt savu tirgu nelegāli nozvejotām zivīm. Komisija uzskata, ka minētās astoņas valstis līdz šim nav izpildījušas savus pienākumus kā karoga, piekrastes, ostas vai tirgus valstis atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem, jo īpaši ANO Jūras tiesību konvencijai un ANO Nolīgumam par zivju krājumiem. Piemēram, šīm valstīm ir jāgroza tiesiskais regulējums, lai cīnītos pret NNN zveju, jāuzlabo kontroles un uzraudzības pasākumi vai jārīkojas proaktīvi saskaņā ar starptautisko tiesību aktu noteikumiem.

Komisijas lēmums ir rūpīgas analīzes rezultāts, un tajā arī ņemts vērā katras valsts attīstības līmenis. Lēmums sagatavots pēc ilgstošām neoficiālām apspriedēm ar attiecīgajām valstīm. Ar šo lēmumu tiek uzsākta oficiāla dialoga un sadarbības procedūra ar šīm valstīm, lai novērstu konstatētās nepilnības.

Vispārīga informācija

Šodien pieņemtā lēmuma pamatā ir ES "NNN zvejas regula", kas stājās spēkā 2010. gadā1. Šis galvenais instruments cīņā pret nelegālu zveju ir vērsts uz to, lai nodrošinātu to, ka ES tirgū nonāk tikai tie zvejas produkti, kuru likumību ir apliecinājusi attiecīgā karoga valsts vai eksportētāj valsts.

Saskaņā ar aplēsēm kopējā NNN zvejā gūtās nozvejas vērtība ir aptuveni 10 miljardi eiro gadā, un tas veido 19 % no paziņotās nozvejas vērtības. Gadā nelegāli tiek nozvejoti 11 līdz 26 miljoni tonnu zivju, kas atbilst vismaz 15 % no pasaules nozvejas apjoma. Tiek lēsts, ka no visām jūrā nozvejotām zivīm, kas importētas ES, 16 % zivju ir nozvejotas nelegāli2.

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar