Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή προειδοποιεί ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά την ανεπάρκεια των μέτρων που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτάχυνε τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο προειδοποιώντας οκτώ χώρες εκτός ΕΕ ότι ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ). Οι εν λόγω χώρες είναι η Μπελίζε, η Καμπότζη, οι νήσοι Φίτζι, η Γουινέα, ο Παναμάς, η Σρι Λάνκα, το Τόγκο και το Βανουάτου. Η σημερινή απόφαση είναι η πρώτη του είδους και διευκρινίζεται σε αυτή ότι οι εν λόγω χώρες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Εντοπίζει συγκεκριμένες ανεπάρκειες όπως είναι η έλλειψη διαλόγου ή η έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην επιτήρηση της αλιείας και προτείνει διορθωτικά μέτρα για την επίλυσή τους. Η απόφαση δεν συνεπάγεται, στο παρόν στάδιο, μέτρα που αφορούν το εμπόριο. Οι οκτώ χώρες έχουν ενημερωθεί και τους έχει δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να ανταποκριθούν και να λάβουν μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ένα σχέδιο δράσης για κάθε χώρα. Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν βελτιωθεί, η ΕΕ ενδέχεται να λάβει περαιτέρω μέτρα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τον τομέα του εμπορίου όπως είναι η απαγόρευση της πώλησης αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ.

Η επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη, υπεύθυνη για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε: «Δεν πρόκειται για μαύρη λίστα, αλλά για κίτρινη κάρτα. Θέλουμε οι εν λόγω χώρες να είναι εταίροι μας στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Θέλουμε να βελτιώσουν τα νομικά τους συστήματα και τα συστήματα ελέγχου τους όπως απαιτείται βάσει διεθνών κανόνων. Θέλουμε όμως επίσης να επισημάνουμε στον κόσμο ότι η ΕΕ δεν θα ανεχθεί την ΠΛΑ αλιεία – μια εγκληματική δραστηριότητα που υπονομεύει τη διαβίωση των αλιευτικών κοινοτήτων και εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα. Πρέπει να εξαλειφθεί με κάθε τρόπο."

Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να εξασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας και των πόρων της. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ψαριών στον κόσμο, αποσκοπεί στο να κλείσει τις αγορές της σε ψάρια που έχουν αλιευθεί παράνομα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι οκτώ προαναφερόμενες χώρες δεν εκπληρώνουν, έως σήμερα, τα καθήκοντά τους, ως κράτη σημαίας, λιμένα, παράκτια ή κράτη της αγοράς, τηρώντας τη διεθνή νομοθεσία, όπως είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ή η Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα. Για παράδειγμα, οι εν λόγω χώρες πρέπει να τροποποιήσουν το νομικό τους πλαίσιο ώστε να καταπολεμήσουν την ΠΛΑ αλιεία, να βελτιώσουν τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης ή να αναλάβουν προληπτική δράση ως προς την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης ανάλυσης, λαμβάνει δε υπόψη και το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από μια μακρά περίοδο ανεπίσημων συζητήσεων με τις εν λόγω χώρες. Τώρα ξεκινά πλέον επίσημη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας με τις χώρες αυτές με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί.

Ιστορικό

Η σημερινή απόφαση βασίζεται στον «κανονισμό ΠΛΑ» της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 20101. Αυτό το καίριας σημασίας νομοθέτημα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποσκοπεί στο να επιτρέψει την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ μόνον σε αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το οικείο κράτος σημαίας ή από το οικείο κράτος εξαγωγής.

Η εκτιμώμενη παγκόσμια αξία της αλιείας ΠΛΑ είναι περίπου 10 δισεκ. ευρώ ετησίως και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 19% της δηλωμένης τιμής των αλιευμάτων. Μεταξύ 11 και 26 εκατομμύρια τόνοι ψαριών αλιεύονται παράνομα ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 15% των αλιευμάτων παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι 16% όλων των ψαριών που αλιεύονται στη θάλασσα και που εισάγονται στην ΕΕ αλιεύονται παράνομα2.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar