Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 15 d., Briuselis

Komisija įspėja trečiąsias šalis dėl nepakankamų pastangų kovojant su neteisėta žvejyba

Europos Komisija ėmėsi aktyviau kovoti su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu ir įspėjo aštuonias trečiąsias šalis, kad jos gali būti priskirtos šalims, kurias Komisija laiko nebendradarbiaujančiomis kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba srityje. Šios šalys yra Belizas, Kambodža, Fidžis, Gvinėja, Panama, Šri Lanka, Togas ir Vanuatu. Šiandien priimtas sprendimas yra pirmasis tokio pobūdžio sprendimas; juo pabrėžiama, kad šios šalys nepakankamai kovoja su neteisėta žvejyba. Jame nurodomi konkretūs trūkumai, tokie kaip dialogo ar veiksmų, kuriais būtų šalinami žvejybos veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros trūkumai, stoka, ir siūlomi taisomieji veiksmai. Šiame etape į sprendimą neįtraukta jokių prekybą veikiančių priemonių. Minėtoms aštuonioms šalims buvo pranešta ir suteikta pakankamai laiko, kad jos galėtų reaguoti ir imtis priemonių padėčiai taisyti. Be to, Komisija kiekvienai šaliai pasiūlė veiksmų planą. Jei padėtis nepasitaisys, ES gali imtis papildomų veiksmų, kurie gali apimti ir su prekyba susijusias priemones, pavyzdžiui, gali būti uždrausta žuvininkystės produktus parduoti Europos Sąjungoje.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Tai nereiškia, kad tos šalys įtraukiamos į juodąjį sąrašą, tačiau tai – geltona kortelė. Norime, kad šios šalys prisijungtų prie kovos su neteisėta žvejyba. Norime, kad jos patobulintų savo teisines ir kontrolės sistemas, kaip to reikalaujama tarptautinėse taisyklėse. Tačiau taip pat norime duoti ženklą pasauliui, kad ES netoleruos NNN žvejybos – tai nusikalstama veikla, kuria menkinamos žvejų bendruomenių galimybės užsidirbti doru darbu ir eikvojami žuvų ištekliai. Su ja reikia kovoti visomis priemonėmis.“

Kova su neteisėta žvejyba grindžiama ES siekiu užtikrinti, kad būtų tvariai naudojamasi jūra ir jos ištekliais. ES, kaip didžiausia žuvies importuotoja pasaulyje, siekia, kad neteisėtai sugautos žuvies nepatektų į ES rinką. Komisijos nuomone, aštuonios nurodytos šalys nevykdo savo, kaip vėliavos, pakrantės, uosto ar rinkos valstybės, įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, kaip antai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją arba Jungtinių Tautų susitarimą dėl žuvų išteklių. Pavyzdžiui, šios šalys turi iš dalies pakeisti savo teisės sistemą, kad galėtų kovoti su NNN žvejyba, patobulinti kontrolę ir stebėseną arba imtis aktyvaus vaidmens pagal tarptautinės teisės taisykles.

Komisijos sprendimas priimtas atlikus išsamią analizę; be to, jį priimant atsižvelgta į kiekvienos šalies išsivystymo lygį. Sprendimas priimtas po ilgų neformalių diskusijų su minimomis šalimis. Dabar juo pradedama formali dialogo ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis procedūra, kuria siekiama pašalinti nustatytus trūkumus.

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimtas sprendimas grindžiamas 2010 m. įsigaliojusiu ES „NNN reglamentu“1. Šia pagrindine kovos su neteisėta žvejyba priemone siekiama nustatyti, kad į ES rinką būtų galima teikti tik tuos žuvininkystės produktus, kurių teisėtumą patvirtina vėliavos valstybė arba atitinkama eksportuojanti valstybė.

Apskaičiuota, kad pasaulio mastu NNN žvejybos vertė – apie 10 milijardų eurų per metus (19 proc. deklaruojamos laimikio vertės). Kasmet neteisėtai sugaunama apie 11–26 milijonų tonų žuvies – tai ne mažiau kaip 15 proc. viso pasaulyje sugaunamo žuvies kiekio. Apskaičiuota, kad 16 proc. visos jūroje sugautos į ES importuojamos žuvies sugauta neteisėtai2.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar