Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. listopadu 2012

Komise varuje třetí země před nedostatečnými opatřeními v boji proti nezákonnému rybolovu

Evropská Komise zintenzivnila své kroky v boji proti nezákonnému rybolovu po celém světě a varovala osm třetích zemí, že jim hrozí zařazení mezi země, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Dotyčné země jsou Belize, Kambodža, Fidži, Guinea, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu. Dnešní rozhodnutí je prvním svého druhu a poukazuje na to, že tyto země nejsou v boji proti nezákonnému rybolovu dostatečně aktivní. Uvádí konkrétní problémy, jako je nedostatečný dialog nebo chybějící opatření k řešení nedostatků při monitorování, kontrole a sledování rybolovných činností, a navrhuje nápravná opatření k jejich řešení. Rozhodnutí nebude mít v této fázi za následek žádná opatření ovlivňující obchod. Osmi zemím bylo doručeno oznámení a poskytnuta přiměřená doba, aby mohly reagovat a přijmout opatření k nápravě situace. Komise také pro každou ze zemí navrhla akční plán. Pokud se situace nezlepší, mohla by EU podniknout další kroky, které by mohly mít za následek přijetí opatření v oblasti obchodu, jako je např. zákaz prodeje produktů rybolovu do EU.

Evropská komisařka Maria Damanakiová, odpovědná za námořní záležitosti a rybolov, uvedla: „Nejde o černou listinu, ale o žlutou kartu. Chceme, aby tyto země bojovaly proti nezákonnému rybolovu jako naši partneři. Chceme, aby zlepšily své právní a kontrolní systémy v souladu s mezinárodními předpisy. Ale chceme také vyslat signál okolnímu světu, že EU nebude nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov tolerovat, neboť jde o trestnou činnost, která ohrožuje obživu rybářských komunit a decimuje rybí populace. A tu je třeba potírat všemi prostředky.“

Boj proti nezákonnému rybolovu je součástí úsilí EU o zajištění udržitelného využívání moře a jeho zdrojů. Jakožto největší světový dovozce ryb si EU klade za cíl, aby se na její trhy nedostávaly nelegální úlovky ryb. Komise je toho názoru, že osm uvedených zemí zatím neplní své povinnosti, které mají jako stát vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežní stát v souladu s mezinárodními právními předpisy, např. s Úmluvou OSN o mořském právu nebo dohodou OSN o rybích populacích. Tyto země například musí pozměnit své právní rámce pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, zlepšit kontrolu a sledování opatření či být aktivní při dodržování mezinárodních právních předpisů.

Rozhodnutí Komise je výsledkem důkladné analýzy a zohledňuje rovněž míru rozvoje jednotlivých zemí. Rozhodnutí bylo přijato po dlouhém období neformálních jednání s dotyčnými zeměmi. Nyní začíná formální postup dialogu a spolupráce s těmito zeměmi, jehož cílem je vyřešení zjištěných nedostatků.

Souvislosti

Dnešní rozhodnutí je založeno na „nařízení EU o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu“, které vstoupilo v platnost v roce 20101. Tento klíčový nástroj v boji proti nezákonnému rybolovu má umožnit přístup na trh EU pouze produktům rybolovu, kterým příslušný stát vlajky nebo vyvážející stát udělil osvědčení o legálnosti.

Celková hodnota nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se odhaduje na přibližně 10 miliard EUR ročně a odpovídá údajně 19 % nahlášené hodnoty úlovků. Každým rokem je uloveno 11 a 26 milionů tun ryb nezákonně, což odpovídá nejméně 15 % celosvětových úlovků. Odhaduje se, že 16 % všech ryb ulovených v moři a dovezených do EU, je uloveno nezákonně2.

Další informace

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar