Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. november 2012

Kommissionen advarer tredjelande imod utilstrækkelig bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Europa-Kommission har taget yderligere et skridt i sin globale indsats for at bekæmpe ulovligt fiskeri. Otte lande uden for EU er nu blevet advaret om, at de risikerer at blive betragtet som usamarbejdsvillige i kampen imod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). De pågældende lande er Belize, Cambodja, Fiji, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo og Vanuatu. Afgørelsen i dag er den første af denne type, og den sætter fokus på, at disse lande ikke gør nok for at bekæmpe ulovligt fiskeri. Den identificerer konkrete problemer som f.eks. utilstrækkelig dialog eller handling til at afhjælpe mangler inden for tilsyn, kontrol og overvågning og foreslår tiltag til at løse dem. Afgørelsen indeholder ikke på nuværende tidspunkt nogen forholdsregler, der påvirker handelen. De otte lande er blevet underrettet, og de har fået rimelig tid til at svare og træffe foranstaltninger, der kan rette op på denne situation. Kommissionen har også foreslået en handlingsplan for hvert land. Hvis situationen ikke forbedres, kan EU tage yderligere skridt, der kan indebære handelsmæssige foranstaltninger som f.eks. et forbud mod salg af landenes fiskevarer i EU.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, siger: "Dette er ikke en sortliste, men et gult kort. Vi ønsker, at disse lande bliver partnere i kampen mod ulovligt fiskeri, og vi ønsker, at de forbedrer deres retlige system og deres kontrolsystemer i overensstemmelse med internationale regler. Men vi ønsker også at signalere til verden, at EU ikke tolererer ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri – det er kriminelle handlinger, som underminerer eksistensgrundlaget for fiskerisamfund og nedfisker bestandene. Alle midler må tages i brug for at komme det til livs".

Kampen mod ulovligt fiskeri er en del af EU's indsats for at sikre en bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer. EU har som verdens største fiskeimportør det mål at lukke sit marked for ulovligt fangede fisk. Kommissionen mener, at de otte lande indtil nu ikke har levet op til deres forpligtelser som flag-, havne-, kyst- eller afsætningsstater i henhold til international lovgivning, såsom FN's havretskonvention og FN's aftale om fiskebestande. For eksempel skal landene forbedre deres retslige instrumenter til at bekæmpe IUU-fiskeri, forbedre kontrol- og tilsynsforanstaltninger eller spille en aktiv rolle for at sikre, at internationale love og regler bliver overholdt.

Kommissionens afgørelse er et resultat af en grundig analyse og tager også hensyn til hvert enkelt lands udviklingsniveau. Afgørelsen følger efter en lang periode af uformelle drøftelser med de pågældende lande. Den sætter nu en formel procedure i gang for at afhjælpe de konstaterede mangler ved dialog og samtaler med landene.

Baggrund

Afgørelsen i dag er baseret på EU's IUU-forordning, som trådte i kraft i 20101. Forordningen er et centralt instrument i kampen mod ulovligt fiskeri og har til formål kun at tillade adgang til EU's marked for fiskevarer, som den pågældende flagstat eller eksporterende stat har certificeret som lovlige.

Den globale værdi af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri anslås til 10 mia. EUR om året, og det menes at udgøre 19 % af den samlede fangstværdi. Der fanges mellem 11 og 26 mio. tons fisk ulovligt hvert år, hvilket svarer til mindst 15 % af fangsterne på verdensplan. Det anslås, at 16 % af alle havfangster, der importeres til EU, er ulovlige2.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar